ANAF a publicat declaraţia unică 212. Peste 800.000 de persoane, obligate să declare aceste venituri la Fisc

Persoanele fizice au obligația să repună Formularul 212 dacă au avut venituri extrasalariale în anul 2023 și estimate pentru 2024. ANAF a publicat un nou formular și sunt și schimbări legislative.

21 feb. 2024, 18:52
ANAF a publicat declaraţia unică 212. Peste 800.000 de persoane, obligate să declare aceste venituri la Fisc

Formular 212, „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat de ANAF, se referă la raportarea veniturilor extrasalariale obținute în anul 2023, precum și a celor estimate în 2024.

Potrivit ANAF, declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care, în anul de impunere, au realizat, individual sau într-o formă de asociere:

– venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate

– şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația unică 2024. Alte venituri de raportat la ANAF

Declaraţia se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:

– profesionişti (art. 3 alin. (2) din Codul civil)cei care exploează o întreprindere: exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în:

– producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ

– persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autorşi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG 132/2020 (măsuri pandemie)

– persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

– persoanele fizice (art. LXI alin. (2) şi (3) din OUG 115/2023) care în cursul anului 2023 au realizat venituri:

– din activităţi independente

– din drepturi de proprietate intelectuală

– din cedarea folosinţei bunurilor

– din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

pentru care, la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz,

– la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei (salariul minim brut pe ţară garantat în plată)

persoanele fizice care au realizat în cursul anului 2023 venituridin drepturi de proprietate intelectuală

– în baza contractelor de activitate sportivă

– din arendă

– din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III din Codul fiscal,

pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri, în situaţia în care,

la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz,plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei

Declarația unică 2024. Termenul de depunere 27 mai

Declaraţia se depune:

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor (27 mai, în 2024)

în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale

– până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an (27 mai, în 2024)

pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor (27 mai, în 2024), sub sancţiunea decăderii

în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilitpentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult, pentru acordarea de burse private

Declarația unică 2024. Termenul de depunere 30 de zile

Declaraţia se depune:

– în termen de 30 de zile de la producerii evenimentului/încheierii contractului între părți

– în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal

– în cazul celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare

pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice

– în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului:

– contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole, silvicultură şi pisciculturăpentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea

– cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislaţiei în materie

– contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personalîn situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale

– în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi

pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) Codul fiscal şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit

  • în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare
  • sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit.
  • Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real

depun declaraţia în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat

Cum se depune declarația

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro

– prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat

De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Cum poate fi corectată declarația

Declaraţia unică poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă

– ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior

– prin depunerea unei declaraţii rectificative

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular

se bifează cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind capitolul I” şi/sau „Declaraţie rectificativă privind capitolul II”

– se completează, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”

– se înscriu toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele:

declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată

– este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale

– declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole)

– o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere

– cu excepţia contribuabililor care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia

Declarația unică 2024. Noutăți legislative

Prin declarația unică trebuie raportate mai multe categorii de venituri. Legislația are modificări privind acestea, în 2024.

Veniturile din chirii

– pentru cele obținute în 2023, impozitul este de 10%

– pentru cele obținute în 2024, cota de impozitare rămâne 10%; este permisă deducerea unei cote fixe de 20%, fără a păstra documente justificative pentru cheltuieli și înregistrări contabile. Nivelul de impozitare devine 8%, aplicat la totalul veniturilor încasate anual de către proprietar, potrivit adevărul.ro.

– venituri din chirii plătite de firme: de la 1 ianuarie 2024, impozitul este reținut și declarat de către plătitor; proprietarul persoană fizică nu mai are obligația de a depune declarația unică pentru declararea impozitului pe venit

– din 2024, persoanele fizice care realizează venituri din chirii din imobile aflate în proprietate personală nu mai au opțiunea de a raporta aceste venituri în categoria celor din activități independente în sistem real

– posibilele pierderi înregistrate de proprietari, prin cheltuieli cu locuința mai mari decât veniturile din chirii nu mai pot fi reportate în anii următori, pentru compensarea lor cu venituri viitoare/ diminuarea impozitelor de plată.

Venituri din transferuri de titluri de valoare

– câștigurile obținute din vânzarea de acțiuni tranzacționate pe burse străine, care nu sunt intermediate de brokeri români sunt taxate cu 10%

– din 2024, persoanele fizice care obțin câștiguri din vânzare de acțiuni prin tranzacții efectuate prin brokeri români beneficiază de o impozitare redusă, de 1% sau 3%, în funcție de perioada de deținere a acțiunilor; impozitul se reține de către broker, pierderile nu pot fi reportate și compensate, persoana fizică nu trebuie să depună

– declarația unică pentru raportarea impozitului pe venit

Dobânzile și dividendele obținute din străinătate

– veniturile din dobânzi: impozit de 10%

– veniturile din dividende: impozit de 8%.

Persoanele fizice care obțin venituri extrasalariale pot datora și o contribuție plafonată de asigurări sociale de sănătate

– dacă veniturile obținute depășesc plafoane de 6, 12 și 24 de salarii minime pe economie

– contribuția la sănătate este 10% din aceste plafoane și trebuie raportată prin declarația unică.

Pentru anul 2023, salariul minim pe economie ce trebuie luat în calcul pentru stabilirea plafoanelor este de 3.000 de lei. Pentru 2024, 3.300 lei.

Din 2024, persoanele fizice care obțin venituri extrasalariale nu mai pot redirecționa, prin declarația unică, până la 3,5% din impozitul pe venit.

Impozit suplimentar pentru proprietarii de imobile de mare valoare

Persoanele fizice, proprietari de clădiri rezidențiale situate în România, cu o valoare a clădirii de peste 2.500.000 lei

– datorează un impozit de 0,3%

– aplicat asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către autorități prin decizie de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

Impozitul se va declara și plăti până la data de 30 aprilie a anului pentru care se datorează.

Impozit pe mașini scumpe

Proprietarii autoturismelor înmatriculate în România, cu o valoare de achiziție individuală de peste 375.000 lei

– datorează un impozit de 0,3% aplicat asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Acest impozit se va declara și plăti până la 31 decembrie a anului pentru care se datorează.

Impozitele suplimentare nu se vor raporta prin intermediul declarației unice, ci prin alt formular.

Citeşte şi: Milioane de euro pentru cultivatorii de usturoi şi tomate. Detalii despre Programul Tomata 2024