ADMITERE LICEU 2018. Vezi cum se completează FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru PROFESIONALĂ şi cum se calculează MEDIA DE ADMITERE

ADMITERE LICEU 2018 PROFESIONALĂ. Elevii din clasa a VIII-a vor susține luna viitoare examenele de Evaluare Națională, iar după afișarea rezultatelor vor trebui să decidă la ce liceu se vor înscrie. Învăţământul profesional şi dual sunt rute de educaţie şi pregătire practică, care oferă absolvenţilor de clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale. Pentru anul şcolar 2018 – 2019, admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează în 2 etape.

17 mai 2018, 17:25

Majoritatea absolvenţilor au tendinţa de a se orienta către învăţământul liceal şi apoi către ruta universitară, care este percepută ca oferind beneficii sociale şi materiale superioare. Realitatea arată, pe de o parte, că rata reală de promovare la bacalaureat nu este atinsă de majoritatea celor care termină liceul, iar pe de altă parte, că angajatorii au nevoie de viitori angajaţi cu experienţă, nu doar cu un bagaj de cunoştinţe teoretice.

Învăţământul profesional şi dual sunt rute de educaţie şi pregătire practică, care oferă absolvenţilor de clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale; acesta este primul pas care trebuie urmat de toţi cei care doresc să ajungă să lucreze în meseria dorită. Doar procesul de calificare îi ajută să dobândească cunoștințele şi abilităţile necesare practicării acelei meserii.

Alegerea meseriei şi, ca atare, a calificării, este bine să fie făcută ţinând cont de abilităţile pe care elevul le are deja, nativ, precum şi de afinităţile sale pentru un anumit domeniu.

Oamenii care au succes în meseria lor nu au ţinut cont de ce face majoritatea, ci de ce le place şi la ce se potrivesc cel mai bine. Învăţământul profesional şi dual, după clasa a VIII-a:

 • este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi;
 • pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi dual inclusiv elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior ; 
 • se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al calificărilor.

Avantajele parcurgerii învăţământului profesional:

 • elevii beneficiază de susţinere financiară prin programul „Bursa profesională“ (200 lei/lună);
 • elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică.

Pentru anul şcolar 2018 – 2019, admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează în 2 etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează:

 • înscrierea candidaţilor;
 • probă de preselecţie (învăţământ profesional);
 • probe eliminatorii ( învăţământ dual);
 • proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea şcolară);
 • admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

VEZI ŞI: ADMITERE LICEU 2018, BROŞURA: Cum se completează FIŞA DE ÎNSCRIERE şi ce se întâmplă când doi elevi au medii de admitere egale

Depunerea dosarelor se face în perioada 10-13 iulie 2018.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple);
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.

Repartizarea candidaţilor se face în data de 16 iulie 2018, pe locurile publicate în broşura de admitere, în două etape:

1. Repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/teste naţionale/examenul de capacitate, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor;

2. Repartizarea candidaţilor nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

ADMITERE LICEU 2018: TOTUL DESPRE EVALUARE NATIONALA 2018 şi REPARTIZAREA COMPUTERIZATA. Broşura oficială de admitere la liceu

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional şi dual pentru anul şcolar 2018 – 2019 şi calendarul admiterii se realizează conform prevederilor O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2018, O.M.E.N.C.S. nr. 5033/29.08.2016 şi O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017. Pot opta pentru învăţământul profesional şi dual elevii înscrişi în clasa a VIII-a promoţia 2018 şi absolvenţii din seriile anterioare.

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional şi dual, pe baza opţiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în oferta şcolii; înscrierea se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.

Fiecărui elev i se eliberează o singură fişă pentru fiecare etapă din calendarul admiterii.

PROBĂ DE PRESELECŢIE

Proba de preselecţie poate fi solicitată de operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ care organizează învăţământ profesional. Unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică elaborează procedura de preselecţie, pe care o anunţă public. Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi transparente.

PROBE ELIMINATORII

Conform art. 9 alin. (5) din O.M.E.N. nr. 3556/2017, probele eliminatorii vizează evaluării psihoaptitudinale, de medicina muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerinţele specifice pentru anumite meserii şi locuri de muncă. Evaluarea acestor probe se finalizează cu rezultatul “promovat” sau “nepromovat”.

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial

La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informațiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala tatălui) și cele referitoare la școală de proveniență (cod județ + cod școală de proveniență, denumirea școlii de proveniență), după cum urmează:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data naşterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului
 • Iniț. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui
 • Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului
 • Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal.
 • Media claselor V-VIII = media cu doua zecimale
 • Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.

Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează
învăţământ profesional:

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional se completează informațiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele de preselecție (dacă e cazul), rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul), rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere și rezultatul admiterii, precum și eventuale mențiuni, după cum urmează:

– Unitatea = unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul
– Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor.

În fișa de înscriere candidaţii completează, cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, începând cu calificarea pe care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.

Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare
înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice pentru fiecare
calificare la nivel național pentru toate școlile, conform codificării din Anexa 2 și se regăsesc, pentru
fiecare școală, în broşura admiterii editată de inspectoratul şcolar, secțiunea pentru admiterea în
învățământul profesional.

ADMITEREA CANDIDAŢILOR. MEDIA DE ADMITERE

Admiterea în învățământul profesional şi dual se realizează în 2 etape conform O.M.E.N nr. 4795/2017.

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, admiterea se realizează astfel:
a) dacă numărul candidaţilor înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii, admiterea candidaţilor se face pe baza mediei de admitere:

unde:
MAIP = media de admitere în învățământul profesional
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

unde:
MAID = media de admitere în învățământul dual
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
b) dacă numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară,
admiterea se face luând în considerare în proporţie de 70% media de admitere şi în
proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea
şcolară.

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.

Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională, sau după caz, examenul de capacitate/ teste naţionale/ tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională este 1 ( EN = 1).

In cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de înscriere la o unitate şcolară, la care numărul total de candidați nu depăşeşte numărul locurilor din ofertă, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere calculată (MA).

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate școlară şi aceeaşi calificare, care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

După fiecare etapă de admitere, listele cu candidaţii admişi, respectiv respinşi, sunt afişate la sediul unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.

După afişarea rezultatelor candidaţii admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere care cuprind următoarele acte:

 • fişa de înscriere în învăţământul profesional şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual;
 • certificatul de naştere – copie şi original;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original; 
 • fişa medicală. 

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, în perioada menţionată în calendar, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional inclusiv dual.

Candidaţii respinşi în etapa I de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, se pot se pot înscrie în etapa a 2-a pentru la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual, sau în învăţământul liceal.

Candidaţii declaraţi admişi, care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal, ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost admişi, pe baza unei cereri.


loading...