REZULTATE DEFINITIVAT 2017: Dezastru după afişarea notelor, conform edu.ro. VERIFICĂ REZULTATE DEFINITIVAT pe judeţe

REZULTATE DEFINITIVAT 2017: Notele de la examenul de definitivare în învățământ, înainte de contestații, au fost afișate marți la centrele de concurs și pe http://definitivat.edu.ro/ .

25 apr. 2017, 07:45
REZULTATE DEFINITIVAT 2017: Dezastru după afişarea notelor, conform edu.ro. VERIFICĂ REZULTATE DEFINITIVAT pe judeţe

REZULTATE DEFINITIVAT 2017. Potrivit sursei citate, din totalul de 5.235 de candidați evaluați la proba scrisă, 3.335 de candidați au obținut medii între 8 și 10, promovând examenul. Dintre aceștia, 34 de candidați au promovat examenul cu media 10.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului, media la examenul de definitivare este constituită din nota la proba scrisă (70%), nota pentru portofoliul profesional personal (10%) și notele obținute la inspecțiile de specialitate (20%).

Candidații care au obținut medii peste 8 dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

VEZI PE EDU.RO CE NOTĂ AI OBŢINUT LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT

REZULTATE DEFINITIVAT 2017. În ceea ce privește tranșele de medii, situația la nivel național este următoarea: medii sub 7 — 907 (17,33%), medii între 7 și 7,99 — 993 (18,97%), medii între 8 și 10 — 3.335 (63,71%). 6 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 10 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Ponderea mediilor între 8 și 10 atinge procente de peste 70% în județele Bistrița-Năsăud (76,9%), Botoșani (70,9%), Gorj (70,6%), Mureș (70,2%) și în municipiul București (73,7%). Valori sub 50% apar în județele Caraș-Severin (49,2%) și Călărași (45,7%).

REZULTATE DEFINITIVAT 2017 pe judeţe: Note modeste luate de profesori

REZULTATE DEFINITIVAT 2017. Afișarea primelor rezultate a avut loc marți atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile vor putea fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afișarea rezultatelor, până la ora 20,00, și 26 aprilie, până la ora 14,00.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe definitivat.edu.ro duminică, 30 aprilie, iar validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limită data de 22 mai.

REZULTATE DEFINITIVAT 2017: Dezastru după afişarea notelor, conform edu.ro. VERIFICĂ REZULTATE DEFINITIVAT pe judeţe

REZULTATE DEFINITIVAT 2017. Ministerul Educației reamintește că, în urma unor măsuri legislative operate în 2016, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiționată de achitarea unor taxe stabilite de minister.

De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

REZULTATE DEFINITIVAT 2017: 6.417 de candidați au participat, în 20 aprilie, la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ, sesiunea 2017. Nota minimă de promovare a examenului este 8, iar cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Contestațiile vor fi depuse la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afișarea rezultatelor, și 26 aprilie.

Rezultatele finale se vor afișa pe 30 aprilie la centrele de examen și pe site-ul http://definitivat.edu.ro/.

Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru au ca termen-limită data de 22 mai.

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, s-a desfășurat pe 20 aprilie în 42 de centre — câte unul în fiecare județ și în municipiul București.

În această sesiune, examenul național pentru definitivare în învățământ s-a organizat la 90 de discipline.

Potrivit MEN, proba scrisă a conținut itemi din domeniul disciplinei de specialitate și al metodicii predării/didacticii acesteia.

Spre deosebire de anul trecut, nivelul de competență didactică este evaluat și prin portofoliul profesional, elaborat conform precizărilor din programa de pedagogie și psihologie școlară corespunzătoare funcției didactice ocupate.

Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Totodată, examenul certifică și faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

DEFINITIVAT 2017 EDU.RO. Examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017 se desfășoară potrivit calendarului și metodologiei publicate în Monitorul Oficial și aplicabile de la data publicării. Până la 31 martie, cadrele didactice au trecut prin inspecțiile de specialitate și au avut la dispoziție încă zece zile apoi pentru a-și completa dosarele, potrivit Ordinului MENCS nr. 5223/2016.

Inspecțiile de specialitate au reprezentat practic prima etapă a examenului de definitivare, urmând ca joia aceasta profesorii să susțină și proba scrisă, adică cea de-a doua etapă a examinării.

Potrivit calendarului aprobat, până pe 25 aprilie trebuie să se afișeze rezultatele, iar candidații nemulțumiți pot depune contestații în zilele de 25 și 26 aprilie. Rezultatele finale vor fi afișat până pe 30 aprilie, la sediul centrului de examen și pe site-ul www.definitivat.edu.ro.

Validarea de către Ministerul Educației a rezultatelor examenului se va face prin ordin al ministrului, în perioada 2-22 mai 2017.

Definitivat 2017. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a publicat ghidul pentru elaborarea portofoliului cadrelor didactice pentru sustinerea examenului de definitivare în învăţământ. 

Definitivat 2017. În perioada prevăzută în calendarul specific metodologiei, unitățile de învățământ transmit inspectoratului de sector unde este arondată disciplina de concurs, în vederea completării dosarului candidatului, următoarele documente:

 • procesele verbale pentru inspecțiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției; 
 • adeverința privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
 • adeverință din care să rezulte vechimea efectivă de predare la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului; 
 • adeverință privind calificativul BINE sau FOARTE BINE acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă

Conducerea unităţii de învățământ răspunde de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate. Prezenţa la proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ este condiţionată de:

 • calificativul BINE sau FOARTE BINE acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă; 
 • media aritmetică a notelor finale la cele două inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare probă în parte; 
 • vechimea de cel puțin un an școlar la catedră sau ore de predare echivalente normei de un an. După completarea dosarului și finalizarea procesului de validare a datelor de înscriere existente în aplicația eectronică, candidatul semnează extrasul din aplicație al fișei de înscriere, confirmând corectitudinea datelor

Dosarul de înscriere la definitivat, pentru anul școlar 2016-2017, a trebuit să conțină următoarele documente:

 • fișa de înscriere la examenul național de definitivare;
 • copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ;
 • document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică;
 • copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naștere, document privind schimbarea numelui;
 • adeverință privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă, pentru candidații care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu s-au înscris sau nu au promovat examenul și s-au înscris în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011.

loading...