Voucherele de energie, capcană pentru pensionari. Un singur LEU în plus la pensii te lasă cu facturi uriaşe neplătite de stat

Vești bune pentru milioane de pensionari. Vor avea parte de noi sume de bani, dar, ateţie, majorarea din ianuarie ar putea să-i lase fără vouchere sociale de alimente şi voucherele energetice pentru facturi.

05 dec. 2022, 06:41
Voucherele de energie, capcană pentru pensionari. Un singur LEU în plus la pensii te lasă cu facturi uriaşe neplătite de stat

Voucherele de energie 2023. Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2022 nu va fi motiv de bucurie pentru mulţi dintre bunicii noştri. Câţiva lei în plus adăugaţi pe talonul de pensie vor echivala cu tăirea de pe lista voucherelor de alimente, câte 250 de lei la două luni, şi a celor pentru plata facturilor, în medie 700 de lei de două ori pe an, adică paguba va fi mai mare decât profitul.

Un proiect de OUG pus în dezbatere de cei de la Finanțe prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Capcana majorării pensiilor. Mulţi pensionari vor pierde ajutoare sociale în 2023, deşi acum se încadrează în pragurile anunţate de Guvern

Cuantumul acestuia va fi însă diferit, în funcție de cât de mici sunt aceste venituri, schema propusă fiind următoarea:

a) în cuantum de 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
b) în cuantum de 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
c) în cuantum de 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Proiectul precizează nivelul „veniturilor”, deci nu doar al celor din pensii, ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul și alte venituri în afara celor din pensii la încadrarea pentru ajutor și, mai departe, pe un nivel sau altul de ajutor. Se vor lua în calcul și eventualele venituri din salarii și din indemnizația socială pentru pensionari. Nu se spune însă nimic de cele din activități indepedente sau chirii, dividende ori drepturi de autor – ceea ce înseamnă că ele nu vor fi luate în calcul.

Totodată, nu se vor acorda toți banii deodată, ci în două tranșe (lunile ianuarie și octombrie):

  • în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
  • în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
  • în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Banii vor fi acordați prin intermediul caselor de pensii și nu se vor lua în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin HG nr. 186/2009 – compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor. Tototdată, acest venit nu va putea fi executat silit prin poprire, conform avocatnet.ro.

Voucherele de energie 2023. 1.400 de lei pen­tru fac­tu­ri­, în două tran­șe, până la fina­lul anului

Sprijinul acor­dat popu­la­ți­ei vul­ne­ra­bi­le pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­ri­lor la ener­gie va fi în valoa­re nomi­na­lă de 1.400 lei, poa­te fi uti­li­zat până la data de 31 decem­brie 2023 și va fi acor­dat pe loc de consum/gospodărie vul­ne­ra­bi­lă, în două tran­șe, astfel:

  • 700 lei/semestru, se acor­dă în luna febru­a­rie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.01.2023 – 30.06.2023;
  • 700 lei/semestru, se acor­dă în luna sep­tem­brie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.07.2023 – 31.12.2023.

Voucherele de energie 2023. Cine sunt bene­fi­ci­a­rii eligibili

Conform pro­pu­ne­rii de ordo­nan­ță, vor bene­fi­cia de măsură:

a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, cu vâr­sta ega­lă sau mai mare de 60 de ani și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei, pre­cum si pen­sio­na­rii cu pen­sie de inva­li­di­ta­te, indi­fe­rent de vâr­stă și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

b) per­soa­ne­le – copii și adulți – înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi pro­prii luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

c) fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție de sus­ți­ne­re a fami­li­ei, în con­for­mi­ta­te cu Legea nr. 277/2010, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare;

d) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Pentru acor­da­rea aju­toa­re pen­tru încă­l­zi­re au fost alo­ca­te fon­duri europene în valoa­re de 4 mili­ar­de lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pen­tru peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020, în limi­ta eco­no­mi­i­lor iden­ti­fi­ca­te la nive­lul aces­tor pro­gra­me și a sume­lor care sunt con­si­de­ra­te în risc de dez­an­ga­ja­re în cadrul peri­oa­dei de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Cum vor ajun­ge vou­che­re­le către beneficari

Lista cu cei care vor bene­fi­cia de acest spri­jin va fi întoc­mi­tă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar spri­ji­nul va fi acor­dat sub for­ma unui vou­cher tipă­rit și dis­tri­bu­it de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoa­re nomi­na­lă, cu vala­bi­li­ta­te pe teri­to­ri­ul României, prin care se con­fe­ră titu­la­ru­lui drep­tul de a bene­fi­cia de spri­jin pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­lui la ener­gie, indi­fe­rent de natu­ra aces­te­ia, res­pec­tiv ener­gie elec­tri­că, ener­gie ter­mi­că cen­tra­li­za­tă, gaze, bute­lie, lem­ne pen­tru foc, păcu­ră, peleți și alte mate­ri­a­le de încălzire.

Beneficiarii aju­to­ru­lui vor putea plăti cu car­dul de ener­gie, prin ser­vi­ci­ul de man­dat poș­tal asi­gu­rat de CN Poșta Română SA, dato­rii curen­te și/sau res­tan­te către fur­ni­zo­rii de ener­gie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asi­gu­ra fon­du­ri­le pen­tru acor­da­rea aces­tor aju­toa­re prin vira­rea sume­lor în con­tul ban­car al CN Poșta Română SA.

Citeşte şi: PENSII 2023. Cum vor arăta noile taloane. Schimbarea radicală de la 1 ianuarie, atenţie mare să nu fie tipărit greşit

Persoanele care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii vor bene­fi­cia de spri­ji­nul afe­rent unei sin­gu­re cate­go­rii din care fac par­te la data acor­dă­rii aces­tu­ia. Listele deta­li­a­te cu persoanele/ fami­li­i­le care au drep­tul să pri­meas­că acest aju­tor vor fi comu­ni­ca­te CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Voucherele de energie 2023. Șase noi tran­șe de 250 de lei pen­tru ali­men­te și mese calde

Tot în 2023, MIPE va asi­gu­ra finan­ța­rea din fon­duri europene (Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) și din fon­duri de la buge­tul de stat pla­ta tiche­te­le soci­a­le în valoa­re de 250 lei la 2 luni pen­tru ali­men­te și mese cal­de, potri­vit unui alt pro­iect de Ordonanță de urgen­ță publi­cat pe site-ul Ministerului.

Liste cu per­soa­ne­le care vor pri­mi aces­te aju­toa­re vor fi sta­bi­li­te de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Mai mulți bene­fi­ci­ari de vou­che­re sociale

Potrivit pro­pu­ne­rii de act nor­ma­tiv, vor avea drep­tul la aces­te ajutoare:

a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, ale căror veni­turi nete luna­re sunt mai mici sau ega­le cu 1500 lei, pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 1700 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

b) per­soa­ne­le – copii și adulți -, înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi nete luna­re pro­prii sunt mai mici sau ega­le cu 1500 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 1700 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

c) fami­li­i­le cu cel puțin 2 copii în între­ți­ne­re ale căror veni­turi nete luna­re pe mem­bru de fami­lie sunt mai mici sau ega­le cu 600 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 675 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

d) fami­li­i­le mono­pa­ren­ta­le ale căror veni­turi nete luna­re pe mem­bru de fami­lie sunt mai mici sau ega­le cu 600 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 675 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

e) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Veniturile men­țio­na­te sunt cele nete, deter­mi­na­te prin adu­na­rea tutu­ror veni­tu­ri­lor pe care le poa­te avea o per­soa­nă: pen­sii din acor­da­te în sis­te­me­le nein­te­gra­te sis­te­mu­lui public de pen­sii, veni­turi din drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, veni­turi din ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, veni­turi din acti­vi­tăți agri­co­le, sil­vi­cul­tu­ră și pis­ci­cul­tu­ră, veni­turi din pre­mii și jocuri de noroc sau veni­turi din alte sur­se, defi­ni­te con­form art. 114 și 117 din Legea nr. 227/2015, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Pentru bene­fi­ci­a­rii nou intro­duși de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu oca­zia actu­a­li­ză­rii lis­te­lor cu bene­fi­ci­ari vor fi eli­be­ra­te noi supor­turi elec­tro­ni­ce. În cazul ulti­me­lor lis­te trans­mi­se de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în 2023, dis­tri­bu­ția și ali­men­ta­rea car­du­ri­lor nou emi­se pot fi rea­li­za­te până la data de 31 mar­tie 2024.