ÎNSCRIERE BAC 2018. Vezi de ce acte ai nevoie pentru a susţine examenul şi ce trebuie să faci pentru recunoaşterea probelor promovate

ÎNSCRIERE BACALAUREAT 2018. Prima sesiune a examenului național de bacalaureat debutează în februarie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit.

29 ian. 2018, 09:57
ÎNSCRIERE BAC 2018. Vezi de ce acte ai nevoie pentru a susţine examenul şi ce trebuie să faci pentru recunoaşterea probelor promovate

ÎNSCRIERE BACALAUREAT 2018. Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune încep luni şi durează până pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educaţiei.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

Vezi si: Ministerul Educaţiei a anunţat când începe noul an şcolar: Ce au răspuns părinţii şi elevii la chestionarul privind vacanţele

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.

b) pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).

c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia. 

Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face după cum urmează:

a) proba orală de limba şi literatura română se echivalează cu proba A. de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

b) proba orală de limba şi literatura maternă se echivalează cu proba B. de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; c) proba orală susţinută la una din limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu se echivalează cu proba C. de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu;

d) proba scrisă la limba şi literatura română se echivalează cu proba E.a) probă scrisă la limba şi literatura română;

e) proba scrisă la limba şi literatura maternă se echivalează cu proba E.b) probă scrisă la limba şi literatura maternă;

f) proba scrisă susţinută în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematică, respectiv istorie, se echivalează cu proba E.c), definită conform prezentei metodologii;

g) proba scrisă susţinută la una din disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică, respectiv geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivalează cu proba E.d), definită conform prezentei metodologii. 

Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar dacă disciplinele susţinute coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2011 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite.

Pentru absolvenţii din seriile anterioare anului 2010, cărora le-a fost echivalată proba orală promovată la limba şi literatura română, limba şi literatura maternă sau la limba modernă nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică. 

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a probelor scrise susținute în aceste sesiuni. Pentru acești candidați, în adeverință vor fi precizate și rezultatele obţinute la aceste probe.

  • ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR

Probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale

La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat. 

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.

Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10 – 15 minute.

La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen. 

Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Calendar Bacalaureat 2018:

  • 29 ianuarie – 2 februarie 2018 – înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune
  • 12 – 13 februarie 2018 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 14 – 15 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
  • 16, 19 şi 20 februarie – evaluarea competenţelor digitale (proba D)
  • 21 – 22 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Probe scrise

  • luni, 25 iunie – limba şi literatură română – Ea)
  • marţi, 26 iunie – limba şi literatură maternă – Eb)
  • miercuri, 27 iunie – proba obligatorie a profilului – Ec)
  • vineri, 28 iunie – proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed).

Absolvenții claselor a XII-a care vor susține la vară Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii celor două examene, elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2018- Filiera teoretică – Profilul real

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2018- Filiera teoretică – Profilul umanist

BAREMELE DE CORECTARE:

BAREM DE CORECTARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2018- Filiera teoretică – Profilul real

BAREM DE CORECTARE BACALAUREAT 2018- Filiera teoretică – Profilul umanist

VEZI AICI MODELELE DE SUBIECTE PENTRU BACALAUREAT 2018

SUBIECTE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- MATE-INFO

SUBIECTE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- PEDAGICIC

SUBIECTE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- ŞTIINŢELE NATURII

SUBIECTE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- TEHNOLOGIC

BAREMELE DE CORECTARE:

BAREM CORECTARE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- MATE-INFO

BAREM CORECTARE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- PEDAGICIC

BAREM CORECTARE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- ŞTIINŢELE NATURII

BAREM CORECTARE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2018- TEHNOLOGIC

AICI MODELE SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2018

AICI BAREM CORECTARE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2018

AICI MODELE SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018

AICI BAREM CORECTARE ISTORIE BACALAUREAT 2018

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în acord cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitând deopotrivă demonstrarea eficientă a competenţelor și încadrarea în timpul de lucru prevăzut de metodologie.

Problemele legate de Bacalaureatul de anul acesta au inceput deja. Mai exact, este vorba despre Sesiunea Speciala a Bacalaureatului, pentru care Ministerul Educatiei Nationale (MEN) inca nu a publicat calendarul.

Potrivit Legii, metodologia pentru Bac ar trebui publicata inainte de inceperea anului scolar pentru toate sesiunile de Bacalaureat, inclusiv pentru Sesiunea Speciala. Mai mult, elevii care vor sa sustina Bac-ul in sesiunea speciala nu stiu nici macar daca vor da si ei competentele tot in februarie.

Vezi si: BACALAUREAT 2018. Motivul din cauza căruia elevii sunt nemulţumiţi


loading...