Cine sunt românii care pot primi bani în plus la salariu. Surpriza pregătită de Guvernul Orban

Guvernul Orban  lucrează la elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin care urmează şă fi stabilite domeniile prioritare de investiţii ale României pentru ieşirea din criză, relansarea economică şi creşterea capacităţii de rezilienţă a României. Termenul pentru elaborarea primului draft al planului naţional este luna octombrie 2020. Angajaţii care se vor ocupa de implementarea proiectelor finanţate prin planul naţional de redresare ar putea primi sporuri de până la 100 la sută. 

RomaniaTV.net
21 aug. 2020, 08:10
Cine sunt românii care pot primi bani în plus la salariu. Surpriza pregătită de Guvernul Orban

Guvernul susţine că perioada de elaborare a planului naţional de redresare şi rezilienţă este relativ scurtă, iar pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane specializate astfel încât planul naţional să poată fi elaborat la termenul asumat, iar pentru proiectele de investiţii este necesară actualizarea/elaborarea de urgenţă a documentaţiilor tehnico-economice astfel încât să poată fi contractate şi implementate până la termenul prevăzut în draftul de Regulament al Comisiei Europene, respectiv până la data de 31.12.2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor şi diferenţa până la data de 31.12.2023.

Spor de 100% pentru noi funcţionari

Aşadar, Guvernul va înfiinţa în cadrul Ministerului Fondurilor Europene o structură de specialitate cu un număr de 30 posturi cu denumirea Direcţia Generală Management Mecanism de Redresare şi Rezilienţă (DG MMRR), care va fi însărcinată cu sistemul de guvernanţă al PNRR, respectiv cu elaborarea, negocierea, aprobarea, decontarea de cheltuieli, monitorizarea, monitorizarea reformelor precum şi raportarea PNRR.

Personalul DG MMRR va avea statut de personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, pe o perioadă determinată de cinci ani, iar contractul se poate reînnoi o singură dată, la cerere, pentru o perioadă de încă cinci ani numai condiţionat de obţinerea unor performanţe deosebite.

Salarizarea personalul contractual angajat în cadrul DG MMRR se asimilează cu cel al funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi cu proiecte/programe operaţionale finanţate din fonduri externe nerambursabile, în funcţie de vechimea în muncă şi/sau în funcţie de specialitatea studiilor precum şi în funcţie de nivelul studiilor absolvite.

Personalul angajat în cadrul DG MMRR va beneficia de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în cadrul PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul PNRR.

Totodată, şi personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în procesul de elaborare al PNRR beneficiază de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în gestionarea PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care participă la procesul de elaborare al PNRR.

De acest spor de complexitate de 100% va beneficia şi personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în activităţi de monitorizare, raportare, aprobare şi validare a proiectelor de investiţii/reformă.

Sporuri de 75% pentru angajaţii beneficiarilor de fonduri

Beneficiarii finali de fonduri din PNRR îşi vor constitui unităţi de implementare pentru fiecare proiect de infrastructură prin decizie a conducătorului unităţii în cadrul căreia funcţionează unitatea de implementare începând cu data la care se elaborează documentaţiile tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructură.

Personalul care desfăşoară activităţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri PNRR beneficiază de un spor de maxim 75% din salariul de bază al acestuia pe perioada în care este implicat în activităţi de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri PNRR.

Ce proiecte vor fi pregătite

Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice din bugetul de stat sau după caz din bugetul fondurilor externe nerambursabile, prin Ministerul Fondurilor Europene se alocă fonduri pentru pregătirea următoarelor categorii de proiecte:

a) Proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri precum şi pentru alte proiecte de infrastructură în valoare de maxim 700.000.000 lei. Beneficiarii finali ai finanţării sunt Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi/sau Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA care au ca obiect de activitate infrastructura de îmbunătăţiri funciare precum şi administrarea pădurilor şi fondului forestierdin România. Ministerul Fondurilor Europene alocă fondurile necesare pregătirii proiectelor pe bază de contracte de finanţare, încheiate cu beneficiarii finali de fonduri pentru pregătirea proiectelor, în funcţie de valoarea estimată a proiectelor de investiţii dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice;

b) Proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism, ecologizare platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare învăţământului dual, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei în valoare de maxim 450.000.000 lei. Beneficiarii finali ai finanţării sunt autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe. Mecanismul de alocare a fondurilor, încheiere a contractelor de finanţare, monitorizare proiecte, raportare precum şi orice alte măsuri este cel prevăzut de OUG 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Directia generala programe europene asistenta tehnica şi Directia generala programe europene infrastructură mare. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice. Fondurile prevăzute pentru elaborarea documentaţiilor tehnico- 4 economice se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României prin utilizarea cheilor de repartizare prevăzute pentru Programul Operaţional Regional;

c) Proiecte de infrastructură din domeniul sănătăţii publice pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv dacă este cazul înfiinţarea de unităţi spitaliceşti noi precum şi dotarea cu echipamente medicale, refuncţionalizarea unităţilor spitaliceşti precum şi pentru alte categorii de măsuri necesare creşterii rezilienţei unităţilor medicale din domeniul oncologiei şi bolilor cardio-vasculare în valoare de maxim 125.000.000 lei. Finanţarea documentaţiilor tehnico-economice necesare unităţilor spitaliceşti noi se face cu avizul tehnic de specialitate al Ministerului Sănătăţii. Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentaţiilor tehnico-economice sunt Institutele de Sănătate din domeniul oncologic şi al bolilor cardio-vasculare precum şi unităţile sanitare cu activitate spitalicească în domeniul oncologic şi al bolilor cardiovasculare. Pentru unităţile spitaliceşti noi beneficiarii sunt autorităţile publice locale. Ministerul Fondurilor Europene prin Directia generala programe europene asistenta tehnica încheie contracte de finanţare cu fiecare dintre beneficiarii finali, pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit, în funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnicoeconomice;

d) proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară şi agricultură precum şi cele din domeniul ingineriei precum: maşini şi motoare electrice, microelectronică, sudură şi altele asemenea în calitate de beneficiari finali în valoare de maxim 125.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene prin Directia generala programe europene asistenta tehnica încheie contracte de finanţare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venitprimul servit, în funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice;

e) pentru proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă şi canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente, inclusiv pentru localităţile pentru care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru racordarea la reţeaua de canalizare cu condiţia să accepte soluţia tehnică de racordare prevăzută de legislaţia în vigoare pentru localităţile urbane sub 2.000 de gospodării, în limita valorii de maxim 250.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene prin Directia generala programe europene asistenta tehnica încheie contracte de finanţare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit, în funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice dar nu mai mult de 3% din valoarea 5 estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnicoeconomice;

f) pentru proiecte de infrastructură edilitară: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane, în limita valorii de 250.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene prin Directia generala programe europene asistenta tehnica încheie contracte de finanţare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit, în funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice au obligaţia de a iniţia toate măsurile necesare pentru a obţine finanţare în cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale naţionale şi europene în domeniu şi ulterior după încheierea acordurilor de finanţare să solicite la rambursare întreaga sumă alocată pentru pregătirea documentaţiilor tehnico-economice, scrie adevărul.ro.

Citeşte şi Orban, avertisment despre creşterea pensiilor cu 40 la sută: Vom ajunge într-un punct în care România este pândită de un pericol imens


loading...