DEFINITIVAT 2016 EDU.RO: Emoţii pentru profesori. Examenul care creşte consistent salariul

DEFINITIVAT 2016 EDU.RO. Profesorii care susţin anul acesta examenul de definitivat vor sustine examenul scris de definitivat pe data 4 august 2016.

04 aug. 2016, 04:07
DEFINITIVAT 2016 EDU.RO: Emoţii pentru profesori. Examenul care creşte consistent salariul

DEFINITIVAT 2016 EDU.RO. Profesorii care susţin anul acesta examenul de difinitivat vor sustine examenul scris de definitivat pe data 4 august 2016. 

Conform calendarului Definitivat 2016, în 11 august 2016 va avea loc afişarea rezultatelor, în 11-12 august 2016 înregistrarea eventualelor contestaţii, iar în 18 august 2016 afişarea rezultatelor finale. Nota minimă pentru promovarea acestui examen este 8. 

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015—2016

 • până la 20 noiembrie 2015- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere lainspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
 • 23 noiembrie – 18 decembrie 2015 – Înregistrarea candidaților în aplicație. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • până la 17 iunie 2016 – Efectuarea inspecțiilor la clasă
 • 17—30 iunie 2016 – Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică
 • 4 august 2016- Susținerea probei scrise
 • 11 august 2016- Afișarea rezultatelor
 • 11—12 august 2016- Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestații
 • 12—17 august 2016 – Soluționarea contestațiilor
 • 18 august 2016- Afișarea rezultatelor finale
 • 19—30 august 2016- Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice

Vezi aici: Modele pe discipline

Examenul de definitivat constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se susţine în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”;
 • să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale: cel puţin 8;
 • să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Programe definitivat 2016

Învățământ primar și preșcolar

EDUCATOR-PUERICULTOR

Educatorul puericultor este cadrul didactic care asigură „dezvoltarea integrată a copilului, prin acoperirea nevoilor din punctul de vedere al tuturor domeniilor de dezvoltare, sub trei axe principale: îngrijire, creștere și educatie timpurie, informarea și susținerea părinților copilului pentru capacitarea functiilor parentale, în deplin respect pentru rolul primordial al părintelui în îngrijirea, creșterea și educația propriului copil precum și prevenirea precoce a disfuncționalităților de dezvoltare ale copilului, a disfuncționalităților din cadrul relației părinte-copil, a potențialului de inadaptare și excludere socială a copilului și părinților săi.”

Definire competență didactică/competență profesională adaptată particularităților nivelului antepreșcolar (creștere, îngrijire, educație)

Competentă didactică: „Capacitatea unei persoane de a exercita atributiile specifice profesiei didactice; capacitatea unui educator de a se pronunta asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoașterii aprofundate a legitătilorși determinările fenomenelor educative; nivel de performantă la care urmează să fie realizate de către un educator sarcinile de muncă specifice profesiei didactice”
Competentă profesională: „Ansamblul de competente specializate, care reprezintă standardul acceptabil pentru exercitarea unei profesii. Fiecare profesie solicită, pe lângă anumite competente generale (intelectuale, civice, etice, comunicationale etc.) și competente specifice activitătii în domeniu.”

Competenţele profesionale ale cadrului didactic debutant (educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar)

 • Proiectarea activităţilor educaţionale
 • Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
 • Evaluarea activităţilor educaţionale
 • Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie
 • Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a antepreşcolarilor
 • Managementul grupei de antepreşcolari
 • Dezvoltarea instituţională a unităţii de învăţământ antepreşcolar şi dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea
 • Managementul carierei şi al dezvoltării personale
 • Cercetare educaţională aplicativă

Discipline de examen şi formula de examinare:

Definitivat:

 • Limba română şi Literatura pentru copii – scris;
 • Pedagogie și elemente de psihologia educației – scris;
 • Proba practică (inspecţiile la clasă).

Limba română și Literatura pentru copii
CONȚINUT TEMATIC

A. Limba română

1. LIMBĂ ȘI STIL
Limbă și limbaj
Limbă literară, limbă populară, limbă standard

2. FONETICA ȘI FONOLOGIE
Aparatul fonator și sunetele limbii române
Silaba.
Vocale. Semivocale. Consoane
Accentul. Reguli de folosire corecta a accentului în limba română.

3.ORTOEPIA. Pronunția corectă a sunetelor și a cuvintelor limbii romane

4. PUNCTUAȚIE și ORTOGRAFIE
Semnele de punctuație și de ortografie

5. LEXICOLOGIE
Vocabularul, ca totalitate a cuvintelor limbii române
Cuvântul, ca unitate de bază a vocabularului
Sensul cuvintelor
Sens lexical și sens gramatical
Relații semantice între cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, polisemie)

6. MORFOLOGIE
Părțile de vorbire flexibile (recunoaștere și folosire corectă):
Substantivul
Articolul
Pronumele
Adjectivul
Numeralul
Verbul
Părțile de vorbire neflexibile (recunoaștere și folosire corectă):
Adverb
Conjuncţie
Prepoziţie
Interjecţie
B. Literatura pentru copii

CONCEPTUL DE LITERATURĂ PENTRU COPII

Definiții. Caracteristici fundamentale. Opere fundamentale ale literaturii pentru copii. Autori români și străini care au scris poezie pentru copii. Autori români si străini de proză pentru copii. Personaje ale literaturii pentru copii

SPECII LITERARE ACCESIBILE. VALORILE EDUCATIVE ȘI FORMATIVE ALE TEXTELOR LITERARE DESTINATE COPIILOR

1. Creaţia populară
a) Genul liric – lirica populară
Proverbe, zicători, ghicitori (cimilituri);
Folclorul copiilor (cântece formulă, frământări de limbă recitative, numărători).
b) Genul epic
Basmul: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Prâslea cel voinic şi merele de aur.

2. Creaţia cultă
a) Genul epic
Fabula: Jean de La Fontaine – Greierele și furnica;
Legenda: Călin Gruia – Povestea florii-soarelui;
Basmul: Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb.

Folclorul copiilor (cantece-formulă, recitative- numărători, frământări de limbă)

Poezii pentru copii
George Coșbuc – Iarna pe uliță
Mihai Eminescu – Revedere, Somnoroase păsărele
Vasile Alecsandri – Pasteluri
Tudor Arghezi – Zdreanță, O furnică
George Toparceanu – Balada unui greier mic, Gospodina
Otilia Cazimir – Puișorul cafeniu, Gospodina
Elena Farago – Cățelușul șchiop

Basmul și povestea
Ion Creangă – Capra cu trei iezi/Punguța cu doi bani, Ursul pâcălit de vulpe
Barbu Delavrancea – Neghiniță
Fratii Grimm – Albă ca Zăpada
Charles Perault – Scufița Roșie

Povestiri
Emil Gârleanu – Căprioara/Gândacelul
Ion Al. Bratescu Voinești – Puiul

Schițe
Ion Luca Caragiale – Dl Goe/Vizită
Barbu Delavrancea – Bunicul/Bunica

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

Educatoarea „instruiește și educă prin joc, pentru sprijinirea și promovarea dezvoltării copiilor de vârstă preșcolară, urmărind obiective cognitive și de limbaj, psiho-motorii, de educare a afectivităţii, ale educaţiei estetice și ale educaţiei pentru societate” iar misiunea ocupației este „de a permite fiecărui copil să-și urmeze drumul său personal de evoluţie, oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială și activitatea școlară”.

Discipline de examen şi formula de examinare:

Definitivat:

 • Limba română şi Literatura pentru copii – scris;
 • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – scris;
 • Pedagogie preșcolară și elemente de psihologia educației – scris;
 • Proba practică (inspecţiile la clasă).

Limba română și Literatura pentru copii

 • Candidații vor dovedi formarea următoarelor competenţe specifice:
 • identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate;
 • valorificarea valenţelor educative ale textelor literare utilizate;
 • identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ;
 • identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic;
 • identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul liric;
 • utilizarea normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexicosemantice, compatibile cu situaţia de comunicare;
 • utilizarea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie, polisemie în organizarea mesajului scris;
 • elaborarea unei argumentări scrise pe baza textelor studiate;
 • utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
 • identificarea organizării morfologice şi sintactice a textelor realizând corelații inter-/intradisciplinare.

VEZI AICI: Lista disciplinelor de examen


loading...