ADMITERE Facultatea de Pompieri 2022. Cum poţi deveni ofiţer sau inginer la ISU

Absolvenţii de liceu care vor să devină ofițeri ISU se pot înscrie la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la facultatea de Pompieri. Facultatea oferă şi cursuri de master în domeniul "Inginerie civilă și instalații".

05 iul. 2022, 11:53
ADMITERE Facultatea de Pompieri 2022. Cum poţi deveni ofiţer sau inginer la ISU

Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” organizează admitere la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani. Sunt 38 de locuri bugetate.

Încrierile la Facultatea de Pompieri se pot face până în 8 iulie 2022.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat – dovada îndeplinirii condiţiei se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

Citeşte şi: Facultatea din România din care aproape niciun absolvent nu rămâne șomer

Criterii specifice de admitere la Facultatea de Pompieri
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/ în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;
c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Citeşte şi: Repartizare computerizată 2022. Care a fost ultima medie de admiterea la liceele militare 2022

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare. Candidații vor fi anunțați în timp util cu privire la acest aspect.

Concursul de admitere la Facultatea de Pompieri se desfăşoară în următoarele etape:
a. Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
b. Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
c. Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin în centrele zonale de selecție potrivit repartiției și planificării corespunzătoare. Repartizarea și planificarea pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței
fizice precum și pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se realizează de către Academie și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util prin postarea pe site-ul oficial al Academiei, www.academiadepolitie.ro, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice
Candidații pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice se vor prezenta în locurile stabilite, cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probei, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.

Aprecierea finală a candidaţilor la această probă se face prin notare de la 5,00 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului,,nepromovat”, în situația depășirii timpului final

Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se consemnează în borderouri, iar candidații semnează de luare la cunoștință. În situația în care candidatul refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către personalul desemnat în acest sens.

Colectivul de informatică publică listele cu candidații nepromovați la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, în cel mult 24 de ore de la primirea borderourilor. La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări, contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audio – video a concursului.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat pe discipline. Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.