Ministerul Educaţiei, anunţ important. Vezi aici metodologia pentru admitere licenţa, master şi doctorat

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul privind metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

24 nov. 2016, 11:01

Proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat este supus dezbaterii publice în perioada 22 noiembrie – 4 decembrie. Documentul stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în învățământul superior la ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat.

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. De asemenea, conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

Instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Admiterea la studii universitare se susţine în limba română. Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare. Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare. Universităţile prevăd în regulamentul propriu de admitere modalitatea de certificare a competenţelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română.  

Vezi aici: METODOLOGIA–CADRU privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare și toate formele de învăţământ se poate organiza în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii
care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalau
reat sau a diplomei/atestatului/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la
facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I,
II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanțate de la buget, cel puţin un
loc fără taxă de școlarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului
şcolar/universitar curent, prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în regulamentul propriu.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat și media de la bacalaureat conform metodologiei proprii.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pe
pagina web proprie. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu
apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de
cercetare ştiinţifică.

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia este de competenţa fiecărei instituții de învățământ superior.

Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediile stabilite prin regulament propriu de fiecare instituție de învățământ superior. Regulamentele proprii de admitere pot prevedea și facilități online pentru înscriere/preînscriere. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în
limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii
universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la
probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pe
pagina web proprie. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale autorizate provizoriu sau acreditate. Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.

La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.2 88/2004 (învăţământ de lungă durată).

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de
doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau master. Durata
totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master să fie de cel puțin 300 credite transferabile (ECTS).

Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabilește conform metodologiilor proprii. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimal e fără rotunjire. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pe pagina web proprie.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

Vezi si: CCR: Titlul de doctor poate fi retras în caz de plagiat doar de o instituţie independentă de cea emitentă


loading...