CLASA PREGATITIOARE 2015, CLASA ZERO – Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

CLASA PREGĂTITOARE, CLASA ZERO, METODOLOGIE CLASA PREGĂTITOARE: Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2015-2016 începe în data de 23 februarie, când părinţii sunt aşteptaţi să completeze şi să depună cererile de înscriere. Tot pe data de 23 februarie, începe înscrierea copiilor în clasa I.

11 feb. 2015, 08:56
CLASA PREGATITIOARE 2015, CLASA ZERO – Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

CLASA PREGATITOARE, CLASA ZERO, METODOLOGIE CLASA PREGĂTITOARE. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Cererea – tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Completarea cererii – tip de inscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

Validarea cererii – tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00 – 20,00 (luni – vineri), respectiv 8,00 – 13,00 (sâmbăta).

Validarea cererii – tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fișei tipărite.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor – tip de înscriere.

Numărul de telefon la care părinții pot apela este afișat la a vizierul unității de învățământ, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

În situația în care cererea – tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În a cest caz, imediat după completarea cererii – tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.

Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri – tip de înscriere, care să fie completate de mână de părinți, în situația în care completarea cererilor – tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea – tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere – tip tipărit din calculator.

Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale

În cazul în care cererea – tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea – tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor – tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

  • prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile – tip de înscr iere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
  • a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribui ț i, din diferite motive

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

În prima etapă, procesarea cererilor – tip de înscriere se desfășoară la Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia națională , cu ajutorul aplicației informatice și la nivelul unităților de învățământ, p e baza informațiilor din cererile – tip de înscriere și din documentele depuse de părinți.

Procesarea cererilor – tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea – tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea – tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită însc rierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri.

Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea – tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscrip ție , în cazul neadmiterii la școala solicitată.

În prima fază, cu ajutorul aplicației informatice, toți copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la școala de circumscripție vor fi înmatriculati conform opțiunii.

După încheierea primei faze, Comisia națională comunică comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ locurile rămase libere.

În a doua fază de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii  şi cu programul afișat, la fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ analizează cererile – tip de înscriere și documentele depuse de părinții copiilor care au domiciliul în afara circumscripției școlare.

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere validează înscrierea copiilor respectivi în unitatea de învățământ, fără nicio restricție.

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.

Până la data precizată în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere după prima fază procesează cererile părinților copiilor proveniți din alte circumscripții școlare și stabilește lista copiilor care vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ, în clasa pregătitoare. Decizia se ia în funcție de numărul de locuri libere, de numărul de cereri și pe baza criteriilor de departajare.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Părinții copiilor care nu au fost cuprin ș i într – o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere – tip de înscriere în cea de – a doua etapă, pe ntru locurile disponibile.

Cererile – tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățămâ nt la care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri – tip de înscriere în învățământul prim ar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ vor fi respinse de aplicația informatică.

În cererea – tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiu ni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

CLASA PREGĂTITOARE. Calendarul înscrierii în învăţământul primar a fost decalat cu o săptămână, faţă de proiectul supus dezbaterii publice, astfel că prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare începe în 16 februarie, iar înscrierea direct în clasa I în 23 februarie, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei.

  • 16 februarie – afişarea circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate. De asemenea, se va afişa programul de completare a cererilor tip de înscriere şi programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi.
  • 16 şi 27 februarie – se organizează în şcoli întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul primar.
  • 18 – 26 februarie – părinţii şi copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ.
  • 23 februarie şi 13 martie – părinţi completează cererile-tip de înscriere.
  • 20 – 21 martie – vor fi afişate listele cu candidaţii înmatriculaţi, locurile rămase libere şi copiii neînscrişi după prima etapă.

Vezi şi: CLASA PREGATITOARE 2015: Ce trebuie să conţină dosarul pentru CLASA ZERO

Locurile rămase libere după prima etapă şi procedura de repartizare în cea de-a doua etapă de înscriere vor fi afişate, la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, pe 23 martie.

Cererile de înscriere, în această etapă, vor fi depuse la secretariatul şcolii în perioada 24 martie – 3 aprilie.

Listele finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare vor fi afişate pe 10 aprilie.

Cererile părinţilor care nu au reuşit să îşi înscrie copiii în niciuna din etape sau orice altă problemă apărută în procesul de înscriere vor fi înaintate inspectoratului şcolar şi soluţionate în perioada 14 – 17 aprilie.

Copiii de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014 – 2015 pot fi înscrişi direct în clasa I.

În perioada 23 februarie – 13 martie 2015, vor fi depuse solicitările de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, iar între 23 martie şi 3 aprilie se depun solicitările de înscriere părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât cea de circumscripţie.

Cererile de înscriere la şcoala de circumscripţie se soluţionează în perioada 16 – 20 martie, iar la altă unitate, în intervalul 7 – 9 aprilie.

Pe 10 aprilie vor fi afişate la fiecare şcoală listele finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

Ministerul Educaţiei a aprobat, pentru anul şcolar 2014 – 2015, 665.000 de locuri în grădiniţe, 925.000 de locuri în învăţământ primar, 830.000 în învăţământ gimnazial (din care 810.000 în învăţământ cu frecvenţă – zi şi 20.000 în învăţământ cu frecvenţă redusă), 180.000 în învăţământul liceal şi 51.000 în învăţământul profesional.


loading...