PROGRAMUL CASA VERDE. Ce trebuie să ştie românii care depun dosarele începând cu 10 octombrie DOSAR

Astăzi, 28 septembrie 2016, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor lansează Programul Casa Verde Clasic, atât pentru populație cât și pentru persoanele juridice, urmare a publicării Ghidului de Finanțare în Monitorul Oficial și dispoziției AFM privind perioadele în care se pot depune proiectele în vederea obținerii finanțării.

10 oct. 2016, 13:02
PROGRAMUL CASA VERDE. Ce trebuie să ştie românii care depun dosarele începând cu 10 octombrie DOSAR

Populația poate începe pregătirea dosarelor de finanțare care vor fi depuse, la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județele de reședință, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Citeşte şi CASA VERDE. Fondurile destinate finanţării programului ar putea fi SUPLIMENTATE

Prin Programul Casa Verde populația și persoanele juridice pot beneficia de finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă. Bugetul alocat pentru întreaga țară este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populației și 34 de milioane persoanelor juridice.

Echipamentele finanțate pentru populație prin Casa Verde sunt panourile solare și pompele de căldură, cunatumul finanțării nerambursabile prin AFM fiind în funcție de tipul instalației, astfel:
● până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
● până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
● până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de
căldură aer-aer;

„Unul dintre principalele sectoare pe care se bazează economia verde, prioritate stabilită pentru mandatul din acest an, sunt energiile regenerabile. De aceea, am decis reluarea Programului Casa Verde după o pauză de 5 ani. Îmi doresc să încurajăm cât mai mare parte a populației să folosească sisteme de încălzire verzi în propriile locuinţe. 

România este una dintre țările cu mare potențial în domeniul energiilor regenerabile, iar această resursă este o oportunitate reală de valorificare care trebuie susținută și impulsionată prin astfel de programe. Dacă am exploata la maximum întregul potential solar din țara noastră am putea substitui în această formă aproape jumătate din volumul de apă caldă menajeră și circa 15% din cota de energie termică pentru încălzirea curentă”, spune ministrul Cristiana Pașca Palmer.

Pentru accesarea finanțărilor prin Casa Verde populația are de parcurs cinci pași:

Pasul 1.: Depunerea dosarului de finanțare la agenția teritorială de protecția mediului

Pasul 2.: Urmărirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program

Pasul 3.: Semnarea contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

Pasul4.: Demararea lucrărilor

Pasul 5.: Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de
la data semnării contractului de finanțare.

Procedural, după depunerea dosarelor de către populație la agențiile teritoriale și transmiterea acestora la Administrația Fondului pentru Mediu, se va evalua fiecare cerere în parte și se vor aproba în Program cele care respectă cerințele Ghidului de Finanțare. După publicarea listei pe site, AFM va întocmi contractele de finanțare și le va transmite în teritoriu, la sediile Agențiilor de Protecție a Mediului, pentru a fi semnate și de către românii admiși în Program. Aceștia au la dispoziție, pentru semnarea contractului de finanțare cu AFM, un termen de maximum 60 de zile de la publicarea, pe site-ul AFM, a
listei cu agențiile teritoriale care au intrat în posesia contractelor.

În ceea ce privește persoanele juridice, beneficiarii programului pot fi unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și unitățile de cult. În acest caz se va finanța instalarea de sisteme care utilizează energie solară și energie geotermală, la fel ca în cazul persoanelor fizice, dar și sisteme care folosesc drept combustibil gaz de fermentare a deşeurilor, a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. Persoanele juridice pot depune dosarele de finanțare în intervalul 17 octombrie -14 noiembrie
2016.

O instituție solicitantă poate depune, în cadrul unei sesiuni de finanţare, o singură cerere de finanţare. Unităţile administrativ-teritoriale/Instituţiile publice/Unităţile de cult pot solicita finanţare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare, însă cuantumul acesteia nu poate depăși:
● 2.000.000 lei pentru instituțiile publice;
● 500.000 lei pentru unitățile de cult;
● 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai
mare de 100.000;
● 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori
cuprins între 50.000 şi 100.000;
● 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori
cuprins între 20.000 şi 50.000;
● 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori
cuprins între 3.000 şi 20.000;
● 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai
mic de 3.000.

În cazul persoanelor juridice, finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului Ghidurile de finanțare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul Nr. 1817 și Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor. Mai multe detalii la link-urile:

http://www.afm.ro/casa_verde.php

http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

 Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice (Programul „Casa Verde Clasic”).

Citeşte şi Cum să îţi reduci factura de curent cu peste 95%. Vezi ce a făcut un vasluian

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI

Ce este un sistem de încălzire?

Complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră

Ce este un sistem de încălzire clasic?
Sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului şi a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni

Care este cuantumul finanţării?
-până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
-pâna la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
-până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Care sunt tipurile de proiecte finanţate prin program?

-Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:
-instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
-instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
-este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează —sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu -în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
-nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
-nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?

-achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
-cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
-taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Cum se comunică rezultatul?

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

Cum pot contesta rezultatul?

Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei.

Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.

Unde şi cum se depune dosarul de acceptare?

Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil respectiv construcție și teren, nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.

Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

Ce trebuie să conţină dosarul de finanţare?

Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la completarea fişei administrative ce conţine documentele de mai jos:
-cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
-decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să -acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
-actul de identitate al solicitantului, în copie;
-actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
-extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
-documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
-copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum -două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
-pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
-certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
-în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;
-certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
-adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.