REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2022. Cum se face Admitere Liceu 2022

După afişarea rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, o să urmeaze o nouă etapă importantă pentru absolvenţii claselor a VIII-a: alegerea liceului. Anul acesta, înscrierea la liceu s-a făcut în perioada 4-11 iulie.

12 iul. 2022, 14:14
REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2022. Cum se face Admitere Liceu 2022

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2022, Admitere liceu 2022. Cum se va face repartizarea computerizată. Înscrierea la liceu s-a făcut în perioada 4-11 iulie, iar mulți elevi, dar și părinți vor să știe care sunt criteriile de departajare și despre ce mecanism este vorba.

A fost publicată ierarhia mediilor de admitere la liceu 2022. Elevii îşi pot face calcule pentru admitere la liceul dorit

Ce aspecte trebuie luate în considerare: 
– Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor- Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.Vezi AICI rezultatele după contestaţii

– Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.

– Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

– Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în niciun fel.

– În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

– Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă. Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

– Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

– După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

– Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

În cadrul conferinței de presă susținută de ministrul Educației privind notele finale după contestații, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion, a explicat părinților și elevilor cum ar trebui să completeze fișele de înscriere pentru liceu. El a subliniat că este foarte importantă poziția elevului în ierarhia care se va afișa mâine. Acesta reprezintă media finală a fiecărui elev calculată cu tot cu media din cei 4 ani de gimnaziu (care are o pondere de 20%).

“Ceea ce trebuie să ia în considerare elevii și părinții este poziția în ierarhie, mai puțin valoarea absolută a mediei pentru că repartizarea se face în funcție de poziția în ierarhie, și sfatul e unul simplu: cu cât poziția în ierarhie e mai jos, cu atât numărul de opțiuni trebuie să fie mai mare pentru a nu risca să rămână nerepartizați chiar dacă va exista o etapă ulterioară de repartizare”, a spus Sorin Ion.

Structura anului şcolar nu se schimbă, vacanţa de vară se scurtează oficial. Ce se întâmplă cu vacanţele elevilor de anul viitor

Amintim, o analiză Edupedu.ro pe baza rezultatelor de la examene arată că numărul suplimentar de elevi din generația actuală (o generație de elevi mai mare decât cea anterioară cu 30% în București și 18,5% la nivel național), față de cea care a susținut Evaluarea Națională anul trecut, plus mediile mai mari obținute anul acesta, față de cele de anul trecut, duc la o ierarhizare semnificativ diferită; practic, note mari vor ocupa locuri inferioare în ierarhie, ceea ce va face ca elevi cu medii peste 9 să nu poată intra la prima opțiune, dacă se ghidează după ultima medie de anul trecut.

Prezent și el alături de ministrul Educației la conferința de presă în care s-au anunțat rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2022, secretarul de stat Florin Lixandru a sfătuit și el părinții și elevii care urmează să aleagă liceele înaintea repartizării: “Sfatul meu pentru părinți este să studieze ierarhia care va fi publicată mâine, și în funcție de aceasta să aleagă opțiuni realiste în raport cu media obținută de elev din media la Evaluarea Națională, în proporție de 80% și 20% media claselor V-VIII, și un număr suficient de opțiuni care să permită repartizarea la liceu”.

Din totalul de 21.854 de contestații, 19.663 au determinat modificarea notei. Aceasta înseamnă că nu mai puțin de 89.97% dintre lucrările pentru care au fost depuse contestații au avut nota modificată.

Redăm calendarul admiterii la liceu 2022:
4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2022

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională 2022 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere la liceu 2022 se face astfel:

 • MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

 • MA = media de admitere;
 • ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
 • Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.
 • Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.
 • Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă.

Criterii de departajare pentru elevii cu medii egale

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • c) nota obţinută la proba de limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2022;
 • d) nota obţinută la proba de matematică de la Evaluarea națională 2022;
 • e) nota obţinută la proba de limbă maternă de la Evaluarea națională 2022.
 • În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate școlară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
 • Pentru liceul teoretic și vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.
 • În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul școlar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale.
 • Pentru liceele din filiera vocaţională – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini.

Cum se completează fișa de admitere la liceu

Copiii și părinții trebuie să fie atenți cum completează fișa cu opțiunile pentru liceu, deoarece trecerea greșită a codurilor poate duce la o repartizare nedorită.

Potrivit broșurii de admitere la liceu 2022, trebuie ținut cont de următoarele reguli în momentul în care se completează fișele cu opțiuni:

 • Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
 • Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 • Candidaţii sunt avertizaţi că pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 • Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu).

Exemplu de completare a opțiunilor:

 • (1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu – cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 1 – 107
 • (2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 2 – 279

Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în ordinea preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare sunt fictive.


loading...
Partenerii noștri