Calendar ortodox 22 aprilie 2024. Cum se numesc persoanele care sunt sărbătorite în această zi

Calendar ortodox 22 aprilie 2024. Astăzi celebrăm viața Cuviosului Teodor Sicheotul, un sfânt cunoscut pentru minunile săvârșite. Datorită devotamentului și iubirii sale față de Dumnezeu, acesta a fost înzestrat cu harul vindecării miraculoase, devenind renumit în special ca vindecător al bolilor.
Filip Stan
21 apr. 2024, 16:13
Calendar ortodox 22 aprilie 2024. Cum se numesc persoanele care sunt sărbătorite în această zi

Calendar ortodox 22 aprilie 2024. Sfântul Teodor s-a născut în satul Sicheon din Galatia și încă din copilărie a manifestat atracție pentru viața ascetică, dedicându-se postului și rugăciunii. Mama sa ar fi dorit să-l înscrie în armată, dar Sfântul Mucenic Gheorghe i s-a arătat în vis, spunându-i că Teodor era chemat să slujească împăratului Ceresc, nu celui pământesc.

Atât Sfântul Gheorghe, cât și Maica Domnului i s-au arătat în repetate rânduri Cuviosului Teodor, îndrumându-l și protejându-l de ispite. Datorită râvnei sale deosebite și dragostei sale, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul facerii de minuni, devenind cunoscut în special ca vindecător al bolilor.

Citește și: Rețetă de Paște: De ce are pasca forma rotundă

Ulterior, Sfântul Teodor Sicheotul a fost numit Episcop în Anastasiopolis, în ciuda propriei sale voințe, și a slujit timp de unsprezece ani, după care s-a retras la mănăstirea de metanie, unde și-a petrecut restul vieții. A trecut la Domnul în anul 613, în timpul domniei împăratului bizantin Heraclius.

Calendar ortodox 22 aprilie 2024.Fiind recunoscut încă din copilărie ca fiind înzestrat cu daruri sfinte și manifestând o viață plină de har, ai luminat lumea cu minunile tale și ai alungat mulțimile de demoni, lucrătorule de sfințenie, Părinte Ierarhe Teodor. Te rugăm să mijlocești pentru noi în fața Domnului.

Prin faptele tale bune, te-ai înălțat ca într-un car de foc și ai alergat către Locașurile cele Cerești, fiind purtător de Dumnezeu și trăind împreună cu oamenii ca un înger, dănțuind împreună cu îngerii. Pentru aceasta, ai fost recunoscut ca un vas Dumnezeiesc al minunilor, Preacuvioase Părinte Teodor.

Calendar ortodox 22 aprilie 2024. Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, glasul al 2-lea

„Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmos: Celui Ce a povăţuit…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soarele cel înţelegător pe tine, înţelepte, te-a arătat stea de Dumnezeu luminată spre întărirea Bisericii, care trimiţi totdeauna razele minunilor şi risipeşti negura patimilor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pântecele maicii tale, Cuvioase, sfinţindu-te Făcătorul, ca şi pe Prorocul Ieremia odinioară, te-a făcut vas de bună trebuinţă Duhului, care goneşti duhurile cele viclene, Sfinte Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând Hristos mai înainte inima ta, Părinte Teodor, ungându-te cu ungere prooro­cească, ca pe Samuil odinioară, te-a arătat prooroc, de vedeai prin dumnezeiescul Duh cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strugurele cel lelucrat a înflorit în pântecele tău Maică Fecioară, izvorând dulceaţă de iertare şi de veselie tuturor, celor ce și-au pierdut firea de ameţeala suferinţelor, Preacurată.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce întăreşti tunetul…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de minunată viaţa ta, cugetătorule de Dumnezeu, cât de înfricoşătoare minunile, cât îţi este de înaltă unirea către Dumnezeu şi înclinarea şi suirea cea neabătută, Cuvioase Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirea patimilor ai oprit-o cu creşterea ostenelilor şi cursele cele viclene ale demonilor le-ai surpat cu puterea Preasfântului Duh, Preafericite Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din pântece fiind dat Domnului, te-ai făcut vas de cinste şi preacurat, înţelepte, înălţând mireasmă de miros dumnezeiesc al Duhului, Celui Ce S-a sălăşluit întru tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii se înnoiesc întru tine, Fecioară, că mai presus de fire şi de cuvânt ai născut pe Stăpânul, pe Care roagă-L neîncetat să mântuiascăsufletele noastre.

Irmosul

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti Duhul, întăreşte-mă Doamne ca să Te laud pe Tine curat şi să fac voia Ta. Că nu este sfânt ca Tine, Dumnezeul nostru.

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Dumnezeule…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu arătat eşti plin de ape dumnezeieşti şi de harurile Duhului adăpând toată Biserica, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu coardele ostenelilor tale, preafericite, ai sugrumat pe vrăjmaşul şi prin sabia rugăciunilor tale ai nimicit oştile cele viclene, Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu te-ai arătat cu adevărat păstor turmei tale, iar nu năimit, că urmând lui Hristos, ţi-ai jertfit sufletul, bine apărând-o, Preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din toate neamurile tu te-ai arătat fericită, căci ai născut pe Hristos, Care face fericiţi pe cei ce slujesc Lui, Maică Fecioară, Stăpână Preacurată.

Cântarea a 5-a

Irmos: Să-mi răsari mie, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea mai presus de vreme te-a arătat pe tine făclie neadormită şi sfeşnic nestins, celor ce erau cuprinşi de întunericul patimilor şi de negura păcatelor celor multe, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut pe Mucenicul Gheorghe bine învăţându-te de copil mic şi întru toate te-ai asemănat sârguielii lui şi dragostei către Domnul, Cuvioase Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îngerii şi toate puterile se uimesc de darul minunilor tale, Părinte Teodor şi oamenii cu credinţă luând din darul tău, cu adevărat se sfinţesc la trup şi la suflet.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu picăturile milei tale adapă-mi cugetul meu, care se topeşte de văpaia păcatului şi aprinde-mi sfeşnicul inimii mele cel stins, ceea ce eşti uşa Luminii, Prea­curată.

Cântarea a 6-a

Irmos: Viforul gândurilor…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De grija celor de pe pământ te-ai lepădat şi toată dragostea ţi-ai pornit către Stăpânul, îndulcindu-te de frumuseţile Lui şi de strălucirile care izvorăsc de acolo, Părinte.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trudindu-te de frig, ai topit gerul păcatului, când şedeai în mijlocul închisorii şi sufereai lovirile vântului, ca şi neavând carne, încălzindu-te cu harul cel dumnezeiesc, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca finicul ai înflorit în livada Curţilor Ziditorului tău, adăpându-te cu picăturile lacrimilor tale şi ai adus roade dumnezeieşti îmbelşugate, ale virtuţilor tale, Sfinte Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Furtuna patimilor mă tulbură, adâncul deznădăjduirii îmi înviforează inima. Fecioară, care ai născut pe Ocârmuitorul şi Mântuitorul Hristos, te rog izbăveşte-mă şi mă miluieşte.

Irmosul

Viforul gândurilor apucându-mă, întru adâncul greşelilor celor nemăsurate mă trage. Dar Tu, Ocârmuitorule Bunule, mai înainte apucând scoate-mă ca pe prorocul şi mă mântuieşte.

CONDAC

glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi…

Ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către locaşurile cele cereşti şi ca un înger vieţuind, împreună cu oamenii, ca un om, dănţuieşti împreună cu îngerii. Pentru aceasta te-ai şi arătat vas dumnezeiesc al minunilor, Preacuvioase Părinte Teodor.

Cântarea a 7-a

Irmos: Pe Cel Ce a păzit în cuptor…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un nemincinos ierarh, ai adus jertfă fără de sânge întru Duhul şi prin omorârea patimilor, jertfă bine mirositoare te-ai adus pe tine Stăpânului întru credinţă, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul poftelor l-ai stins cu sudorile înfrânării şi pământul cei uscat cu mulţimile ploilor l-ai odrăslit ca şi Proorocul Ilie deschizând cerurile cele încuiate, prin rugăciunile tale, făcătorule de minuni, Sfinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lucrând minuni alese, ai gonit bolile de la oameni, dăruind lumină orbilor şi ologilor întregire, căci ştie Dumnezeu a slăvi, după vrednicie, pe cei ce-L slăvesc pe Dânsul, Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, frumuseţea lui Iacov te-a ales Domnul şi întru tine S-a sălăşluit şi pe tine te-a păzit şi după naştere Fecioară, precum ai fost şi mai înainte de naştere Fecioară, Născătoare de Dumne­zeu, Preacurată.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pământul şi toate cele…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra răbdării întărindu-ţi temeiurile sufletului, nu te-ai clintit de năpădirile celor potrivnici, nu te-ai clintit de supărările de la vrăjmaşi, o, Părinte! Ci, te-ai suit către înălţimea cea dumnezeiască, rugându-te pentru cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu de vindecări  iese din racla ta, făcătorule de minuni şi spală întinăciunile patimilor şi curăţă putreziciunile răutăţilor şi adapă inimile tuturor credincioşilor, celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, Părinte Teodor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Locuind pe pământ ca un pământean, te-ai arătat mai presus decât cei de pe pământ, căci vieţuirea ta şi în viaţă trăind o aveai în cer, către care te-ai şi mutat, ca să vezi curat pe Domnul, cu Care împreună te şi bucuri, cugetătorule de Dumne­zeu, Sfinte Ierarhe Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţitele glasuri ale cinstiţilor prooroci te propovăduiau pe tine, prin semne, uşă şi munte şi cort şi nor sfânt al luminii, din care a răsărit Soarele Hristos, Dătătorul de lumină, celor ce şed întru întuneric şi în umbră, Fecioară.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, gerul şi arşiţa, fiii oamenilor şi preoţii binecuvântaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

Cântarea a 9-a

Irmos: Pentru că mi-a făcut…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a praznicul tău ca zorile şi ca o zi luminoasă luminând inimile noastre, celor ce cu credinţă lăudăm cinstitele tale osteneli, Preaînţelepte Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te împreună cetăţean cu îngerii, cu apostolii, cu mucenicii şi cu cuvioşii, cu drepţii şi cu ierarhii, pururea te rogi în cer lui Hristos pentru noi, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla sfintelor tale moaşte, părinte înţelepte, ca o altă scăldătoare Siloam s-a făcut cunoscută credincioşilor, de care cei ce ne apropiem ne sfinţim sufletele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfricoşătoare îţi este naşterea, Maică a lui Dumnezeu. Pentru aceea te fericim pururea şi te mărim cu credinţă neamurile neamurilor în veci. Amin.

Irmosul

Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui. Şi mila Lui este din neam în neam spre cei ce se tem de El.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Nevoindu-te bine, ierarhe, ai primit de la Domnul, împotriva duhurilor celor viclene, puterea de a tămădui neputinţele şi a vindeca tot felul de boli ale tuturor celor ce aleargă tot­deauna cu credinţă la cinstita ta raclă, la care închinându-ne pururea, te lăudăm, Sfinte Părinte Teodor.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Mulţimea cugetărilor mele celor necurate şi patimile gândurilor celor necuvioase şi viclenirile şi pândirile lor cine va putea să le spună pe deplin? Fecioară Prea­curată, Născătoare de Dumnezeu Marie, miluieşte-mă de toate acestea, ca după cuviinţă, cu credinţă să te măresc pe tine, Curată.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Maica Ta cea care nu ştie de mire, Hristoase, dacă Te-a văzut pe Tine spânzurat pe Cruce, ca o Maică tânguindu-se striga: Ce minune nouă, străină şi prea­mărită este aceasta? Cum Te-a răstignit pe Cruce adunarea cea fărădelege, pe Tine, Viaţa tuturor, lumina mea cea preadulce?”

Citește și: Horoscop 22 aprilie 2024. Zodiile care trebuie să aibă grijă la prieteni, se pot înșela grav în privința lor

Spynews
Ce se știe despre criminalul din Sibiu, tânărul care și-a ucis iubita de 21 de ani! Bărbatul consuma substanțe interzise
Bzi.ro
Este vestea momentului despre marele maestru: Medicii au explicat care este starea lui Florin Piersic
Fanatik.ro
Meseria bine plătită pe care nimeni nu vrea să o facă. Salariile pot ajunge și la 6000 de lei pe lună
Capital.ro
Se schimbă buletinele în România. Când se emit noile cărți de identitate
Playtech.ro
Vestea momentului despre Ion Iliescu! S-a anunţat direct, fără prea multe cuvinte. Era de aşteptat
DailyBusiness
Informația momentului despre salariul minim! Cum va fi stabilită formula de calcul
Adevarul
Cum a fost convinsă o tânără să renunțe la școală și la familie pentru a se prostitua. „Era o mașină de făcut bani”
Spynews
Marius Elisei, absent total din viața fiicei sale! Ce spune Oana Roman despre relația dintre Isabela și tatăl ei / FOTO
Spynews
Anunț ANM! Cod galben de ceață densă în România. Care sunt județele afectate
Evz.ro
Ziua din vară când acești nativi dau lovitura. Cine își va schimba viața
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. Cea mai bogată româncă are o avere de peste 800.000.000 de euro și arată impecabil la 66 de ani
wowbiz.ro
Nimeni nu mai știe nimic de Riana. Cum a fost filmată înainte să dispară fără urmă
Cancan.ro
Cabral, 'pus pe hold' de o… blondisancă! Ce mai contează că e adjudecat + copii acasă? L-a ispitit grav!
Playsport.ro
INCREDIBIL! Mădălina Ghenea a pozat ca NICIODATĂ, iar imaginile au scăpat pe net! Cum apare
kanald.ro
Patrocle este în continuare de negăsit! Cățelul dispărut în luna martie este căutat în tot Bucureștiul: Recompensa a fost mărită la 6.000 de lei
Capital.ro
Devine ilegal în TOATĂ ROMÂNIA. NU se va mai putea face acest lucru sub NICIO FORMĂ
StirileBZI
Începe „Litoralul pentru toţi” în 31 mai! Tarifele încep de la 35 de lei pe noapte
Prosport.ro
FOTO. I-a luat actriței din filmele pentru adulți un inel de logodnă de 1.000.000 de dolari și la câteva zile s-a despărțit de ea!
stirilekanald.ro
Breaking news despre Florin Piersic!
substantial.ro
Căsătorie în secret pentru celebra mezzosoprană Andreea Ilie: S-a unit în taină cu iubitul ei, Virginio Dell Uomo!
MediaFlux
Sfinții CONSTANTIN și ELENA. Ce nume sărbătorim astăzi
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'