Se modifică Legea Educaţiei. Schimbări importante pentru elevii olimpici şi pentru cei care învaţă în şcoli private. Ce se întâmplă cu învăţământul online

Ministerul Educaţiei a publicat proiectul de Ordonanţă de urgentă care modifică Legea Educaţiei Naţionale. Acesta a intrat deja în circuitul de avizare. Se anunţă schimbări importante pentru elevii olimpici.

12 mai 2022, 09:44
Se modifică Legea Educaţiei. Schimbări importante pentru elevii olimpici şi pentru cei care învaţă în şcoli private. Ce se întâmplă cu învăţământul online
Schimbări importante pentru elevii olimpici şi pentru cei care învaţă în şcoli private

Se modifică Legea Educaţiei. A fost publicată Ordonanţa de urgenţă care prevede premii mai mari pentru elevii premiati la olimpiade, precum si acordarea posibilitatii absolventilor de gimnaziu, care obtin performante la Olimpiade, sa se inscrie la liceu fara sa mai sustina examenul de Evaluare Nationala.

Se modifică Legea Educaţiei. Schimbările aduse de noua OUG

Citeşte şi O nouă vacanţă pentru elevi. Se acordă diferit în fiecare judeţ, anunţ de la Ministerul Educaţiei

Potrivit proiectului de OUG publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, elevii olimpici vor beneficia de sume mai mari pentru cazare şi hrană. De asemenea, se pregateste cadrul pentru invatamantul online. Proiectul de Ordonanta de urgenta mai reglementeaza si situatia elevilor cu performante scolare din invatamantul particular, astfel incat si ei sa primeasca burse de performanta, precum colegii lor de la stat.

Proiectul de Ordonanta de urgenta, care modifica Legea Educatiei Nationale, a intrat deja in circuitul de avizare, potrivit portalinvatamant.ro. 

Modificarile aduse de noul OUG la Legea educatiei nationale

I. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 57, dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41 ) si va avea urmatorul cuprins:
,, (41 ) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obtin performante la olimpiadele nationale este diferentiat, dupa cum urmeaza:
a) pentru premiul I – 1000 de lei;
b) pentru premiul al-II -lea – 700 de lei;
c) pentru premiul al- III-lea – 500 de lei;
d) pentru mentiuni – 300 de lei.”

2. La articolul 82, dupa alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin (13 ) si va avea urmatorul cuprins:
(13 ) Prin exceptie de la alin (1), de bursa de performanta pot sa beneficieze si elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar particular.

3 . La articolul 111, alin (1) , dupa litera i) se introduce o noua litera, lit. j) si va avea urmatorul cuprins:
,,j) un cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finantarea privind organizarea olimpiadelor nationale scolare”

4. La articolul 111, dupa alin ( 2 1 ) se introduce un nou alineat, alin. ( 2 2 ) si va avea urmatorul cuprins:
,,( 2 2 ) Autoritatile administratiei publice locale pot acorda din bugetele proprii, premii pentru elevii care au obtinut performante deosebite la olimpiade nationale si internationale si la concursuri si competitii nationale si internationale .”

5. La articolul 139 alineatul (1) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,, a) cu frecventa, caracterizata prin activitati de invatamant si/sau de cercetare programate pe durata intregii zile, specifice fiecarui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite saptamanal/zilnic pe parcursul semestrului si presupunand intalnirea studentilor cu cadrele didactice si de cercetare in spatiul universitar. Unele activitati de invatamant si/sau de cercetare din cadrul formei de invatamant cu frecventa se pot desfasura prin intermediul resurselor electronice, informatice si de comunicatii specifice sincrone prevazute in standardele de calitate elaborate si aprobate de ARACIS. ”

6. Art. 139 se completeaza cu trei noi alineate, alin.(2), (3) si (4) care vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Activitatile de evaluare continua si sumativa de tip examen, in cazul formei de organizare cu frecventa, frecventa redusa si la distanta a programelor de studii universitare de licenta si masterat, se realizeaza in conditiile intalnirii nemijlocite in spatiul universitar.

(3) ARACIS elaboreaza standarde de calitate cu privire la modul de desfasurare a activitatilor de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare, diferentiat pentru formele de organizare prevazute la alin. (1), si in raport de domeniile si ciclurile de studii prevazute la art. 137 alin. (4) din Legea 1/2011.

(4) Standardele de calitate prevazute la alin. (3) se elaboreaza, de catre ARACIS, in termen de maximum 90 de zile, de la intrarea in vigoare a prezentei OUG. Pe baza aplicarii standardelor de calitate, institutiile de invatamant superior au dreptul de a organiza programe de studii in conditiile prevazute la alin. (1), urmand ca ARACIS sa verifice respectarea acestora in cadrul procedurilor de evaluare externa a calitatii desfasurate in conditiile art. 31 alin (2) si (3), respectiv, dupa caz, art. 33 alin. (3) din OUG 75/20015, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Citeşte şi Ministrul Educaţiei anunţă noi planuri de învățământ, de anul viitor. Schimbări pentru elevii de gimnaziu și liceu

6. La art. 150 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) La invatamantul cu frecventa, durata specifica a studiilor universitare de licenta este de 3- 4 ani, dupa caz, si corespunde unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenta pentru invatamantul universitar din domeniile: artele spectacolului, stiinte ingineresti, stiinte juridice si teologie pastorala este de 4 ani, iar din domeniul stiinte militare, informatii si ordine publica este de 3 sau 4 ani, in functie de arma sau serviciul si specialitatea militara.”

7. La articolul 201 dupa alineatul (5) se adauga trei noi alineate, alin. (6)- (8) si vor avea urmatorul cuprins:
(6) Ministerul Educatiei, in calitate de proprietar, beneficiar si operator al RMUR, controleaza gestionarea sistemului, decide cu privire la modificarile si imbunatatirile care i se aduc, in urma consultarii si pe baza propunerilor inaintate de catre institutiile care utilizeaza sistemul informatic si raspunde solidar pentru confidentialitatea datelor personale inregistrate in sistem alaturi de celelalte institutii care au acces la acestea, in conditiile legii.

(7) Datele colectate in RMUR vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si a legislatiei nationale aplicabile domeniului protectiei datelor.

(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atat ale institutiilor de invatamant superior de stat si particulare, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cat si ale institutiilor de la nivel central. Interoperabilitatea se realizeaza in baza unor proceduri specifice (pentru institutiile din sistemul de invatamant superior), respectiv a unor protocoale intre Ministerul Educatiei si alte ministere sau structuri nationale de care apartin institutiile care gestioneaza celelalte baze de date de la nivel national.

8. La Anexa dupa punctul 60 se adauga un nou punct, punctul 61 si va avea urmatorul cuprins:

,,61. Cursuri online sincrone: cursuri la care studentii si cadrele didactice participa in acelasi timp dar in locatii separate, in general altele decat campusul universitar.”

ART. II.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, pentru anii scolari 2022-2023 si 2023-2024, cetatenii ucraineni cu statut de elev in sistemul national de invatamant romanesc, au dreptul sa se inscrie in clasa a- IX a, fara sustinerea evaluarii nationale, pe locuri speciale, si peste numarul maxim de elevi cuprins in acea formatiune/clasa, in conformitate cu prevederile unei proceduri aprobata prin ordin al ministrului educatiei, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, absolventii clasei a-VIII- a pot fi inscrisi in clasa a –IX-a, fara sustinerea evaluarii nationale, si peste numarul maxim de elevi cuprins in acea formatiune/clasa, daca au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei;

(3) Procedura de inscriere prevazuta la alin (2) va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Elevii cu performante deosebite la olimpiadele nationale sau la competitiile internationale, prevazuti la alin (2), vor putea fi inscrisi la filiera/profilul/specializarea corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale. Lista privind corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale cu filiera/profilul/specializarea la care se face inscrierea este aprobata anual prin ordin al ministrului educatiei.

ART.III

Termenele opozabile furnizorilor de educatie din domeniul invatamantului preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externa in vederea acreditarii prevazute de art. 29 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau mentinerii acreditarii prevazute de art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, se prelungesc de drept pana la sfarsitul anului scolar 2022-2023.


loading...
Partenerii noștri