Eugen Teodorovici a anunţat o nouă RECTIFICARE bugetară: Se taie de la Educaţie, Cercetare şi Transporturi şi se dă la Muncă şi Finanţe

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Guvernul taie fonduri de la ministerele Transporturilor, Agriculturii, Educaţiei, Culturii şi suplimentează sumele alocate ministerelor Muncii, Sănătăţii şi Justiţiei, conform celui de-al doilea proiect de rectificare bugetară din acest an.

RomaniaTV.net
21 nov. 2018, 21:26
Eugen Teodorovici a anunţat o nouă RECTIFICARE bugetară: Se taie de la Educaţie, Cercetare şi Transporturi şi se dă la Muncă şi Finanţe

Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, față de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului inițial pe acest an și față de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare.

Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei. 

S-au asigurat fonduri suplimentare:

Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +2,69 miliarde de lei din care: 1 miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul U.E și 700 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

Ministerului Muncii și Justiției Sociale: +787 milioane de lei, în principal pentru alocații de stat pentru copii și drepturi pentru persoane cu handicap;

Ministerului Sănătății: +211,5 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanență, a unităților și compartimentelor de primiri urgențe;

Ministerului Justiției: +138,5 milioane de lei per sold, din care 100 milioane de lei pentru cheltuieli de personal; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: + 85,2 milioane de lei per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operațional Regional) + 98,42 milioane de lei; 

Ministerului Afacerilor Interne: +70,6 milioane de lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal și au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;

Bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la cheltuieli cu suma de 600 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale cu scop curativ; 

Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat : se majorează la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei;

Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj :se majorează la cheltuieli cu suma de 82,6 milioane de lei;

Diminuări au fost operate având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanțate din fonduri europene la: 

Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei),

Ministerul Cercetării și Inovării (-228,9 milioane de lei),

Ministerul Educației Naționale (-198 milioane de lei),

Ministerul Culturii și Identității Naționale (-176,8 milioane de lei),

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-166 milioane de lei),

Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei),

Ministerul Finanțelor Publice (-128,5 milioane de lei),

Ministerul Apelor și Pădurilor (-95,9 milioane de lei),

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei),

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (-49 milioane de lei). 

 

Proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale și poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018;

– evoluția principalilor indicatori bugetari pe anul 2018;

– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului; 

– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;

– necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;

Citește AICI Anexa 1 proiect OUG rectificare bugetară

Citește AICI Anexa 2 proiect OUG rectificare bugetară

Citește AICI Anexa 4 proiect OUG rectificare bugetară

– necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;

– necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

– prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare;

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

– riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;

– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;

– riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;

– riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.4 și nr.4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art.2. – (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr.2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 3.756,9 milioane lei la credite de angajament și se majorează cu suma de 1.530,5 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 699,1 milioane lei.

Art.3. – Se autorizează Curtea de Conturi a României ca în cadrul anexei nr. 3/07/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, la titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcții”, să introducă obiectivul de investiții nou „Construcție sediu Camera de Conturi Bihor”, cu credite de angajament în sumă de 4.836 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.4. – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, ca în cadrul anexei nr. 3/13/02a «DESTINAȚIA SUMELOR prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anul 2018», să suplimenteze creditele bugetare și de angajament prevăzute la litera c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare” cu suma de 2.500 mii lei și să diminueze cu aceeași sumă creditele bugetare și de angajament prevăzute la litera d) „Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural”.

Art.5. – Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca în cadrul anexei nr. 3/14/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018 – 2021”, să introducă la venituri, la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” cu suma de 730 mii lei și să majoreze în mod corespunzător cheltuielile bugetare.

Art.6. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca în cadrul anexei nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.612 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să majoreze la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare” creditele de angajament cu suma de 5.288.545 mii lei și creditele bugetare cu suma de 276.048 mii lei.

Art.7. – Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului”, la Programul cod 1524 „Software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, în completarea sistemului EMCS faza 3.1, asigurarea mentenanței corective, adaptive și evolutive a sistemului EMCS_RO și migrarea pe o nouă platformă”, să majoreze creditele bugetare aferente anului 2018 cu suma de 4.319 mii lei, cu încadrarea în valoarea totală a programului și în prevederile bugetare aprobate.

Art.8. – Se autorizează Ministerul Justiției, ca în cadrul anexei nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” să efectueze următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 49 mii lei;

b) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, la subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 600 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 151 mii lei.

Art.9. – Se autorizează Ministerul Apărării Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu suma de 700 mii lei.

Art.10. – Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne ca în cadrul anexei nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 1.000 mii lei;

b) să diminueze veniturile la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare” cu suma de 160.005 mii lei.

Art.11. – Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca în cadrul influențelor aprobate la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate din bugetul de stat)” următoarele modificări:

a) să diminueze creditele bugetare și creditele de angajament la alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național” cu suma de 13.652 mii lei;

b) să diminueze creditele bugetare și creditele de angajament la alineatul 51.02.32 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale” cu suma de 2.700 mii lei.

Art.12. – Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca în cadrul anexei nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise”, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise”.

Art.13. – (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca în cadrul anexei nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.

Art.14. – (1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, cu suma de 14.600 mii lei;

b) să suplimenteze capitolul 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări”, cu suma de 300 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, cu suma de 300 mii lei;

d) să diminueze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate”, cu suma de 2.500 mii lei;

e) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanţări” cu suma de 1.900 mii lei;

f) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 – 2020″ cu suma de 14.600 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin efectuarea de redistribuiri între subcapitole.

Art.15. – Se autorizează Ministerul Educației Naționale ca în cadrul anexei nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri proprii:

a) să introducă capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate”, subcapitolul 40.10.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”, cu suma de 5.800 mii lei;

b) să introducă capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020″, cu suma de 60 mii lei;

c) să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 – 2020″, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)”, cu suma de 5.860 mii lei.

Art.16. – Se autorizează Ministerul Educației Naționale, ca în cadrul anexei nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, la capitolul 65.10 „Învățământ”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcții”, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, pentru obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 551 „Clădire nouă pentru Palatul Copiilor Arad și Inspectoratul Școlar Județean Arad”.

Art.17. – (1) Influențele aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 23.572 mii lei la credite bugetare, și în sumă de 39.565 mii lei la credite de angajament, sunt aferente alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“.

(2) În cadrul influențelor aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.10 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“:

a) se diminuează alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale” cu suma de 15.182 mii lei la credite bugetare și cu suma de 144.993 mii lei la credite de angajament;

b) se majorează alineatul 51.02.08 „Aparatură medical și echipamente de comunicații în urgență” cu suma de 14.707 mii lei atât la credite bugetare cât și la credite de angajament;

c) se majorează alineatul 51.02.25 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” cu suma de 15.182 mii lei atât la credite bugetare cât și la credite de angajament.

Art.18. – Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca în cadrul anexei nr. 3/27/27 „Fișa programului cod 128 «Restaurarea monumentelor istorice»”, să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 6.813 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, sumă care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art.19. – Se autorizează Serviciul Român de Informații, ca în cadrul anexei nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” cu suma de 300 mii lei;

b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 300 mii lei.

 

Art.20. – Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază ca în cadrul anexei nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” veniturile proprii, să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu suma de 6 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 8 mii lei.

Art.21. – Se autorizează Ministerul Energiei, ca în cadrul anexei nr. 3/36/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 51.064 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.11 „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”.

Art.22. – Se autorizează Academia Română ca în cadrul anexei nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate” cu suma 700 mii lei;

b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități” să suplimenteze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu suma de 200 mii lei;

c) la capitolul 36.10 „Diverse venituri” să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 300 mii lei;

d) la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” să suplimenteze subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări” cu suma de 150 mii lei;

e) să introducă capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.50 „Alte venituri din valorificarea unor bunuri” cu suma de 50 mii lei.

Art.23. – (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să diminueze creditele de angajament la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” cu suma de 3.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să diminueze creditele bugetare la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare” cu suma de 40.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiari finanțați integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament cu suma de 67.261 mii lei și creditele bugetare cu suma de 24.500 mii lei, la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” credite de angajament cu suma de 61.580 mii lei și creditele bugetare cu suma de 7.500 mii lei și la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 14.500 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să diminueze la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” creditele bugetare cu suma de 67.200 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să diminueze la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 500 mii lei.

(6) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în cadrul anexei nr. 3/54/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare”, precum și în cadrul anexei nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare” să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.24. – Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale ca în cadrul anexei nr.3/65/27 „Fișa programului”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.431.000 mii lei și creditele bugetare cu suma de 30.000 mii lei la Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții”, capitolul 80.01. „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”. Dispozițiile art. 51 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

Art.25. – Se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 521.591 mii lei astfel:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 8.210 mii lei, potrivit anexei nr.3, pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

b) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit prevederilor art.27 alin.(1) lit. c2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, cu suma de 529.801 mii lei, reprezentând sume nesolicitate de către unitățile administrativ-teritoriale, aflate în sold.

Art. 26. – Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr.4 .

CAPITOLUL II

Dispoziții finale

Art.27. – Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32 – În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, este cuprinsă și suma de 29.973 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Alineatul (1) al art. 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, este cuprinsă și suma de 28.992 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.”

3. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37 – (1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, este cuprinsă și suma de 28.992 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă suma de 535 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator” de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj.”.

4. Articolul 38 se abrogă.

5. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 40 – În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 „Transferuri între unități ale administrației publice”, este cuprinsă și suma de 14.496 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.28. – Alineatul (1) al articolului 3 și articolul 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I., nr.774 din 7 septembrie 2018, se abrogă.

Art.29. – În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială, precum și a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Art.30. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2018, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă” din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020″ la alte naturi de cheltuieli.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare” și „Obiective/proiecte de investiții noi” la poziția „Alte cheltuieli de investiții”, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art.31. – (1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională” și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor”.

(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților din reţeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate” și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale”.

Art.32. – Prin derogare de la prevederile art.12 lit. b) și art.26 alin.(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, precum și ale art.3 alin.(7) din Legea nr.269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –15.060,7 milioane lei.

Art.33. – Prin derogare de la prevederile art.12 lit. a)-c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(4) și (5) din Legea nr.69/2010, republicată, precum și ale art.2 alin.(2) și art.3 alin.(5) și (6) din Legea nr.269/2017:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de 9,1%;

b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 299.821,3,3 milioane lei, bugetul de stat este de 159.536,2 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 70.618,6 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 34.954,1 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 24.093,6 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.693,4 milioane lei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.203,2 milioane lei, al bugetului de stat este de -38.343,6 milioane lei, al bugetului fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 898,8 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;

d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.350,2 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.924,4 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei, și din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 14.336,8 milioane lei.

Art.34. – Anexele nr.1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU,

Vasilica – Viorica DĂNCILĂ

București,

Nr. __.

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

În temeiul art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie.

Totodată, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, într-un an bugetar nu pot fi promovate mai mult de două rectificări bugetare și acestea nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului.

În acest context în prima parte a lunii septembrie 2018 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, care a avut ca principale obiective asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor legislative adoptate în cursul anului curent după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, asigurarea fondurilor necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității unor instituții precum și ajustarea veniturilor și cheltuielilor bugetare în corelație cu rezultatele execuției bugetare pe primele șapte luni ale anului 2018 și cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici.

Ca urmare a acestei rectificări bugetare deficitul bugetului general consolidat pe anul 2018 s-a menținut la nivelul de 2,97% din PIB în termeni cash.

A doua rectificare bugetară pe anul 2018, propusă prin acest proiect de act normativ, este determinată de:

 Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 care scoate în evidență un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,3%) și din veniturile nefiscale (+19,4%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Veniturile din TVA au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 42,4 miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs. Veniturile din accize au fost în sumă de 21,0 miliarde lei (2,2% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,3% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 37,2% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 9,4 miliarde lei cu 25,0% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,5%.

Dobânzile sunt cu 21,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului indemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și de majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

 Evoluția principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2018:

 Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, creșterea economică în primul semestru din 2018 a fost de 4,1% comparativ cu semestrul I 2017. In semestrul I s-a realizat o valoare a produsului intern brut de 399,5 miliarde lei, cu 38 miliarde lei peste nivelul din semestrul I 2017, reprezentând o creștere nominală de 10,5%.

 Pe partea ofertei, s-au înregistrat evoluții pozitive în agricultură (6,7%), industrie (4,4%) şi servicii (3%), ceea ce arată caracterul sustenabil al creșterii economice, în timp ce valoarea adăugată brută din construcții s-a diminuat ușor (-0,5%). De remarcat majorarea valorii adăugate brute din industrie (4,4%), peste cea a creșterii economice, contribuția acestei ramuri la creșterea reală a PIB fiind de 1 punct procentual.

 Cererea internă, cu o contribuție la creșterea produsului intern brut de 5,6 procente, s-a bazat, în principal, pe cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor, care pe fondul unei inflații mai ridicate, a unei deteriorări a încrederii consumatorilor, dar şi a unei politici monetare mai restrictive şi-a temperat creșterea manifestată în ultimii 2 ani, majorându-se cu 5,4% în semestrul I 2018, față de 7,3% în semestrul I 2017. În cadrul acesteia, cumpărările de mărfuri au crescut cu 6,6%.

 Acumularea brută (formarea brută de capital) s-a majorat cu 12,7% comparativ cu semestrul I 2017, având o contribuție de 2,7 procente la creșterea reală a PIB. Pe componente, investițiile brute (formarea brută de capital fix) a avut o contribuție negativă de 0,1 puncte procentuale, în timp ce variația stocurilor a înregistrat o contribuție pozitivă de 2,8 procente. Această evoluție a stocurilor este rezultatul tendinței agenților economici, manifestate începând cu trimestrul I 2018, de constituire de rezerve pentru a răspunde la cererea pieței.

 Exportul net a înregistrat o contribuție negativă de 1,6 procente, ca urmare a faptului că importul de bunuri și servicii a crescut cu 10,4%, în timp ce exportul de bunuri și servicii a crescut cu 7,5%.

 În primele nouă luni ale anului 2018, volumul producției industriale a crescut cu 4,1%, față de perioada corespunzătoare a anului anterior. Aceasta s-a datorat, în principal, industriei prelucrătoare care a înregistrat o creștere de 5,0%. Sunt de remarcat creșterile semnificative ale producției de bunuri de capital și intermediare cu 8,7%, respectiv cu 6,2%.

 Exporturile de bunuri s-au majorat cu 9,1% în primele 9 Iuni ale anului 2018. Valoarea expedierilor intra-comunitare de bunuri a crescut cu 10,2%, ponderea exportului destinat statelor UE în total exporturi reprezentând 76,7%. Importurile de bunuri și-au încetinit ritmul de creștere până la 9,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 când majorarea a fost de 11,9%. Valoarea achizițiilor de bunuri provenite din zona UE a fost mai mare cu 8,0% față de perioada similară a anului precedent, ajungând să reprezinte 74,8% din importurile românești.

 Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde lei, față de 907,9 miliarde lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. În principal, plusul de circa 42 miliarde lei se explică prin diferența dintre realizările din semestrul I, îndeosebi în ce privește deflatorul PIB, precum şi prin diferența dintre datele estimate pentru anul 2017 utilizate la elaborarea bugetului şi datele statistice publicate de Institutul Național de Statistică.

 Inflația anuală în luna octombrie a atins nivelul minim din acest an de 4,25%, cu 0,78 puncte procentuale mai puțin decât în septembrie. În primele 10 luni din 2018 prețurile de consum s-au majorat în medie cu 4,89%, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, pe seama creșterii prețurilor la mărfurile nealimentare (6,66%) şi alimentare (3,91%). Creșterea s-a datorat atât depășirii efectului statistic asociat măsurilor de relaxare fiscală de la începutul anului 2017 (reducerea cotei de TVA şi eliminarea supraaccizei şi a unor taxe nefiscale), cât şi datorită majorării cotațiilor internaționale la țiței (+40,3% față de primele 10 luni din 2017), dar şi la grupa de energie (+11,3% în primele 10 luni 2018 față de perioada corespunzătoare din anul anterior). O contribuție importantă a avut-o şi deprecierea nominală a monedei naționale din primele 10 luni care a fost de 2,1%.

 Necesitatea asigurării fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

 Necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;

 Necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;

 Necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor şi a programelor de sănătate.

 Necesitatea alocării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar, pentru preșcolarii şi elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

De asemenea, la întocmirea prezentului proiect de act normativ au fost avute în vedere și concluziile Raportului privind situația economică și bugetară pe primul semestru al anului 2018 precum și opinia Consiliului Fiscal asupra acestora.

Având în vedere cele de mai sus, pentru reflectarea în buget a influențelor financiare ale măsurilor şi acțiunilor menționate mai sus se impune rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:

 riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin proiectul de act normativ să aibă ca impact negativ imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

 riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului;

 riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite polițiștilor;

 riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;

 riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

În consecință, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul public general şi constituie situații de urgență şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgență a prezentului proiect de act normativ.

2. Schimbări preconizate

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2018:

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 228,9 milioane lei.

Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au înregistrat majorări ale veniturilor sunt: bugetul de stat +831,4 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de stat + 399,8 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj +318,8 milioane lei și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +610,7 milioane lei iar diminuări ale veniturilor s-au înregistrat la bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii -170,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 365,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menține la nivelul de 2,97% din PIB.

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2018:

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2018, se majorează, pe sold, cu suma de 831,4 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

– Impozit pe profit: +410,0 milioane lei;

– Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -84,3 milioane lei;

– Taxa pe valoarea adăugată: -1.954,4 milioane lei; modificarea se datorează evoluției înregistrată de încasările veniturilor din TVA comparativ cu programul estimat și din extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

– Accize: -1.239,3 milioane lei; modificarea se datorează evoluției înregistrată de încasările veniturilor din accize comparativ cu programul estimat;

– Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: +49,3 milioane lei;

– Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -240,6 milioane lei;

– Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +50,0 milioane lei;

– Alte impozite și taxe fiscale: -71,4 milioane lei;

– Contribuții de asigurări sociale: -167,3 milioane lei;

– Venituri nefiscale: +2.361,8 milioane lei, influență generată în principal de reestimarea veniturilor din dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat cu +1.912,4 milioane lei, ca urmare a centralizării sumelor repartizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din profitul exercițiului financiar al anului 2017 conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, din distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate la “rezultatul reportat” și “alte rezerve’’ conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele;

– Venituri din capital: +51,5 milioane lei;

– Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -970,4 milioane lei;

– Alte sume primite de la UE: +2.634,0 milioane lei, sume cheltuite de la bugetul de stat în perioada 2014-2018 eligibile în cadrul programelor operaționale POCU (Programul Operațional Capital Uman), POR (Programul Operațional Regional), POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) și care urmează să fie solicitate de la Comisia Europeană. Estimări realizate de Autoritățile de management care gestionează aceste programe operaționale împreună cu beneficiarii care au realizat aceste cheltuieli, respectiv Ministerul Sănătății, Ministerul Educației naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2018, se majorează, pe sold, cu suma de 1.530,5 milioane lei.

 

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 Cheltuielile de personal se majorează cu 66,8 milioane lei;

 Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 148,6 milioane lei;

 Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 994,1 milioane lei;

 Cheltuielile cu subvențiile se majorează cu 73,3 milioane lei;

 Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 272,8 milioane lei;

 Alte transferuri se majorează cu 436,5 milioane lei;

 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 657,4 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 1.538,5 milioane lei;

 Alte cheltuieli se majorează cu 36,5 milioane lei;

 Fondurile de rezervă se majorează cu 700,0 milioane lei;

 Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 71,2 milioane lei;

 Cheltuielile de capital scad cu 234,4 milioane lei.

Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

b1) din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +2.697,1 milioane lei din care: 1.000,0 milioane lei dobânzi, 671,6 milioane lei pentru contribuția României la bugetul U.E și 700,0 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +787,0 milioane lei, în principal pentru indemnizații pentru creșterea copiilor, alocații de stat pentru copii și drepturi pentru persoane cu handicap;

 Ministerul Sănătății: +211,5 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanență, a unităților și compartimentelor de primiri urgențe;

 Ministerul Justiției: +138,5 milioane lei per sold, din care 100,0 milioane lei pentru cheltuieli de personal;

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: +85,2 milioane per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operațional Regional +98,42 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile și serviciile și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă;

 Ministerul Afacerilor Interne: +70,6 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal și au fost asigurate 116,0 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat.

b2) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal:

 Ministerul Transporturilor: -1.163,4 milioane lei, per sold, propunere având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor în principal la obiectivele de investiții în infrastructura de transport finanțată de la bugetul de stat (150 milioane lei) și din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (1.000 milioane lei);

 Ministerul Cercetării și Inovării: -228,9 milioane lei, reprezentând în principal economii la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă;

 Ministerul Educației Naționale: -198,0 milioane lei, reprezentând în principal economii la proiecte cu finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă;

 Ministerul Culturii și Identității Naționale: -176,8 milioane lei, reprezentând în principal economii la proiecte culturale cu finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă;

 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: -166,0 milioane lei per sold; s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și la cheltuieli de capital;

 Ministerul Fondurilor Europene: -164,9 milioane lei per sold propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și la cheltuieli de capital;

 Ministerul Finanțelor Publice: -128,5 milioane lei per sold, propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltu


loading...
Partenerii noștri