Voucherele „sărăciei” sunt alimentate abia în Ajunul Crăciunului. Tichete pentru facturi, aşteptate în februarie

Sprijinul acor­dat popu­la­ți­ei vul­ne­ra­bi­le pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­ri­lor la ener­gie va fi în valoa­re nomi­na­lă de 1.400 lei și poa­te fi uti­li­zat până la data de 31 decem­brie 2023. Cele de alimente se acordă din două în două luni, dacă eşti eligibil.

04 dec. 2022, 20:47
Voucherele „sărăciei” sunt alimentate abia în Ajunul Crăciunului. Tichete pentru facturi, aşteptate în februarie

Voucherele pentru alimente, ultima tranşă, intră pe card în câteva zile. Celelalte beneficii se acordă din ianuarie, dar românii vulnerabili vor intra în posesia lor probabil cel mai devreme în februarie, după adoptarea bugetului. Salariul minim pe economie va fi mărit până la 3.000 de lei de la începutul anului, iar 200 de lei vor fi scutiți de la taxe și impozite. Cu toate acestea, sunt neclarități pentru românii care au salariul de 3.100 de lei pentru că aceștia ajung, în final, să primească mai puțin decât cei cu 3.000 de lei.

„Când există aceste plafoane, cum se întâmplă și la pensii și la ajutoare, sunt situații în care poate au de pierdut. Din păcate, nu avem la îndemână mecanisme care să compenseze. Există pierderi pe care le suportă oamenii”, a spus Marcel Boloș, duminică.

Întrebat dacă există risc de suspendare de fonduri europene, ministrul a spus: „Suntem în plaja de deficit convenită cu Comisia Europeană. 4,4 % este ținta de dificit pentru anul viitor. Cred că vom avea grijă și, cu disciplina care se impune, nu trebuie să ajungem în astfel de situații”.

Voucherele de energie, capcană pentru pensionari. Un singur LEU în plus la pensii te lasă cu facturi uriaşe neplătite de stat
„La pensii ne raportăm la rata inflației care este mai mare, s-au făcut simulări la procentul de 16% și, practic, nu sunt bani, mai simplu spus. Ulterior, în limita resurselor alocate pentru pensii, s-a ajuns la acest procent de 12,5, care asigură echilibrul.

Este foarte adevărat că nu acoperă majorările, dar oricine își dorește să dea mai mult și să asigure pensiile celor care sunt pe principiul contributivității, dar, așa cum v-am spus, din aproape în aproape bugetul este la limita celor 12,5%”, a mai spus Marcel Boloș.

Referitor la voucherele pentru alimente, acesta a spus că, în perioada 19-23 decembrie, vor fi alimentate cardurile cu cei 250 lei. „Este un moment în care România, ca și mul­te alte sta­te europene, se con­frun­tă în cu pro­vo­cări acu­te, cu mul­ti­ple cri­ze care se supra­pun. Tocmai de ace­ea este vital să venim în spri­ji­nul per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, pen­tru ca toți româ­nii să trea­că cu bine pes­te aces­tă peri­oa­dă. Sunt apro­xi­ma­tiv 3.000 de lei pe care fie­ca­re bene­fi­ci­ar îi va pri­mi cu sigu­ran­ță anul vii­tor, din fon­duri europene, într-un efort al Guvernului de a se asi­gu­ra că nimeni nu este lăsat în urmă. Această ini­ţi­a­ti­vă este cea mai impor­tan­tă de acest gen deru­la­tă până acum în țara noas­tră, cu un impact deo­se­bit la nive­lul gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le, măsu­ri­le lua­te con­tri­bu­ind in mod real si direct la creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții lor și la dimi­nu­a­rea con­si­de­ra­bi­lă a ris­cu­lui de exclu­ziu­ne soci­a­lă, prin asi­gu­ra­rea capa­ci­ta­tii gos­po­dă­ri­i­lor de a‑și asi­gu­ra nevo­i­le ime­di­a­te”, a trans­mis minis­trul Marcel Boloș.

1.400 de lei pen­tru fac­tu­ri­le la ener­gie, în două tran­șe, până la fina­lul anului

Sprijinul acor­dat popu­la­ți­ei vul­ne­ra­bi­le pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­ri­lor la ener­gie va fi în valoa­re nomi­na­lă de 1.400 lei, poa­te fi uti­li­zat până la data de 31 decem­brie 2023 și va fi acor­dat pe loc de consum/gospodărie vul­ne­ra­bi­lă, în două tran­șe, astfel:

    • 700 lei/semestru, se acor­dă în luna febru­a­rie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.01.2023 – 30.06.2023;
      700 lei/semestru, se acor­dă în luna sep­tem­brie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.07.2023 – 31.12.2023.

Cine sunt bene­fi­ci­a­rii eligibiliConform pro­pu­ne­rii de ordo­nan­ță, vor bene­fi­cia de măsură:

a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, cu vâr­sta ega­lă sau mai mare de 60 de ani și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei, pre­cum si pen­sio­na­rii cu pen­sie de inva­li­di­ta­te, indi­fe­rent de vâr­stă și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

b) per­soa­ne­le – copii și adulți – înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi pro­prii luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

Românii pot pierde voucherele pentru plata facturilor. Schimbările ANRE care îţi pot scoate 1400 de lei din cont
c) fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție de sus­ți­ne­re a fami­li­ei, în con­for­mi­ta­te cu Legea nr. 277/2010, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare;

d) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Pentru acor­da­rea aju­toa­re pen­tru încă­l­zi­re au fost alo­ca­te fon­duri europene în valoa­re de 4 mili­ar­de lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pen­tru peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020, în limi­ta eco­no­mi­i­lor iden­ti­fi­ca­te la nive­lul aces­tor pro­gra­me și a sume­lor care sunt con­si­de­ra­te în risc de dez­an­ga­ja­re în cadrul peri­oa­dei de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Cum vor ajun­ge vou­che­re­le către beneficari

Lista cu cei care vor bene­fi­cia de acest spri­jin va fi întoc­mi­tă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar spri­ji­nul va fi acor­dat sub for­ma unui vou­cher tipă­rit și dis­tri­bu­it de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoa­re nomi­na­lă, cu vala­bi­li­ta­te pe teri­to­ri­ul României, prin care se con­fe­ră titu­la­ru­lui drep­tul de a bene­fi­cia de spri­jin pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­lui la ener­gie, indi­fe­rent de natu­ra aces­te­ia, res­pec­tiv ener­gie elec­tri­că, ener­gie ter­mi­că cen­tra­li­za­tă, gaze, bute­lie, lem­ne pen­tru foc, păcu­ră, peleți și alte mate­ri­a­le de încălzire.

Beneficiarii aju­to­ru­lui vor putea plăti cu car­dul de ener­gie, prin ser­vi­ci­ul de man­dat poș­tal asi­gu­rat de CN Poșta Română SA, dato­rii curen­te și/sau res­tan­te către fur­ni­zo­rii de ener­gie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asi­gu­ra fon­du­ri­le pen­tru acor­da­rea aces­tor aju­toa­re prin vira­rea sume­lor în con­tul ban­car al CN Poșta Română SA.

Persoanele care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii vor bene­fi­cia de spri­ji­nul afe­rent unei sin­gu­re cate­go­rii din care fac par­te la data acor­dă­rii aces­tu­ia. Listele deta­li­a­te cu persoanele/ fami­li­i­le care au drep­tul să pri­meas­că acest aju­tor vor fi comu­ni­ca­te CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Șase noi tran­șe de 250 de lei pen­tru ali­men­te și mese calde

Tot în 2023, MIPE va asi­gu­ra finan­ța­rea din fon­duri europene (Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) și din fon­duri de la buge­tul de stat pla­ta tiche­te­le soci­a­le în valoa­re de 250 lei la 2 luni pen­tru ali­men­te și mese cal­de, potri­vit unui alt pro­iect de Ordonanță de urgen­ță publi­cat pe site-ul Ministerului.

Liste cu per­soa­ne­le care vor pri­mi aces­te aju­toa­re vor fi sta­bi­li­te de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Mai mulți bene­fi­ci­ari de vou­che­re sociale

Potrivit pro­pu­ne­rii de act nor­ma­tiv, vor avea drep­tul la aces­te ajutoare:

a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, ale căror veni­turi nete luna­re sunt mai mici sau ega­le cu 1500 lei, pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 1700 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

b) per­soa­ne­le – copii și adulți -, înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi nete luna­re pro­prii sunt mai mici sau ega­le cu 1500 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 1700 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

c) fami­li­i­le cu cel puțin 2 copii în între­ți­ne­re ale căror veni­turi nete luna­re pe mem­bru de fami­lie sunt mai mici sau ega­le cu 600 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 675 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

d) fami­li­i­le mono­pa­ren­ta­le ale căror veni­turi nete luna­re pe mem­bru de fami­lie sunt mai mici sau ega­le cu 600 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2022, res­pec­tiv veni­turi mai mici sau ega­le cu 675 lei pen­tru tran­șe­le din anul 2023;

e) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Veniturile men­țio­na­te sunt cele nete, deter­mi­na­te prin adu­na­rea tutu­ror veni­tu­ri­lor pe care le poa­te avea o per­soa­nă: pen­sii din acor­da­te în sis­te­me­le nein­te­gra­te sis­te­mu­lui public de pen­sii, veni­turi din drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, veni­turi din ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, veni­turi din acti­vi­tăți agri­co­le, sil­vi­cul­tu­ră și pis­ci­cul­tu­ră, veni­turi din pre­mii și jocuri de noroc sau veni­turi din alte sur­se, defi­ni­te con­form art. 114 și 117 din Legea nr. 227/2015, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Pentru bene­fi­ci­a­rii nou intro­duși de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu oca­zia actu­a­li­ză­rii lis­te­lor cu bene­fi­ci­ari vor fi eli­be­ra­te noi supor­turi elec­tro­ni­ce. În cazul ulti­me­lor lis­te trans­mi­se de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în 2023, dis­tri­bu­ția și ali­men­ta­rea car­du­ri­lor nou emi­se pot fi rea­li­za­te până la data de 31 mar­tie 2024.