ADMITERE LICEU 2015, BROŞURA OFICIALĂ: Calendarul admiterii şi cum se calculează media de admitere

Publicat: Marţi, 30 Iunie 2015 09:38 // Actualizat: Marţi, 30 Iunie 2015 09:38 // Sursa: romaniatv.net

ADMITERE LICEU 2015, ADMITERE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2015. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a editat broşura care cuprinde toate informaţiile despre admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani. Broşura va fi distribuită gratuit tuturor absolvenților clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015.

ADMITERE LICEU 2015. Inspectoratul Școlar al Municipiului București, prin Comisia de  Admitere a Municipiului București, a editat şi a început să distribuie gratuit broşura despre admiterea la liceu şi în învăţământul profesional. Broşura reprezintă un ghid util atât pentru absolvenții clasei a VIII-a cât și pentru părinții acestora în vederea orientării școlare pentru clasa a IX-a.

DESCARCĂ DE AICI BROŞURA DESPRE ADMITEREA LA LICEU ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Informațiile tipărite în lucrare sunt legate de admiterea în învățământul liceal iar, într-o secțiune distinctă, privesc datele legate de admiterea în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016.

Pe lângă versiunea tipărită a revistei, versiunea electronică a acesteia se poate descărca de pe site-ul: ismb.edu.ro.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, împreună cu Primăria Bucureşti, Centrul de proiecte şi programe educaţionale şi sportive pentru copii şi tineret Bucureşti, îi invită pe elevii de clasa a VIII-a şi părinţii lor la Târgul Oferta Educaţională Ediţia a XV-a, care se desfăşoară la Palatul Naţional al Copiilor în perioada marţi, 12 mai - vineri, 15 mai, zilnic între orel 10.00 - 18.00.

Mai mult, părinţii elevilor claselor a VIII-a sunt invitaţi să participe în perioada 12 mai - 15 mai, între orele 16.00 - 18.00, la sesiunea de informare privind admiterea elevilor în clasa a IX-a, în dialog cu membrii Comisiei Municipale de Admitere.

Ultimele MODIFICĂRI LA CALENDARUL ADMITERII în învăţământul liceal de stat

Ministerul Educaţiei a publicat pe EDU.RO modificările legate de organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2015-2016.

Vezi aici MODIFICĂRILE LA CALENDARUL admiterii în înVățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016

Probele de aptitudini:

 • 21-22 mai 2015: Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 25-26 mai 2015: Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 27-30 mai 2015: Desfășurarea probelor de aptitudini / Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 2 iunie 2015: Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
 • 19 iunie 2015: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
 • 2 iulie 2015: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere
 • 3 iulie 2015: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
 • 6 iulie 2015: Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini


Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă:

 • 21-22 mai 2015: Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 25-26 mai 2015: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 27-30 mai 2015: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 2 iunie 2015: Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 3-4 iunie 2015: Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 9 iunie 2015: Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
 • 10 iunie 2015: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăși a rezultatelor acestora la probe.


CALENDARUL ADMITERII LA LICEU pentru anul şcolar 2015-2016:

1 mai 2015: Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2015: Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2015: Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11 – 29 mai 2015: Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

17 iunie 2015: Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

19 iunie 2015: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

2 iulie 2015: Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

3 iulie 2015: Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

6 iulie 2015: Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2015: Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

19 iunie 2015: Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2015: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2015: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016

3 – 7 iulie 2015: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3 – 7 iulie 2015: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişa de înscriere

4 – 8 iulie 2015: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

14 iulie 2015: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2015

15 iulie 2015: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 iulie 2015: Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

15 iulie 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

18 iulie 2015: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 – 20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015: Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015:  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

23 iulie 2015:  epartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015:  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

1 august 2015: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2015: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional a fost MODIFICAT

ADMITERE Școala Profesională 2015. Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se desfăşoară în trei etape: prima începe în 8 iunie, etapa a II-a începe în 20 august, iar absolvenţii de gimnaziu concurează pe locurile rămase neocupate, etapa a III-a începe în 3 septembrie.

Descarcă de aici Calendarul admiterii în învățământul profesional de 3 ani, modificat

CALENDARUL ADMITERII în învăţământul profesional în anul şcolar 2015-2016:

30 aprilie 2015:  Scolile gimnaziale si unitatile care organizeaza scoala profesionala cu durata de 3 ani afiseaza domeniile si calificarile profesionale pe care le ofera

11 – 29 mai 2015 : Toate scolile gimnaziale organizeaza sedinte cu elevii de clasa a VIII-a si cu parintii acestora, in cadrul carora le explica procedurile de preselectie/admitere in scolile profesionale de 3 ani

4-17 mai 2015:  Targul ofertelor educationale – inspectoratele scolare judetene, impreuna cu scolile profesionale cu durata de 3 ani si cu operatorii economici organizeaza acest targ, care va avea o sectiune dedicata ofertei la nivel regional

Elevii de clasa a VIII-a care vor sa faca scoala profesionala de 3 ani cu predare in limbile minoritatilor nationale, dar care nu au studiat in gimnaziu limba materna respectiva, trebuie sa se inscrie pe 25-26 mai 2015 la probele de verificare a cunostintelor de limba materna. Examenele de verificare a cunostintelor de limba materna se vor desfasura pe 27-30 mai 2015 si in aceeasi perioada se vor afisa si rezultatele. Contestatiile se pot depune pe 2 iunie 2015 si in aceeasi zi vor fi afisate rezultatele finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba materna.

Locurile speciale pentru candidatii romi se vor afisa pe 15 mai, iar data-limita pentru primirea cererilor de inscriere pe aceste locuri este 19 iunie. Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi se realizeaza pe 6-8 iulie 2015.

Etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani:

8-12 iunie 2015: Secretariatele scolilor gimnaziale completeaza, la cererea elevilor si a parintilor, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Nu se pot inscrie in scoala profesionala elevii din clasa a VIII-a care sunt in stare de corigenta sau repetentie.

8-12 iunie si 15 iunie 2015 (in 15 iunie pana la ora 15:00): Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a la scolile profesionale cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere completate in scoala gimnaziala

Perioada de inscriere la scolile profesionale si la calificarile unde nu se organizeaza proba de preselectie se poate prelungi pana la data de 25 iunie 2015, pentru a permite si inscrierea candidatilor care au obtinut fisa de inscriere dupa incheierea anului scolar.

15 iunie 2015 :  Afisarea listei absolventilor de clasa a VIII-a inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si a calendarului de preselectie si / sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz.

16-18 iunie 2015: Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia

18 iunie 2015: Afisarea rezultatelor preselectiei la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie. Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.

18-19 si 22-25 iunie: Ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de la scoala care a organizat preselectia. In cazul retragerii fiselor de inscriere de catre candidati admisi la proba de preselectie, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de preselectie, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba, daca au indeplinit conditiile de trecere insa au fost respinsi datorita pozitiei lor in ierarhia rezultatelor. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care contravine procedurii de preselectie adoptate de unitatea de invatamant respectiva.

18-19 si 22-25 iunie 2015: Inscrierea candidatilor respinsi la preselectie, pentru alte calificari sau la o alta unitate de invatamant care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat proba de preselectie.

26 iunie 2015:  Actualizarea si afisarea la sediul scolilor profesionale cu durata de 3 ani a listei candidatilor inscrisi. Acolo unde numarul candidatilor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite, scoala trebuie sa afiseze data, locul de desfasurare, ora, actele necesare pentru Proba suplimentara de admitere

30 iunie 2015:  Desfasurarea probei suplimentare de admitere, la scolile profesionale care au mai multi candidati decat locuri

1 iulie 2015:  Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul scolilor care au organizat proba. Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere.

2 iulie 2015:  Afisarea rezultatelor la contestatii

3 iulie 2015: Afisarea la sediul scolilor profesionale a listelor cu candidatii admisi, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional. Afisarea in fiecare scoala gimnaziala a listei candidatilor declarati admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul profesional, si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

6-7 iulie 2015: Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de catre candidatii respinsi si de catre candidatii admisi care vor sa renunte si sa se inscrie la admiterea in liceu.

Candidatii respinsi la etapa I de admitere in scoala profesionala – pot sa se inscrie in etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional, tot pe baza fisei de inscriere pe care au folosit-o in prima etapa.

Candidatii respinsi la prima etapa de admitere in invatamantul profesional pot sa se inscrie la etapa I de admitere in liceu.

Absolventilor de clasa a VIII-a care s-au inscris la scoala profesionala, dar vor sa renunte si sa se inscrie la liceu, li se poate elibera, la cerere, de catre scolile gimnaziale pe care le-au absolvit, fisa de inscriere la etapa I de admitere in liceu numai pe baza predarii fisei de inscriere la invatamantul profesional.

6-10 iulie 2015:  Depunerea dosarelor de inscriere, la unitatile scolare la care candidatii au fost declarati admisi.

13 iulie 2015: Afisarea, la sediul scolilor profesionale, a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere

15 iulie 2015: Afisarea, in toate scolile gimnaziale, a listei cu locurile neocupate dupa etapa I de admitere in invatamantul profesional

20-21 august 2015:  Incepe etapa a II-a de admitere in scolile profesionale cu durata de 3 ani

3-4 septembrie 2015: Începe etapa a III-a de admitere în învăţământu profesionale de stat cu durata de 3 ani

VEZI AICI Lista unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Bucureşti

loading...
4 Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
30 iun 09:47
Votează email 0 email
...toate informaţiile despre admiterea în învăţământul liceal şi Citește mai departe… Mai mult: romania tv ...
12 mai 22:41
...a editat broşura care cuprinde toate informaţiile despre admiterea în învăţământul liceal şi în Citește mai departe…

...
12 mai 13:07
...şi tehnic din Bucureşti Source Article from http://www.romaniatv.net/admitere-liceu-2015–brosura-oficiala–calendarul-admiterii-si-cum-se-calculeaza-media-de-admitere–gt_219732.htmlADMITERE LICEU 2015, BROŞURA...
12 mai 10:52
...media="screen">
var td_blocks = []; //here we store all the items for the current page

//td_block class - each ajax block uses a object of this class for requests
...
1
EUR
4.8750
RON
25 Sep
noapte 18 °
zi 29 °
Ultimele joburi adaugate
24 H