ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE. Vezi câte LOCURI sunt anul acesta, cât e TAXA DE ÎNSCRIERE şi când se dau primele examene

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti scoate la concurs pentru admiterea din acest an 640 de locuri în cadrul celor şase facultăţi Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2016 - 2017 este de 3.000 lei.

11 mai 2016, 08:08
ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE. Vezi câte LOCURI sunt anul acesta, cât e TAXA DE ÎNSCRIERE şi când se dau primele examene

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE. Cei care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie la Facultatea de Poliţie, unde sunt 250 de locuri la frecvenţă, dintre care 6 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi, precum şi 50 la frecvenţă redusă.

 • Facultatea de Poliţie de Frontieră – 80 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi
 • Facultatea de Jandarmi – 70 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: Specializarea Drept – 125 de locuri la frecvenţă şi 100 de locuri la distanţă, cu taxă; Specializarea Ştiinţe administrative – 50 de locuri la frecvenţă, cu taxă
 • Facultatea de Pompieri – 50 de locuri la frecvenţă, dintre care unul pentru rromi
 • Facultatea de Arhivistică – 15 locuri la frecvenţă, bugetate, dintre care 2 pentru maghiari şi 5 la frecvenţă, cu taxă

Vezi aici: locurile disponibile la Academia de Poliţie

În Academie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie: – În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” , cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă

La Facultatea de Poliţie de Frontieră: – În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Jandarmi: – În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: – În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept ”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă ;

– În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie publică ”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

La Facultatea de Pompieri: – În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Arhivistică: – În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică” , cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Facultăţile Academiei organizează concurs de admitere în raport cu locurile stabilite prin dinamica de personal de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.).

VEZI AICI: REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2016

Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie, câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

 • cererea-tip de înscriere la concursul de admitere ( stabilită prin Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2016 ), înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
 • fişa medicală tip de încadrare, în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru Academia de Poliţie”;
 • copia după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
 • copii după certificatul de naştere şi cel de căsătorie (unde este cazul);
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s -au comunicat pe bază de tabel nominal ;
 • cazierul judiciar al candidatului;
 • 2 fotografii color 3/4 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal).

Olimpicii vor depune copii legalizate de pe diplomele care certifică premiile obţinute la olimpiadele şcolare internaţionale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoştinţelor pentru facultatea unde se vor înscrie.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei. Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.

Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

a) sunt orfani de unul sau ambii părinţi;

b) provin din casele de copii sau din plasament familial;

c) sunt copii ai personalului didactic în activitate sau pensionaţi;

d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat;

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare).

În anul 2016 pentru programul de studii universitare de licenţă „Administra ţie publică” – forma de învă ţământ „cu frecvenţă” (180 de credite de studii transferabile) sunt scoase la concurs numai locuri, în regim cu taxă. 

La admitere pot candida numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat şi care prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care a susţinut examenul de bacalaureat.

Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2016 – 2017 este de 3.000 lei.

Proba de concurs se va susţine în data de 27.09.2016, între orele 09.00- 13.00.

Proba de concurs constă în aplicarea unui Test grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

La Limba străină, candidatul poate opta doar pentru Limba engleză sau Limba franceză.

Opţiunea candidatului pentru una din cele două discipline este cea exprimată prin Cererea de înscriere la concursul de admitere.

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

Evaluarea, notarea şi soluţionarea contestaţiilor

Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.

Testele- grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. Formula de calcul aplicată este următoarea: Nota = (punctele acor date : punctajul maxim) x 9 + 1

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă”

PERIOADA DE CONCURS: 24.07 – 10.08.2016

 • Înscrierea candidaţilor 24 – 25.07. 2016, orele 8.00 – 16.00
 • Etapa I – eliminatorie 27.07 – 03.0 8. 2016 – conform graficului
 • Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli 04.08.2016
 • Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 05 – 07.08. 2016, ora 09.00
 • Afişarea rezultatelor la probele scrise 08.08.2016
 • Depunerea contestaţiilor la probele scrise 08 – 09.08.2016, până la ora 12.00
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 09.08.2016
 • Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă 10.08.2016

FACULTATEA DE POMPIERI, forma de învăţământ „cu frecvenţă”

PERIOADA DE CONCURS: 24.07 – 03.08.2016

 • Înscrierea candidaţilor 24-25.07.2016, orele 8.00-16.00
 • Etapa I – eliminatorie 27.07 – 29.07.2016 – conform graficului
 • Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli 30.07.2016
 • Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 01.08.2016, ora 09.00
 • Afişarea rezultatelor la probele scrise 02.08.2016
 • Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă 02.08.2016, ora 09.00
 • Depunerea contestaţiilor la probele scrise 02.08.2016, ora 09.00 – 03.08.2016, ora 09.00
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 03.08.2016, ora 12.00

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ, forma de învăţământ „cu frecvenţă”

PERIOADA DE CONCURS: 18.07 – 08.08.2016

 • Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 18.07– 02.08.2016, orele 8.00-15.00
 • Testarea psihologică 04.08.2016, ora 09.00
 • Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică 05.08.2016
 • Susţinerea probei scrise (90 minute) 06.08.2016, ora 09.00
 • Afişarea rezultatelor la probele scrise 07.08.2016
 • Depunerea contestaţiilor la probele scrise 07.08. 2016, ora 12.00 – 08.08.2016, ora 12 .00
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 08.08. 2016

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Administraţie publică” forma de învăţământ „cu frecvenţă”

PERIOADA DE CONCURS: 01.08 –12.08.2016

 • Înscrierea candidaţilor 01 – 10.08.2016, orele 8.00 – 15.00
 • Aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele de concurs 11.08.2016
 • Afişarea rezultatelor 11.08.2016, ora 20.00
 • Depunerea contestaţiilor 11.08.2016, ora 20.00 – 12.08.2016, ora 20.00
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 12.08.2016

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept” forma de învăţământ „la distanţă”

PERIOADA DE CONCURS: 19.09 –29.09.2016

 • Înscrierea candidaţilor 19 – 23.09.2016, orele 8.00 – 15.00
 • Susţinerea probelor scrise 27.09.2016
 • Afişarea rezultatelor 28.09.2016, ora 12.00
 • Depunerea contestaţiilor 28.09.2016, ora 12.00 – 29.09.2016, ora 12.00
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 29.09.2016

loading...