BAC 2015, BACALAUREAT 2015 - SUBIECTE, REGULI ŞI BAREME pentru PROBA LA ALEGERE a profilului şi specializării

Publicat: Vineri, 03 Iulie 2015 07:24 // Actualizat: Vineri, 03 Iulie 2015 11:26 // Sursa: romaniatv.net

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE ISTORIE, BAC 2015, BACALAUREAT 2015, BACALAUREAT MATEMATICĂ, BACALAUREAT ISTORIE, BACALAUREAT 2015  MATEMATICĂ SUBIECTE, BAC 2015 MATEMATICĂ SUBIECTE, BAC 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ EDU.RO, BAC 2015 SUBIECTE ISTORIE EDU.RO. După ce luni, 29 iunie, absolvenţii de liceu au dat examen la limba română,marţi la maternă, miercuri proba obligatorie a profilului, vineri ei susţin proba la alegere a profilului şi specializării.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE ISTORIE, BAC 2015, BACALAUREAT 2015, BACALAUREAT MATEMATICĂ, BACALAUREAT ISTORIE, BACALAUREAT 2015  MATEMATICĂ SUBIECTE, BAC 2015 MATEMATICĂ SUBIECTE, BAC 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ EDU.RO, BAC 2015 SUBIECTE ISTORIE EDU.RO. Absolvenţii de liceu susţin, vineri, 3 iulie, proba la alegere a profilului, ultima din cadrul examenului de bacalaureat 2014.

La proba la alegere a profilului (anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, biologie vegetală şi animală, chimie, economie, fizică, filosofie, geografie, informatică, logica, argumentare şi comunicare, psihologie, sociologie), elevii au avut la dispoziţie trei ore pentru a rezolva cele trei subiecte. Fiecare subiect este notat cu 30 de puncte. Examenul s-a desfăşurat între orele 9.00 şi 12.00.

VEZI AICI SUBIECTE şi BAREME GEOGRAFIE, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, FILOSOFIE, PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE

Vezi aici SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE la ISTORIE

Vezi şi: Barem de corectare MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015. Verifică dacă ai rezolvat corect subiectele la MATEMATICĂ de la BAC 2015

Rezultatele de la Bacalaureat 2015 se afişează pe 6 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile se pot depune în aceeaşi zi, începând cu ora 16.00. În perioada 7-9 iulie se rezolvă contestaţiile, iar pe 10 iulie se afişează rezultatele finale la Bacalaureat 2015.

REGULI STRICTE pentru PROBA LA ALEGERE a profilului şi specializării

Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.
 
În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.
 
Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
 
Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate mai sus în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.
 
Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 
Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
 
Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
 
La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:
 
a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
d) afişarea, pe uşa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foai a cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.
 
Comisia din centrul de examen va lua toate măsurile ca şi în celelalte spaţii la care au acces candidaţii, înainte sau în timpul examenului, să nu se afle materiale care pot ajuta candidaţii la elaborarea răspunsurilor.
 
Înaintea intrării în săli, preşedintele comisiei din centrul de examen instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli.
 
La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale examenului.
 
Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
 
Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecut e în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce ur mează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, nu mai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completare a corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
 
Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Procedura anterioară se repetă pentru toate colile tipizate utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea.
Asistenţii primesc subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau un membru al comisiei şi le distribuie fiecărui candidat. La încheierea acestor operaţiuni, începe rezolvarea subiectelor de către candidaţi.
Asistenţii verifică primirea de către fiecare candidat a tipului de subiect, corespunzător filierei, profilului, specializării pe care a absolvit-o şi opţiunii, la care are dreptul conform prevederilor prezentei metodologii.
 
Candidaţii vor verifica primirea tipului de subiect corespunzător şi vor semna procesul-verbal care menţionează în mod explicit acest lucru.
 
Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de examen până la încheierea probei, exceptând cazurile speciale – cazuri medicale, accidente, situaţii de forţă majoră. Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
 
În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
 
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiecte lor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.
 
Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică" şi „Geografie", candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
 
Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
 
Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
 
În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere.
 
După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.
 
La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
 
La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lu crării.
Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen.
 
La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din proc esul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecăr ei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barat e spaţiile nescrise.
 
În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.
 
Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.
 
Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.
 
Accesul persoanelor străine în centrele de bacalaureat
 
În timpul desfăşurării probelor din cadrul examenului de bacalaureat, nu pot intra în unitatea de învăţământ liceal/centrul de examen alte persoane, în afara celor prevăzute de prezenta metodologie.
 
Presa are acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.
 
În cazul unor situaţii de urgenţă pentru reparaţii şi întreţinere (canalizare, electricitate, copiatoare etc.) preşedintele comisiei din centrul de bacalaureat aprobă accesul persoanelor competente pentru intervenţiile necesare. În acest caz, se va încheia un proces-verbal, în care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor şi intervalul orar în care acestea au fost în centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare.
 
Preşedintele se va asigura că persoanele menţionate nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare și de notare şi nu pot comunica cu niciun candidat;
 
Accesul persoanelor străine în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate sau a paşaportului.
Personalul medical, poliţiștii și jandarmii care au acces în centrele de examenn nu pot avea soţul/soţia, o rudă sau un afin de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE:

 • 13–17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
 • 3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale
loading...
6 Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
03 iul 13:51
...susţinut vineri ultima probă a examenului de Bac 2015, la o materie la alegere, în funcţie de profil. VEZI AICI BAC 2015, BACALAUREAT 2015 – SUBIECTE, REGULI ŞI BAREME pentru PROBA LA ALEGERE a profilului şi specializării Proba la...
03 iul 10:25
...BAC 2015 MATEMATICĂ SUBIECTE, BAC 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ EDU.RO, BAC 2015 SUBIECTE ISTORIE EDU.RO. Citește mai departe… Citeste mai mult Source:: ...
03 iul 10:01
Răspunde | Votează email 0 email
MARIA
INSEAMNA CA MIELUL DIN REPORTAJUL BBC A PLATIT SCUMP CELEBRITATEA.
03 iul 08:57
Răspunde | Votează email 0 email
MARIA
DOMNUL RT SE GRABEA SA ANALIZEZE SUBIECTUL DE ASEARA.
03 iul 07:37
Votează email 0 email
...SUBIECTE, BAC 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ EDU.RO, BAC 2015 SUBIECTE ISTORIE EDU.RO. Citește mai departe… Mai mult: romania tv ...
03 iul 07:31
...media="screen">
var td_blocks = []; //here we store all the items for the current page

//td_block class - each ajax block uses a object of this class for...
1
EUR
4.8026
RON
21 Feb
noapte 1 °
zi 12 °
Ultimele joburi adaugate
24 H