DEFINITIVAT 2015. Profesorii dau joi examen. SUBIECTE ŞI BAREME

DEFINITIVAT 2015. 353 de profesori suceveni sunt aşteptaţi astăzi să susţină examenul de definitivat în învăţământul preuniversitar, primul pas important în cariera didactică, urmat de obţinerea gradelor didactice II şi I.

RomaniaTV.net
08 iul. 2015, 15:09
DEFINITIVAT 2015. Profesorii dau joi examen. SUBIECTE ŞI BAREME

DEFINITIVAT 2015. Cei mai mulţi dintre candidaţii înscrişi pentru a susţine testarea sunt învăţători – 49, urmaţi de profesorii de educatori – 40, profesori de educaţie fizică – 37, limba română – 37, limba engleză – 29.

Comisia judeţeană a aprobat pentru un candidat susţinerea probei prin dictare, deoarece acesta a suferit în urmă cu două zile un accident şi prezintă o plagă tăiată la mâna dreaptă. Candidatul va fi repartizat singur într-o sală, iar unul dintre profesorii supraveghetori, cu o specializare diferită de cea a candidatului, va redacta lucrarea după dictare.

Proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ va fi susţinut la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, iar toate informaţiile referitoare la desfăşurarea probei au fost afişate atât la sediul Inspectoratul Şcolar Suceava, cât şi la şcoala gazdă.

Lucrările candidaţilor vor fi transportate pentru evaluare în centre zonale din alte judeţe. 

DEFINITIVAT 2015. Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, se desfăşoară joi, 9 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti).

Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

În sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa şi Suceava, dar şi în municipiul Bucureşti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidaţi cu nevoi speciale.

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 14 iulie. Perioada 14-17 iulie este destinată înregistrării şi soluţionării contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

Subiectele de examen, traducerea acestora şi baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplină în parte, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei, la ora 15.00http://subiecte2015.edu.ro.

Atât programele de examen pentru toate disciplinele, cât şi modele de subiecte şi bareme pentru discipline de examen au fost postate pe paginile http://definitivat.edu.ro, respectiv http://subiecte2015.edu.ro, şi au fost utilizate în activităţile de pregătire a debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic.

Coordonarea metodologică a examenului naţional revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.

Examenul constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se susţine în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor. AICI, mai multe detalii.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”;
 • să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale: cel puţin 8;
 • să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

CALENDARUL de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014– 2015

 • până la 31 octombrie 2014: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene
 • până la 21 noiembrie 2014: înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora
 • 21 noiembrie: înregistrarea candidaţilor în aplicaţie
 • 19 decembrie 2014: înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • până la 5 iunie 2015: efectuarea inspecţiilor la clasă
 • 8 – 30 iunie 2015: completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică
 • 9 iulie 2015: susţinerea probei scrise
 • 14 iulie 2015: afişarea rezultatelor
 • 14 – 15 iulie 2015: înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii
 • 16 – 17 iulie 2015: soluţionarea contestaţiilor
 • 18 iulie 2015: afişarea rezultatelor finale
 • 20 – 31 iulie 2015: transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale
 • până la 1 septembrie 2015: eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.

loading...