Guvernul a modificat, prin OUG, operaţionalizarea Registrului electoral. Vezi ce se schimbă la ALEGERI

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanță de urgență privind operaționalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, programate pentru luna mai a acestui an.
Romania TV
05 feb. 2014, 16:00
Guvernul a modificat, prin OUG, operaţionalizarea Registrului electoral. Vezi ce se schimbă la ALEGERI

Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot în Registrul electoral se realizează de către persoane autorizate de primari, prevede OUG adoptată miercuri de Guvern, care mai stabileşte că delimitarea secţiilor de votare se comunică anual, până la 1 martie

Documentul prevede că listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral. Listele se întocmesc într-un exemplar oficial, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi se păstrează într-un registru special cu file detaşabile de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente, primarul este obligat să pună la dispoziţia competitorilor electorali, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente. Primarul este obligat să comunice Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.

Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral se realizează, în mod permanent, de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente. Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct în Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.

Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător cu domiciliul în România sunt numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative a numelui, data naşterii, codul numeric personal, ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul, adresa de domiciliu, adresa de reşedinţă şi perioada de valabilitate a acesteia, seria şi numărul cărţii de alegător, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii actului de identitate şi data expirării actului de identitate.

Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare şi cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Modificările intervenite, după predarea copiilor de pe listele electorale permanente se comunică Autorităţii Electorale Permanente şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore, iar Autoritatea Electorală Permanentă comunică birourilor electorale de circumscripţie, în cel mult 48 de ore de la data constituirii acestora, numărul minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal.

Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de deces, pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării drepturilor electorale sau de punere sub interdicţie.

Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral sau radierea acestora din Registrul electoral se realizează în cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către primari a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, după caz.

Autoritatea Electorală Permanentă actualizează Registrul electoral cu datele şi informaţiile furnizate, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

Pentru cazurile în care arondarea alegătorilor la secţiile de votare nu se poate realiza în baza menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actul de identitate, arondarea acestora se va realiza alfabetic sau la prima secţie de votare a localităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz.

Vor fi considerate nereguli faptele privind înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în vigoare, neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite, efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane neautorizate, necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă, nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente.

Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Modificările intervenite până la data de referinţă se comunică Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziţiei primarului. După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente.

Numerotarea secţiilor de votare se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre.

Metodologia de avizare a delimitării secţiilor de votare şi a stabilirii sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

Toate aceste prevederi privind secţiile de votare, registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale.

Prin aceeaşi ordonanţă este modificată şi Legea 370/2004 pentru alegerea preşedintelui României, stabilindu-se că, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, primarii întocmesc şi tipăresc într-un exemplar, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral, listele electorale permanente.

Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se actualizează conform prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător.

Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008.

Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008. În oraşe, municipii şi comune se vor organiza secţii de votare speciale, de regulă în gări, autogări şi aerogări; se vor organiza secţii de votare speciale şi în campusurile universitare; în aceste secţii îşi exercită dreptul de vot alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, în alt oraş sau municipiu decât cel de domiciliu, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin.

Stabilirea secţiilor de votare speciale se va face de către Guvern, prin hotărâre, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. În acest sens instituţiile prefectului vor asigura furnizarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare.

Buletinele de vot se vor imprima de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare speciale. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe şi instituţiile prefectului vor comunica Biroului Electoral Central: numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare speciale.

Pentru alegerile la Parlamentul European, ordonanţa prevede că popunerea de candidatură sau cererea de admitere a candidaturii independente a cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, trebuie să fie însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere care să precizeze cetăţenia, data şi locul naşterii, ultima adresă în statul membru de origine, adresa de domiciliu sau de reşedinţă din România, că nu mai candidează la alegerile pentru Parlamentul European într-un alt stat membru al Uniunii Europene, că nu a fost decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru de origine în baza unei hotărâri judecătoreşti individuale sau a unei decizii administrative, sub condiţia ca aceasta din urmă să facă obiectul unor căi de atac, colectivitatea locală ori circumscripţia din statul al cărui cetăţean este unde a fost înscris ultima dată în lista electorală.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele metodologice de implementare, funcţionare, administrare şi securitate a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului Secţiilor de votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora.

Tot în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, primarii efectuează, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi stabilesc sediile acestora. În termen de 30 de zile de la data expirării termenului, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare.

Fondurile privind materialele necesare pentru tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură din bugetul de stat.

În anul 2014, în judeţele în care nu sunt operaţionale birourile judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, Autoritatea Electorală Permanentă va fi sprijinită cu personal al instituţiilor prefectului şi al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în limita resurselor disponibile, pentru îndeplinirea de atribuţii referitoare la Registrul Electoral, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne.

Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne.

Modificările sunt argumentate prin problemele şi disfuncţionalităţile constatate în cadrul Evaluării naţionale a capacităţii primarilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente, organizată în perioada 1-3 august 2013, şi luând în considerare necesitatea asigurării corectitudinii proceselor electorale prin evidenţierea cât mai exactă a „structurii şi dimensiunii corpului electoral”.

În luna martie a anului trecut, a fost elaborată o ordonanţă de urgenţă pentru operaţionalizarea Registrului Electoral, care stabilea, printre altele, că cetăţenii români cu drept de vot sunt aceia înscrişi în Registrul electoral de la data la care au împlinit vârsta de 18 ani şi că sunt înscrişi în Registru cu adresele de reşedinţă din România, de către primar, acei cetăţeni români cu drept de vot care depun cereri în acest sens până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data votării.

„Sunt înscrişi în Registrul Electoral cu adresele din străinătate, cetăţenii români cu drept de vot şi cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care depun cereri în acest sens la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data votării. Înregistrarea în Registrul electoral a cetăţenilor români cu drept de vot se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă pe baza comunicării transmise de Ministerul Afacerilor Externe”, se mai arăta în acel proiect.

Ulterior, Autoritatea Electorală Permanentă a redactat un nou proiect de ordonanţă de urgenţă cu acelaşi titulu, care stabilea că radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de deces, pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării drepturilor electorale sau de punere sub interdicţie, iar modificările în Registrul electoral referitoare la schimbarea domiciliului, respectiv a numelui se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi actele de stare civilă, termenul de înregistrare, respectiv de actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Spynews
Tzancă Uraganu, gest impresionant în memoria lui Lucas. Ce decizie a luat în carieră, pentru nepoțelul său, care a murit: ”Am promis” / FOTO
Bzi.ro
Ana Bodea vrea un copil cu Valentin Butnaru: „Nu m-a cerut încă, dar îmi doresc!“
Fanatik.ro
Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România se va deschide din această vară. Ce localități va străbate
Capital.ro
Interzis pentru românii care au mașini. Amendă de 1.000 de lei. Decizie direct de la primărie
Playtech.ro
Reacţia lui Hagi când Loredana s-a aşezat lângă el! Nu a putut să reziste când a văzut decolteul vedetei. Imaginea momentului
DailyBusiness
Se schimbă Codul Penal! Pedepse dure pentru cei care fac acest lucru!
Adevarul
De ce bebelușii spun „tata”, înainte să spună „mama” VIDEO
Spynews
Hidrologii, anunț de ultimă oră! Pericol de inundații în mai multe județe din țară. A fost emis un cod galben de viituri / FOTO
Spynews
EXCLUSIV! Fostul iubit al Cristinei Pucean, acuzații extrem de grave la adresa dansatoarei și a familiei ei! Bărbatul susține că a fost păcălit și își vrea banii înapoi! Declarații pentru Spynews.ro!
Evz.ro
Vecinii scandalagii riscă mari sancțiuni. S-a schimbat Codul Penal
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. „Ce rușine!”. Imaginile indecente pentru care Mădălina Ghenea a fost desfințată de fani
wowbiz.ro
Getuța Sterp a răbufnit și ea la adresa Marei Bănică! Ce i-a transmis jurnalistei: „Să vezi ce bătaie de joc ți-ai făcut singură. Nu rămâne așa”
Cancan.ro
Sebastian Dobrincu a dat-o uitării pe Ioana Ignat și s-a lăsat anturat la prima strigare de „brunețica”
Playsport.ro
Mădălina Ghenea a arătat TOT de data asta! Imaginile interzise au fost făcute publice
kanald.ro
De ce niciun trecător nu a intervenit pentru a-l salva pe bărbatul ucis în Crângași! Explicația unui psiholog criminalist: „Oamenii sunt din ce în ce mai egoiști”
Capital.ro
Îți fac direct dosar penal. ALERTĂ pentru șoferii care merg la RAR. Îți confiscă și mașina
StirileBZI
Produse din ciocolată și biscuiţi, vândute mai scump în România! Amendă de 337,5 milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Are 75 de ani, dar arată ca la 30, are o avere impresionantă și își caută iubit la 12 ani de când a divorțat
stirilekanald.ro
Șocant unde au găsit-o moartă pe Raisa, fetița de 2 ani dispărută din fața casei
substantial.ro
Descoperă rețeta salatei de legume la borcan: Gust de vară, prospețime și conveniență în bucătăria ta!
MediaFlux
Un ALT IMPOZIT la PENSIE după RECALCULARE. Anunțul ministrului MUNCII
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'