Ajutorul de deces, majorat după promulgarea bugetului asigurărilor sociale pe 2017

Ajutorul de deces a fost majorat la 3.131 de lei dupa adoptarea bugetului asigurarilor sociale pe 2017, promulgat joi de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, ajutorul de deces va creste cu peste 400 de lei, de la 2681 de lei la 3.131 de lei.      

19 feb. 2017, 07:35

Acest drept de asigurare sociala se acorda, conform Legii pensiilor, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia. Suma de bani respectiva se primeste in termen de 24 de ore, la cererea persoanei interesate, pe baza anumitor documente justificative. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, persoana care va primi acest drept poate fi, dupa caz, soţul supravieţuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Daca este vorba despre decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar, cel care primeste ajutorul este asiguratul sau pensionarul, ruda cu persoana decedata. In acest caz, suma de bani primita reprezinta jumatate din suma maxima, adica 1.566 de lei.

De unde obții ajutorul de deces

Deși ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale, plata se face de către angajator, în cazul decesului următorilor asigurați (sau al unui membru de familie al acestora):

 • persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţi şi gradaţi voluntari;
 • funcţionari publici;
 • cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • persoane care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil;
 • persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membri cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • cadre militare trecute în rezervă, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat.

De asemenea, ajutorul se plătește de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj în cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia.

Care este diferența între ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare

Deşi cele două noţiuni ajutor de înmormântare şi ajutor de deces fac referire la acelaşi eveniment, ele se diferenţiază în funcţie de sursa din care sunt suportate. Astfel, ajutorul de înmormântare decurge dintr-o clauză a contractului individual de muncă, unde este menţionată şi valoarea acestui ajutor, pentru situaţia în care un angajat are un deces în familie.

Conform legii, se consideră membru de familie:

– soţul sau soţia;

– copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

– părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Această sumă nu este un venit impozabil atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, dacă clauzele din contractele de muncă sau prevederile din legi speciale prevăd acordarea acestuia. La nivelul angajatorului, sumele respective vor reprezenta cheltuieli sociale deductibile în limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii realizat anual, aşa cum este prevăzut în contractul de muncă.

Ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din surse proprii, respectând prevederile contractului de muncă.

Ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calităţii de asigurat. Cuantumul ajutorului de deces este o sumă fixă, care se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru decesul asiguratului sau al pensionarului.

Acte necesare la obținerea ajutorului de deces

Pentru a obține ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:

 • cerere-tip;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 si 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

loading...