REZULTATE OLIMPIADĂ MATEMATICĂ 2020, faza pe sector. Cum se fac contestaţiile

Publicat: Luni, 03 Februarie 2020 08:39 // Actualizat: Luni, 03 Februarie 2020 13:30 // Sursa: romaniatv.net

REZULTATE OLIMPIADĂ MATEMATICĂ 2020. Elevii din sectoarele bucureştene au susţinut duminică etapa locală a olimpiadei de matematică.

REZULTATE OLIMPIADĂ MATEMATICĂ 2020. Olimpiada de matematică se desfăşoară la clasele V-XII, în următoarele etape: pe şcoală, locală, judeţeană/ sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională. Participarea la ONM este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării, de la toate formele de învățământ de stat, particular și confesional. (2) La selecția loturilor reprezentative ale României pentru competițiile internaţionale de matematică (Olimpiada Internaţională de Matematică (OIM), Balcaniada de Matematică pentru Seniori (BMS), Balcaniada de Matematică pentru Juniori (BMJ), Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada (OPT), Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (OEMF)) participă, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru și ale prezentului regulament, elevi calificați la etapa națională a ONM. ART. 3 (1) Participarea la ONM este opțională și individuală. 

Elevii pot participa la ONM la nivelul corespunzător clasei în care se află, de la etapa pe şcoală până la etapa naţională, inclusiv. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. În cazul în care un elev doreşte să participe la o clasă superioară celei în care este înmatriculat, o poate face fără a mai participa şi la clasa sa. În acest sens, anterior etapei pe școală elevul trebuie să își exprime opțiunea într-o solicitare înregistrată la inspectoratul școlar al județului/municipiului București în care este înmatriculat, păstrând această opțiune pentru toate etapele din anul școlar respectiv.

La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 3 ore pentru etapele pe școală și locală, respectiv de 4 ore pentru etapele județeană/sectoarelor municipiului București și națională, și conține 4 probleme. (4) Evaluarea lucrărilor la etapele județeană/sectoarelor municipiului București și națională se face în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a OIM și cu precizarile din acest regulament specific, în acord cu metodologia-cadru. Evaluarea lucrărilor se realizează pentru fiecare problemă, în echipe de câte 2 profesori, care evaluează independent. Fiecare evaluator acordă fiecărei rezolvări a unei probleme din concurs un număr întreg de puncte, minimum 0 şi maximum 7. Punctajul final acordat rezolvării unei probleme este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de către cei doi evaluatori. Diferența maximă admisă între cei doi evaluatori ai aceleiași probleme este de 1 punct. În caz contrar, președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării. După finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, iar evaluatorii semnează. Vicepreședintele subcomisiei de evaluare calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note/valori rămase.

Subiectele pentru etapa judeţeană/sectoarelor municipiului Bucureşti a ONM la clasele V-XII sunt unice, fiind întocmite de un grup de lucru al Comisiei centrale a ONM, coordonat de către inspectorul/consilierul/expertul cu atribuții în coordonare pentru disciplina matematica din MEN, reprezentanți CNEE și de președintele SSMR. Traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale se face de către acelaşi grup de lucru. Întrunirea grupului de lucru se realizează cu maximum 10 zile înaintea de data de susținere a probei scrise a etapei.

V. Criterii de calificare ART.11

(1)Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a ONM dacă a participat la toate etapele anterioare ale ONM și a obţinut la etapa curentă minimum 11 puncte.

(2) Face excepție etapa națională pentru care punctajul minim de calificare este 14 puncte obținute la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București.

ART. 12 (1) Conform articolul 15, alineatul (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, pentru etapa națională a ONM se atribuie fiecărui lot județean/ ale sectoarelor municipilui București câte un loc pentru fiecare an de studiu, cu exceptia situației prevăzute la art. 10 alineat (1) din prezentul Regulament.

(2) După afișarea rezultatelor finale după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi/două lucrări care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul maxim, în vederea stabilirii elevului, cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare.

(3) Departajarea menționată anterior se face, în ordine, după următoarele criterii: numărul problemelor notate cu 7 puncte, numărul problemelor notate cu 6.5 puncte, DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL numărul problemelor notate cu 6 puncte, punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă.

(4) Dacă egalitatea persistă și după aplicarea criteriilor de mai sus Consiliul consultativ al disciplinei matematică din județ/ municipiul București/ Comisia centrală a ONM după caz va finaliza departajarea consemnând într-un proces verbal rezultatele finale.

ART. 13 (1) În cazul în care elevii calificaţi în etapa I pentru fiecare județ/sector pentru etapa naţională a ONM nu pot participa, din diferite motive, la această etapă, locul acestora în echipa judeţului/ ale sectoarelor municipiului Bucureşti va fi luat de către elevi aflaţi pe locul următor în clasamentul pe judeţ / ale sectoarelor municipiului București la clasa respectivă, cu respectarea art. 11 și 12 din prezentul regulament. Dacă elevul care renunță se află pe lista locurilor suplimentare, atunci locul său va fi ocupat de următorul elev din clasamentul național. (2). În situația menționată la alin. (1), elevul dă o declaraţie scrisă în care precizează că renunţă la locul obţinut în lotul județului/ al sectorului municipiului București, cu cel puțin 10 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM. Dacă elevul renunță la locul obţinut în lotul județului/ al sectorului municipiului București cu 10 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM, locul acestuia nu se va redistribui și se anulează/pierde. VI. Desfășurarea probelor scrise, evaluarea lucrărilor, soluționarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale ART. 14 (1) Desfășurarea probei de evaluare se face conform metodologiei-cadru, cap. II, secțiunea 2, art. 32-41 și conform procedurii care stabilește metoda de evaluare a lucrărilor, elaborată de Comisia națională de coordonare a competițiilor școlare. (2) Pentru etapele pe școală, locală și județeană ale ONM, activităţile de evaluare, de notare ale lucrărilor și de stabilire a loturilor la nivel județean/ ale sectoarelor municipiului București, etapa I, pot începe în ziua în care s-a desfăşurat proba scrisă şi se încheie cu afişarea rezultatelor elevilor, după ordonare alfabetică, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise. (3) În ziua în care a fost susținută proba, după finalizarea probei scrise, comisia de organizare şi desfășurare a etapei va afișa subiectele şi baremele de notare. (4) Înainte de începerea probei scrise, comisia de organizare şi desfășurare a etapei va afișa, împreună cu listele distribuirii candidaților pe săli, și precizările referitoare la modalitatea de soluționare a contestațiilor. Pentru etapa județeană/sectoarelor municipiului București se vor a afișa criteriile de departajare pentru etapa I de constituire a lotului județean/sectorului municipiului București.

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL ART. 15 (1) Candidații pot depune contestaţiile doar pentru propria lucrare, la secretariatul centrului de concurs, specificând problemele la care solicită recorectare. (2) Rezolvarea contestațiilor pentru etapa judeteana/sectoarelor municipiului Bucuresti, se face conform art. 43 din metodologia-cadru. Decizia comisiei de organizare şi desfășurare a etapei, privind rezultatele finale după contestații, asumată de preşedintele/preşedintele executiv, este definitivă. (3) În cazul menționat la alin. (1), pentru etapa națională, cadrele didactice însoţitoare ale loturilor județene/ ale sectoarelor municipiului București au datoria de a consilia și discuta cu elevii participanţi din judeţ/ sectorul municipiului Bucureşti pe care îl reprezintă modul de rezolvare a problemelor de concurs, înaintea perioadei de depunere a contestaţiilor.

ART 16 (1) Soluționarea eventualelor contestații depuse la etapa națională se realizează în baza unei proceduri similare evaluării la olimpiada internațională, parcurgând următoarele etape: a) Eventualele contestații se depun de către fiecare elev la secretariatul Comisiei Naționale, menționând problema/ problemele contestate, având și opțiunea de a vizualiza și discuta rezolvarea problemei/problemelor cu reprezentanți ai comisiei de contestații a problemei. b) Subcomisiile pentru rezolvarea contestațiilor sunt constituite pentru fiecare problemă în parte, fiind compuse dintr-unul dintre evaluatorii inițiali ai problemei și un alt membru al Comisiei Naționale care nu a evaluat inițial problema respectivă. c) La nivelul fiecărei subcomisii se reevaluează lucrările contestate și se acordă un punctaj care va reprezenta punctajul final pe problemă. d) În cazul în care, la depunerea contestației, elevul nu a făcut opțiunea pentru vizualizare și discuții cu membrii comisiei, punctajul acordat de subcomisie în etapa de rezolvare a contestațiilor reprezintă punctajul final acordat problemei contestate. e) În cazul în care, la depunerea contestației, elevul a făcut opțiunea pentru vizualizare și discuții cu membrii comisiei, după stabilirea punctajului acordat rezolvării problemei în cadrul subcomisiei, elevul participă la vizualizarea lucrării, i se comunică punctajul acordat în urma contestației și poate solicita membrilor subcomisiei explicații privind punctajul acordat, confirmând sub semnătură luarea la cunoștință a punctajului acordat de subcomisie. (2) Rezultatul după contestații, calculat ca sumă a punctajelor inițiale, pentru problemele la care nu s-a depus contestației, și a punctajelor acordate de subcomisiiile de contestație, pentru problemele la care s-a depus contestație constituie punctajul final al lucrării.

loading...
1 Comenteaza // Vezi comentarii
        Citeste mai mult despre:   
Olimpiada Matematica 2020 REZULTATE OLIMPIADĂ MATEMATICĂ 2020
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
03 feb 14:19
Răspunde | Votează email 4 email
Alina Martinescu
Buna ziua.
Atasati cumva si pentru sectorul 5 (cls. VI)? Am inteles ca Scoala nr. 150 (unde s-a tinut) a afisat deja rezultatele. Multumesc.
Alina
1
EUR
4.8127
RON
28 Feb
noapte 2 °
zi 11 °
Ultimele joburi adaugate
24 H