ZILE LIBERE în plus de care nu ştiu bugetarii. Avem CONTRACTUL COLECTIV de muncă

Publicat: Miercuri, 16 Octombrie 2019 05:54 // Actualizat: Miercuri, 16 Octombrie 2019 06:47 // Sursa: romaniatv.net

Personalul didactic şi nedidactic are dreptul, prin contractul colectiv de muncă, la multe ZILE LIBERE în afara sărbătorilor legale şi a concediul acordat pe baza vechimii.

Noul Contract Colectiv de Munca din invatamantul preuniversitar a fost inregistrat in luna aprilie 2019, la cabinetul ministrului si este in vigoare din luna mai. Prevederile din Contractul Colectiv de Munca legate de ZILE LIBERE le regasiti detaliat mai jos.


Art. 28. -
(1) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 
(2) in fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula sambata si duminica.
 
(3) in cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, se vor stabili conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptamanii. in conditiile legii, salariatii aflati in aceasta situatie beneficiaza de un spor la salariul de baza.
 
(4) Sunt zile nelucratoare:
 
- zilele de repaus saptamanal;
 
- 1 si 2 ianuarie;
 
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;
 
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;
 
- prima, a doua zi si a treia zi de Pasti;
 
- 1 Mai;
 
- 1 Iunie;
 
- prima si a doua zi de Rusalii;
 
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
 
- 5 Octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei;
 
- 30 Noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;
 
- 1 Decembrie;
 
- 25 si 26 decembrie;
 
 
 
- doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte.
 
(5) In cazul in care, din motive justificate, salariatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile de sarbatoare legala, acestia beneficiaza de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrata in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, acordate in urmatoarele 30 de zile.
 
(6) Personalul din invatamant care participa la organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare, din calendarul Ministerului Educatiei Nationale, indiferent de etapa/faza, derulate in zilele de repaos saptamanal/sarbatoare legala, beneficiaza de 2 zile libere platite pentru fiecare zi lucrata. Procedura de acordare a acestor zile se stabileste de catre comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei angajatoare a salariatului implicat in aceste activitati, prevazute in Anexa nr. 3.
 
(7) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare si a muncii in zile de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala de catre personalul din sectorul bugetar se aplica si personalului din invatamant, in masura in care nu exista prevederi speciale.
 
Art. 29. -
(1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege.
 
Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, astfel:
 
- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare;
 
- intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare;
 
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare.
 
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre consiliul de administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, impreuna cu reprezentantul organizatiei sindicale, afiliate la una dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, al carei membru este salariatul, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La programarea concediilor de odihna ale salariatilor, se va tine seama si de specificul activitatii celuilalt sot.
 
(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare.
 
(4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baza - pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda salariatului cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.
 
(5) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar intre 5 si 10 zile lucratoare. Durata exacta a concediului suplimentar se stabileste in comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
 
(6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu se includ in durata concediului de odihna anual.
 
(7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
 
(8) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
 
(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
 
(10) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 6 zile lucratoare, in conditiile legii.
 
(11) Personalul didactic care insoteste copiii in tabere sau la altfel de activitati care se organizeaza in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.
 
 
 
Art. 30. -
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
 
a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
 
b) nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura (concediu paternal);
 
c) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
 
d) decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate in intretinere - 5 zile lucratoare;
 
e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/ resedintei - 5 zile lucratoare;
 
f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucratoare;
 
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucratoare;
 
h) ingrijirea sanatatii copilului - 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii).
 
(2) in situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.
 
(3) Personalul din invatamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere platite, pe baza de invoire colegiala. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere platite are obligatia de a-si asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea numelui si prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada invoirii. Cererea se solutioneaza in maximum 24 de ore.
 
(4) Ziua/zilele libera/libere prevazuta/prevazute la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua/zilele lucratoare libera/libere si nici nu o/le va solicita. in situatia producerii unui eveniment medical neprevazut parintele are obligatia de a prezenta actele medicale doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.
 
(5) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) este remunerat corespunzator.
 
(6) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, fara a putea desfasura in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. in functie de optiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu platit se pot acorda intr-un singur an scolar sau in ani scolari diferiti, consecutiv sau fractionat.
 
(7) in situatiile in care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-invatare-evaluare din motive de incapacitate temporara de munca, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul unitatii de invatamant are obligatia sa emita decizii de incadrare in regim de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare si sa incheie cu acestea contracte individuale de munca in regim de plata cu ora, salarizarea realizandu-se pentru intreaga activitate suplinita.
 
Art. 31. -
(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 30 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant.
 
(2) Salariatii care urmeaza, completeaza, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau unei functii in invatamant au dreptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant/in munca.
 
(3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor. 
 
 
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/ inspectoratului scolar (in cazul personalului didactic de conducere, de indrumare si de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectiva.
 
(5) Concediul prevazut la alin. (4) poate fi acordat si anterior implinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime in invatamant, care nu si-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fara plata si cumulat, in doi ani scolari, in baza unei declaratii pe proprie raspundere ca nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana la momentul cererii.
 
Art. 32. -
(1) Pe langa concediul paternal prevazut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatal are dreptul la un concediu de cel putin o luna din perioada totala a concediului pentru cresterea copilului, in conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. De acest drept beneficiaza si mama, in situatia in care tatal este beneficiarul concediului pentru cresterea copilului.
 
(2) in cazul decesului parintelui aflat in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului, celalalt parinte, la cererea sa, beneficiaza de concediul ramas neutilizat la data decesului.
 
loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.8582
RON
20 Sep
noapte 10 °
zi 26 °
Ultimele joburi adaugate
24 H