Ministerul Educaţiei vrea să taie din zilele de concediu ale directorilor din învăţământul preuniversitar

Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică vor trebui să-şi planifice concediile din timp şi să le efectueze în timpul vacanţelor şcolare, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei pus miercuri în dezbatere publică. Mai mult, ministrul Educaţiei vrea să taie din zilele de odihnă ale directorilor de şcoli.

06 feb. 2019, 14:39

Ordinul pus în prezent în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei prevede că „Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică beneficiază de concediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii”.

În prezent, doar personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului
didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, potrivit NORMELOR METODOLOGICE privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare.

Profesorii, directorii şcolilor şi inspectorii din România vor trebui să-şi planifice concediile din timp şi să le efectueze în timpul vacanţelor şcolare.

Ordinul pus în dezbatere publică prevede că „efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va întreprinde măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere din cadrul unităţii de învăţământ să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.
Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat;

Rechemarea din concediul de odihnă se face în scris, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, de către:
a) director pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și CJRAE/CMBRAE;
b) inspectorul școlar general pentru directori/directori adjuncţi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, CJRAE/CMBRAE şi inspectori şcolari;
c) ministrul educației naționale pentru inspectori şcolari generali/inspectori şcolari generali adjuncţi/directori ai caselor corpului didactic.
(8) La nivelul unităţilor de învățământ se întocmesc evidenţe distincte ale tuturor rechemărilor din concediul de odihnă, având obligația transmiterii acestora lunar la inspectoratul școlar, cu analiza cauzelor care au generat întreruperea concediului.
(9) Inspectoratul școlar, prin compartimentul audit, are obligația verificării anuale a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă și a concediilor neefectuate, urmând ca în termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea verificărilor să transmită rezultatele verificării la Ministerul Educației Naționale, Compartimentul Audit Intern.”

Proiect ordin ministru modificare norme metodologice efectuare concediu odihna personal didactic învățământ