Ce poţi face dacă NU AI PROMOVAT Bacalaureatul. Vezi ce CURSURI poţi urma

Bacalaureatul reprezintă unul dintre cele mai importante examene din viaţa unui om. Acesta reprezintă un prag pe care tinerii trebuie să-l treacă dacă îşi doresc să continue studiile în mediul universitar. Însă, pentru că nu reuşesc sau, pur şi simplu, nu vor, nu toţi liceeni promovează examenul maturităţii. Însă chiar dacă nu vor ajunge pe băncile facultăţilor, ei mai au o şansă la educaţie în învăţământul preuniversitar postliceal. Şcolile postliceale şi cele de maiştri le oferă multiple posibilităţi de calificare în domenii diverse. 

06 iun. 2013, 05:39
Ce poţi face dacă NU AI PROMOVAT Bacalaureatul. Vezi ce CURSURI poţi urma

Elevii de clasa a XII-a care nu au trecut de examenul de bacalaureat, dar vor să-şi continue studiile, au două posibilităţi de a face acest lucru: fie se pregătesc din nou pentru examenul de bacalureat, fie se pot înscrie la cursurile învăţământului postliceal (şcoală postliceală sau şcoală de maiştri).

Vezi care este CALENDARUL EXAMENULUI de BACALAUREAT 2013

Tinerii care vor să obţină diploma de bacalaureat trebuie, însă, să ştie că examenul se poate da doar de două ori fără să plătească taxă. Liceenii care participă a treia oară la examenul de bacalaureat trebuie să achite 39 de lei pentru fiecare probă, iar cei care susţin toate probele, trebuie să plătească 230 de lei.

Învăţământul postliceal de stat se organizează de către Ministerul Educaţiei din proprie iniţiativă sau la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau la cererea operatorilor economici şi a altor instituţii interesate.

Admiterea în învăţământul postliceal se organizează anual în două etape, după încheierea sesiunii iunie – iulie şi după încheierea sesiunii din toamnă a examenului de bacalaureat.

Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

  • cerere de înscriere;
  • certificat de nastere, cartea de identitate si, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
  • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale, după caz;
  • foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreste să o dobândească.

În şcoala de maiştri pot fi înscrişi absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care la începerea anului I dovedesc o vechime în producie de cel puţin trei ani într-o meserie corespunzătoare profilului de pregătire oferit prin şcoala de maiştri.

În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri sau dacă există o solicitare expresă a agentului economic care finanţează scolarizarea, se va organiza concurs de admitere, care va consta într-o probă scrisă. Tematica probei scrise va fi stabilită de fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de specificul calificării profesionale prin şcoala postliceală sau de maiştri.

În cazul în care pentru unele calificări profesionale sunt necesare aptitudini specifice, comisia de admitere din unitatea de învăţământ respectivă poate introduce o probă de aptitudini (desen tehnic, desen artistic etc.). Această probă este eliminatorie şi se susţine înaintea desfăşurării celeilalte probe. Proba de aptitudini se evaluează cu calificativul „Admis/Respins”. Rezultatele la probele de aptitudini nu pot fi contestate.

Şcolile postliceale asigură calificări în numoroase domenii profesionale, precum: mecanică, informatică, electronică automatizări, energetică, construcţii, instalaţii, transporturi, fabricarea produselor din lemn, silvicultură, agricultură, industrie alimentară, protecţia mediului, servicii, comerţ, turism şi alimentaţie, textile pielărie, producţie media, economic, estetică şi igiena corpului omenesc, sănătate şi asistenţă pedagogică, sportiv.

Şcolile de maiştri oferă calificări în domeniile: mecanic, electric, chimie, minier, petrol şi gaze, energetic, metalurgie, materiale de construcţii, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, transporturi, textile-pielărie, industria alimentară, agricultură.

VEZI ATAŞAT nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea în şcoala postliceală şi şcoala de maiştri

Pentru o mai bună orientare a candidaţilor si a agenţilor economici, listele calificărilor profesionale ce pot fi şcolarizate prin învăţământul postliceal se afişează la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare. De asemenea, acestea pot fi afişate la sediile agenţilor economici, la alte instituţii interesate şi pot fi publicate în presă.


loading...