Definitivat 2017, ghid pentru realizarea portofoliului. Vezi aici regulamentul pentru a participa la proba scrisă

Definitivat 2017. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a publicat ghidul pentru elaborarea portofoliului cadrelor didactice pentru sustinerea examenului de definitivare în învăţământ.

06 feb. 2017, 14:54
Definitivat 2017, ghid pentru realizarea portofoliului. Vezi aici regulamentul pentru a participa la proba scrisă

Definitivat 2017. În perioada prevăzută în calendarul specific metodologiei, unitățile de învățământ transmit inspectoratului de sector unde este arondată disciplina de concurs, în vederea completării dosarului candidatului, următoarele documente:

  • procesele verbale pentru inspecțiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției; 
  • adeverința privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
  • adeverință din care să rezulte vechimea efectivă de predare la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului; 
  • adeverință privind calificativul BINE sau FOARTE BINE acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă

Vezi si: 60 de profesori, sancţionaţi anul trecut pentru violenţă

Conducerea unităţii de învățământ răspunde de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate. Prezenţa la proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ este condiţionată de:

  • calificativul BINE sau FOARTE BINE acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă; 
  • media aritmetică a notelor finale la cele două inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare probă în parte; 
  • vechimea de cel puțin un an școlar la catedră sau ore de predare echivalente normei de un an. După completarea dosarului și finalizarea procesului de validare a datelor de înscriere existente în aplicația electronică, candidatul semnează extrasul din aplicație al fișei de înscriere, confirmând corectitudinea datelor

VEZI AICI: Ghid pentru elaborarea portofoliului cadrelor didactice  pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ


loading...