Ordonanţa austerităţii. Val masiv de concederi la stat, se înjumătăţeşte numărul de posturi

Reducere cu 10% a cheltuielilor în instituţii publice, interdicţie la achiziţia de autoturisme, mobilier, suspendarea angajărilor la stat, înjumătăţirea numărului de posturi din Cabinete, confiorm unui proiect de OUG pprin care se vrea reducerea cu 5,33 miliarde de lei a cheltuielilor.

09 mai 2023, 08:44
Ordonanţa austerităţii. Val masiv de concederi la stat, se înjumătăţeşte numărul de posturi

Ordonanţa austerităţii a fost pusă în dezbatere publică şi, foarte probabil, va fi aprobată în şedina de Guvern de miercuri. Ce presupune actul prin care se fac reduceri fiscale pus în transparenţă de Ministerul de Finanţe.

Numărul de posturi din Cabinete şi Cancelarii, înjumătăţit: 

Conform proiectului de OUG, numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

a) 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;

b) 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;

c) 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;

d) 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;

e) 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;

f) 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;

g) 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;

h) 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

În prezent, numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

a) 18 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
b) 12 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
c) 8 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
d) 8 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;
e) 8 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
f) 4 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;
g) 4 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;
h) 2 posturi pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
De asemenea, un articol care în prezent prevede că ”personalul din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este numit sau eliberat din funcţie la propunerea demnitarului, alesului local sau prefectului care a dispus numirea” se modifică astfel: ”la solicitarea demnitarului sau ca urmare a unor modificări legislative”.
Conform notei de fundamentare, aceste măsuri ar aduce o modificare de -5.332,9 a cheltuielilor bugetare.

De la intrarea în vigoare ordonanţei de urgenţă, Guvernul aprobă lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate. Prin excepţie, nu se aprobă limite lunare pentru: dobânzi, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, proiecte cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, împrumuturi şi rambursări de credite, transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale. Se autorizează ministrul finanţelor să aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite ca urmare a utilizării, în condiţiile legii, a fondurilor la dispoziţia Guvernului, a utilizării mecanismului de asigurare a fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie şi gaze naturale, reglementat de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare şi a utilizării sumelor prin donaţii şi sponsorizări, conform art. 63 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul a publicat „Ordonanța Austerității”. Cine va avea de suferit
Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii”, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari şi/sau terţiari de credite din subordine depăşirea nivelului prevăzut anterior, situaţie în care respectarea condiţionalităţii prevăzute se urmăreşte cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanţare în parte. Prevederile nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Ordonanţa austerităţii: fără maşini noi sau mobilă

Potrivit proiectului, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de: autoturisme, mobilier şi aparatură birotică. Asigurarea necesităţilor de astfel de bunuri se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice. Fac excepţie de la aceste prevederi autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente; obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; achiziţiile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi proiectelor cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă.

PSD și PNL și-au împărțit funcțiile din viitorul Guvern Ciolacu. Mari surprize. Cine va fi dat afară
Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.

Ordonanţa austerităţii: gata cu angajările la stat, cu excepţia Educaţiei şi Sănătăţii

Tot în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din instituţiile şi autorităţile publice, instituţiile publice locale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege: acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţii stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică sau un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale. Pentru posturile pentru care s-a desfăşurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. Prin derogare de la aceste prevederi, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii. Prin derogare, pe perioada aplicării acestei măsuri, transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

Anunţ de ultimă oră pentru românii cu salarii mari. Ce a decis premierul Ciucă la Guvern
În ceea ce priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins: Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul şi dacă are prevăzute în fişa postului un set de atribuţii obiective şi cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25.

Ordonanţa austerităţii: se schimbă fişele de post

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune modificarea fişelor de post.

Prin derogare, , sumele reţinute, în proporţie de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare, cu excepţia cheltuielilor de investiţii, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat şi de mobilizare şi cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

Tot prin derogare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fişa programului bugetar”.