Drept la replică Călin Rangu

Prezentul drept la replică îi aparține exclusiv domnului Călin Rangu și solicitarea nu este făcută în numele ASF sau ISF.

RomaniaTV.net
17 iun. 2020, 09:54
Drept la replică Călin Rangu
 1. Apreciem că toate afirmațiile tendențioase și pline de neadevăruri făcute la adresa dlui Călin Rangu vin în contradicție cu însuși motto-ul care pretindeți că vă guvernează activitatea jurnalistică, și anume ”Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânii adevărului.”

 2. Redactorii acestor articole, inclusiv a celor preluate ca surse, nu au solicitat anterior publicării punctul de vedere al d-lui. Călin Rangu, al ASF sau al ISF.

 3. Articolele publică informații false, distorsionate, amestecate și incorecte, interpretare cu rea-credință, din perioade diferite de activitate ale dl. Rangu, ceea ce duce la mesaje denaturate și nu reprezintă un demers jurnalistic corect și bine documentat, ci mai degrabă o ”potriveală după ureche”, atât de caracteristică unor publicații și jurnaliști.

 4. Dl. Călin Rangu nu a efectuat nicio deplasare în Bulgaria la sediul unei companii de asigurări așa cum se lasă să se înțeleagă în seria de articole menționate.

 5. Dl. Călin Rangu nu are nici o legătură cu amendarea, introducerea și scoaterea din administrare specială a acelui asigurător, menționat în articol.

 6. Afirmația existenței unor jocuri de culise, în care ar fi parte dl. Rangu, pentru scoatere de pe piață a anumitor asigurători este calomnioasă și total nefondată. Activitatea profesională a dl. Rangu este determinată de legislația și atribuțiile ASF, de sarcinile stabilite de către conducerea direcțiilor unde a activat (Direcția Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară 2015-oct 2018, apr 2020-prezent și Direcția Supraveghere și Control Intermediari, Conduită și Scheme de Garantare nov 2018-mart 2020). Conform raportului public https://asfromania.ro/files/analize/Situatia_petitiilor_inregistrate_la_ASF_in_2019_31032020.pdf se poate analiza dinamica numărului petițiilor unice soluționate la A.S.F. în perioada anilor 2015 – 2019, numărul de petiții pe societăți, procentul de petiții soluționate în favoarea consumatorului care includ cele cu neconformități care determină măsuri aferente conform atribuțiilor ASF pentru a asigura stabilitatea pieței și protecția consumatorilor, nu a de a scoate de pe piață anumiți asiguratori.

 7. Activitatea desfășurată de dl. Călin Rangu este instituțională, stabilită prin regulamente și proceduri interne și se desfășoară conform legislației în vigoare. Consultările și discuțiile cu membrii și asociațiile membre ale Grupului Consultativ de Dialog Permanent (https://asfromania.ro/consumatori/grup-consultativ) se realizează prin participarea instituțională a acestora pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a Grupului, regulamentul și membrii fiind aprobați de către Consiliul ASF, căruia i se prezintă rapoartele de activitate. Grupul este construit pe modelul european de tip Stakeholder Group, membrii fiind asociații de protecție a consumatorilor, ale pieței financiare, federații sindicale, asociații relevante din domenii de activitate conexe sau în legătură cu consumatorii de servicii financiare non-bancare ai piețelor reglementate și/sau supravegheate de ASF.

 8. Activitatea dl. Călin Rangu ca director al direcției care soluționează petițiile (2015 – oct 2018, apr 2020 – prezent) este una instituțională, în cadrul căreia, pentru clarificarea elementelor de divergență aferente petițiilor sau identificarea de deficiențe la nivelul asiguratorilor, în scopul protejării drepturilor și intereselor consumatorilor, pot fi organizate întâlniri cu persoane cu putere de decizie din cadrul entităților reclamate. Aceste întâlniri sunt organizate instituțional în temeiul art. 100 pct. 6 din Regulamentul nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară si se finalizează cu o minută. De asemenea, toate demersurile întreprinse în vederea soluționării petițiilor sunt în conformitate cu prevederile Normei nr.18/2017privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare. De exemplu, în semestrul I 2018, perioadă menționată în articol, în vederea soluționării petițiilor, Serviciul Petiții a întreprins demersuri suplimentare prin întocmirea unui număr de 773 solicitări de reanalizare și/sau informații suplimentare pentru 639 petiții, totodată desfășurându-se un număr de 12 întâlniri la sediul ASF cu reprezentanții societăților de asigurare, pentru remedierea deficiențelor identificate, pentru un număr de 35 petiții transmise de un număr similar de petenți distincți. Direcția menționată nu are atribuții de a efectua controale, direcțiile de supraveghere și control din sectorul de asigurări având astfel de atribuții.

 9. Gestionarea, instrumentarea si soluționarea petițiilor se realizează în baza unei proceduri de lucru aprobate de conducerea ASF și nu la liberul arbitru al unei persoane. Prin această procedură se stabilește modalitatea de soluționare a petițiilor adresate A.S.F. potrivit atribuțiilor conferite de cadrul legal general și reglementările specifice sectorului financiar nebancar, prin asigurarea unui circuit legal, corect, eficient și operativ al petițiilor în cadrul instituției. Astfel, sunt procedurate toate activitățile si procesele desfășurate de la primirea unei petiții și până la soluționarea acesteia.

 10. Există un circuit informatic automatizat, al cărui flux cuprinde mai multe activități pornind de la înregistrarea petițiilor, verificarea validității acestora, verificarea calității de petent a persoanelor care solicită anumite informații și a dreptului acestora de a intra in posesia informațiilor solicitate, alocarea aleatorie a petițiilor către personalul cu atribuții de instrumentare și soluționare a petițiilor, solicitarea documentației aferente cazurilor si a notelor de fundamentare de la asigurători, până la formularea și transmiterea răspunsurilor către petenți.

Tot acest flux de activități si procese se desfășoară potrivi prevederilor legale si reglementărilor interne.

 1. Dl. Călin Rangu nu a condus o direcție de supracontrol, așa cum se face referire în articol la direcția de supraveghere a brokerilor și a conduitei (nov 2018- mart. 2020) iar direcția în cauză nu a fost creată în folosul acestuia ci din necesitatea acoperirii tuturor aspectelor ce țin de supravegherea entităților reglementate. Acest fapt este dovedit de existența direcției încă dinaintea lunii noiembrie când dl. Rangu a câștigat concursul public pentru funcția de director al acesteia. În ceea ce privește necesitatea existenței acestei direcții în cadrul ASF, facem precizarea că la nivel european sunt statuate două tipuri de supraveghere, supravegherea prudențială, aferentă aspectelor financiare, de solvabilitate și organizare internă, și supravegherea conduitei. Din acest motiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al ASF nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, prevede existența a două direcții de supraveghere și control, cu responsabilități diferite. Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) menționează necesitatea acestei separări, inclusiv în cadrul proiectul de consolidare a funcției de supraveghere a conduitei finalizat în acest moment în cadrul ASF, finanțat de către Comisia Europeană și implementat de către EIOPA. EIOPA menționează că supravegherea conduitei se realizează pe întreaga durată de viață a unui produs, inclusiv pe zona de soluționare a daunelor unde se pot identifica afectări semnificative ale drepturilor si intereselor păgubiților. La nivel european separarea supravegherii conduitei de prudențialitate se regăsește de exemplu în Olanda, Belgia, UK (model twin-peaks, autorități financiare separate), Italia, Irlanda, Ungaria, Portugalia (divizii separate), Finlanda, Suedia și România în prezent (direcții separate în cadrul aceluiași sector) șamd.

 2. Afirmația că în România ar exista o altă instituție care se ocupă strict de protecția consumatorului este eronată, acea instituție neavând atribuții în domeniul financiar non-bancar. ASF are atribuții exprese pentru protecția consumatorilor. Actul de înființare (O.U.G. nr. 93/2012) menționează expres cele două obiective principale ale ASF, stabilitatea pieței și protecția consumatorilor (asigurați, păgubiți, beneficiari, investitori etc). În plus, întreaga legislație aferentă sectoarelor ASF menționează atribuțiile ASF în domeniul protecției consumatorilor. Directiva privind distribuția de asigurări transpusă în Legea 236/2018, completată cu regulamentele delegate, care fundamentează conceptul de conduită, sunt eminamente pentru protecția consumatorilor și stabilesc atribuții pentru ASF.

 3. Afirmația potrivit căreia dl. Rangu se interesează mai mult de numărul petițiilor, este parțial corectă dar interpretată cu rea-credință, acest interes fiind justificat în virtutea atribuțiilor de serviciu, în scopul realizării de către ASF a obiectivului de protecție a consumatorilor. În perioada 2018-2019, numărul acestora a crescut cu aprox 150%, identificând-se o deteriorare semnificativă a indicatorilor de neconformitate și conduită. În perioada când dl. Rangu a fost director la direcția responsabilă cu soluționarea petițiilor (2015-2018) numărul acestora s-a redus cu 50%, printr-o activitate pro activă și de prevenție, nedefavorizând societățile de asigurări și neînregistrând-se sesizări ale societăților împotriva activității desfășurate.

 4. Afirmația referitoare la faptul că dl. Rangu nu s-ar fi interesat în poziția ocupată anterior de comportamentul brokerilor este cel puțin incorectă. Activitatea de supraveghere și control, atât pentru brokeri, cât și pentru asigurători, este derulată conform reglementarilor interne, fiind aprobată de conducerea ASF. În comunicările ASF și în rapoartele publicate se poate constata numărul apreciabil de acțiuni derulate pe zona de supraveghere și control, zecile de retrageri de autorizație etc. Faptul că direcția unde dl. Rangu a fost director a analizat și analizează riscul de neconformare si conduită plecând inclusiv de la reclamații sau de la orice sesizări, ca sursă importantă de informații, parte a supravegherii bazată pe riscuri, este un lucru firesc și în deplină concordanță cu obiectivele direcției si ale ASF. Acest fapt este justificat si de creșterea semnificativă în ultima perioadă a numărului de reclamații înregistrate la ASF, reclamații în care consumatorii semnalau încălcări efective ale legislației, conform raportărilor publice. Această activitate a dus la acțiuni de constatare, sancționare și propuneri de măsuri împotriva anumitor societăți de asigurare.

 5. Dl. Rangu nu este șeful Institutului Financiar Român, ci președintele Consiliului Director al Institutului de Studii Financiare (ISF), neexecutiv, nominalizat de către Consiliul ASF conform legislației și a statului ISF. Pentru clarificarea dvs si corectitudinea informațiilor furnizate cititorilor, facem precizarea că ISF nu școlește brokerii prin cursurile obligatorii cerute de legislație. Formarea profesională inițială și continuă a brokerilor este realizată de către organisme de formare profesională autorizate de către ASF, iar ISF nu este un astfel de organism și nu derulează astfel de cursuri obligatorii. Totodată precizăm că afirmația potrivit căreia dl. Rangu ar fi pedagog la ISF și ar fi în conflict de interese este total eronată și făcută cu rea-credință. Dl. Rangu nu a predat și nu predă la ISF. Dl Rangu este lector universitar, predând în trecut cursuri la UFB, SNSPA, pentru MBA al City University din Seattle, etc, dar nu la ISF.

 6. ISF nu este o instituție privată, ci este o fundație cu fondator unic ASF, nu pregătește si nici nu școlește brokerii pentru obținerea atestatelor, ci doar organizează examenul final de obținere a atestatelor. ISF aplică reglementările și politicile ASF pentru asigurarea managementului calității formării profesionale derulate de alte organisme de formare profesională, derulând examinarea celor care au absolvit cursuri la alți formatori, nu la ISF. Din acest motiv consiliul director este format din reprezentanți ai ASF, dar și ai pieței de asigurări. ASF exercită dreptul legal de control al ISF în calitate de fondator, membrii Consiliului Director realizând informări si rapoarte periodice către Consiliul ASF. Caracterul serios și profesionist al ISF este dovedit fără tăgadă de promovabilitatea de aproximativ 80% , ceea ce însemnă că aproximativ 14.000 de angajați sau potențiali angajați la brokeri mu au trecut examenul din 2016 până în 2019. Această cifră dovedește clar lipsa de temei a unei așa zise ”cordialități„ cu brokerii.

 7. Referitor la inducerea ideii existenței unui așa zis conflict de interese al domnului Rangu, precizăm că această afirmație gravă este vădit neîntemeiată. Conform prevederilor art. 171 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea A.S.F.  se poate observa exceptarea Institutului de Management în Asigurări de la incompatibilitatea reglementată de prevederile menționate. Ulterior fuziunii dintre Institutul de Asigurări (IA) și Institutul de Management în Asigurări (IMA) – IMA a avut calitatea de fundație absorbantă iar IA a avut calitatea de fundație absorbită, IMA și-a schimbat denumirea în Fundația Institutul de Studii Financiare. Prin urmare, fostul IMA, la care se referă art. 171 din OUG nr. 93/2012, este, în prezent, ISF.

Potrivit art. 16 alin. (3) din Statutul Fundației ISF[1], aprobat de către Consiliul ASF, membrii Consiliului Director trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să dispună de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională adecvată naturii, întinderii şi complexităţii activităţii fundației;

 2. să aibă minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licenţă în unul din următoarele domenii: Juridic, Economic, Financiar – Bancar, Management sau Științele Educației – Pedagogie;

 3. să aibă experienţă specifică studiilor superioare de minim 3 ani;

 4. să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor, pensiilor private, pieței de capital, financiar-bancar într-o funcţie de conducere sau experiență în conducerea de instituții de învățământ ori cu atribuții în domeniul formării profesionale continue în sistemul financiar, sau în cadrul autorităților de reglementare, supraveghere și control din domeniul asigurărilor, pensiilor private sau pieței de capital;

 

Așadar, Statutul Fundației I.S.F. nu doar că nu stabilește o incompatibilitate între deținerea calității de membru în Consiliul Director al ISF și calitatea de salariat al A.S.F., ci chiar precizează că membrii Consiliului Director pot fi și acele persoane care au experiență de cel puțin 5 ani în cadrul autorităților de reglementare, supraveghere și control din domeniul asigurărilor, pensiilor private sau pieței de capital. Prin urmare, afirmația dvs prin care încercați să ridicați bănuieli de natură penală la adresa dlui Călin Rangu este una gravă și abuzivă și denotă, din nou, reaua dvs credință, care vă îndepărtează de un demers jurnalistic legal și profesionist.

 1. Preluarea unor informații false și redistribuirea acestora, pe motiv ca direcția condusă anterior de dl. Rangu este justificată de șuvoiul de petiții care vin de la o anumită unitate reparatoare este, din nou, o calomnie. Modelul european al existenței aceste direcții a fost menționat anterior. Conform raportului public al ASF privind situația petițiilor pe 2019, 36.53% din petiții sunt transmise prin împuterniciți ai persoanelor prejudiciate, mandatari, cesionari, cabinete de avocatură, unități service. Acestea sunt transmise de câteva zeci de astfel de reprezentanți, nu doar de o unitate reparatoare. Oricum, activitatea direcției conduse de dl. Rangu în perioada nov 2018- mart 2020 nu a fost de soluționare a petițiilor, fiind altă direcție responsabilă cu primirea și soluționarea lor. În cadrul activității direcției conduse de dl. Rangu petițiile reprezentau, instituțional, doar o sursă de informații privind posibila nerespectare de către entitățile supravegheate a cadrului legal care poate afecta drepturile și interesele legitime ale consumatorilor, ca o activitate reactivă, alături de informațiile din obținute din alte raportări, de la avertizori de conduită, din mass-media corectă, medii sociale etc. Supravegherea conduitei înseamnă o serie de activități proactive de tipul supravegherilor tematice, acțiuni de mystery shopping pe care le desfășuram periodic. Conduita este un subiect larg care acoperă întreg ciclul de viață al unui produs, cu toate riscurile care pot afecta consumatorii, de la proiectarea sa, la punerea în circulație, la informare, transparența, analiza de nevoi, vânzare, soluționarea daunelor când apar etc. Din acest motiv, orice sursă de informații, privind încălcări potențiale sau efective ale cadrului legal de către entitățile supravegheate sunt binevenite și conform legii trebuie încurajate, inclusiv dacă astfel de informații vin de la unitățile reparatoare care de multe ori sunt prima interfață cu păgubitul. Toate aceste informații și detaliile necesare ar fi putut fi obținute dacă s-ar fi încercat contactarea ASF pe subiectele ridicate.

 2. Acest drept la replică nu reprezintă o justificare în fața redactorilor articolelor publicate, ci o clarificare și informare corectă a cititorilor. Principala regulă a jurnalismului este corectitudinea informațiilor, ceea ce presupune obținerea datelor într-un mod clar, dar și „oferirea contextului în care se găsesc”, astfel cum spune Jacqui Banaszynski, profesor de jurnalism și câștigătoare a premiului Pulitzer pentru jurnalism. Scopul este acela de a oferi cititorului posibilitatea de a înțelege și de a judeca singur.


loading...