Regulament concurs „Esti fan RTV.net? Poti castiga un iPad 3”

Prietenii RTV.net pot castiga un iPad 3, prin tragere la sorti!
Costin Ilie
02 iul. 2012, 09:11

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. RTV SATELLITE S.R.L., persoana juridica de drept privat roman, S.C RTV Satellite SRL, cu sediul in Ploiesti, Str. Democratiei, nr 28 A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/605/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28330130, reprezentata de Alexandru Iacobescu in calitate de Director General

lanseaza incepand cu data de 01.07.2012 o noua campanie promotionala, sub denumirea "Prietenii Romania TV pe Facebook sunt informati si castiga" [identificat in continuare ca fiind "Concursul"],

Derularea Concursului se va realiza in Romania, pe pagina de Facebook a Romania TV,  www.facebook.com/rtvnet. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, in mod gratuit, in aceeasi modalitate in care a realizat si informarea initiala.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 01.07.2012 – 31.07.2012. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 01 iulie 2012 ora 00:01 pana pe 31 iulie 2012 ora 23:59 pe pagina www.facebook.com/rtvnet.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Participarea la Concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:

- ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);

- ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

- ca, in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Organizatorului;

- ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui Concurs;

- ca sunt membri reali ai retelei de socializare "Facebook".

- are afisat numele sau complet (nume si prenume) in profilul de "Facebook".

- ca au dat LIKE paginii Romania TV de pe Facebook

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Angajatii Organizatorului, rudele si afiniii acestora de gradul I inclusiv, precum si angajatii, rudele si afinii de gradul I ai partenerilor Organizatorului implicati in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul I - Reguli de concurs

a) Participantii au posibilitatea ca accesand www.facebook.com/rtvnet sa castige premiul oferit.

b) Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

c) Participantii, care in prealabil au dat LIKE paginii Romania TV, intra automat in concurs vizitand cel putin o data RTV.net, prin intermediul aplicatiei special create pe pagina de Facebook RTV.net

g )Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, la care participa toti concurentii care au accesat cel putin o data www.rtv.net

  

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 41, ALIN. 2 DIN O.G. NR. 99/2000, PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA , IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 8, LIT. c) DIN H.G. NR. 251/1999, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, CONCURSUL NU PRESUPUNE O TAXA DE PARTICIPARE, ASTFEL INCAT NU POATE FI CONSIDERAT JOC DE NOROC SI NU NECESITA O AUTORIZARE SPECIALA PENTRU A PUTEA FI DERULAT.

Pasul 2 – Acordarea premiilor

Tragerea la sorti va avea loc in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la incheierea concursului (31 iulie 2012). prin tragere la sorti, in sistem computerizat, implementat in cadrul consolei de administrare a aplicatiei random.org. Tragerea la sorti se va realiza pe baza ID-ului si a adresei de e-mail sub care s-a realizat inscrierea in Concurs. Premiile se acorda in termen de 10 zile de la tragerea la sorti.

In conformitate cu dispozitiile art. 42, alin. 2 din O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate. Numele/ID-ul castigatorului precum si câştigul acordat vor fi facute publice prin afisare pe web site-ul Concursului, in ziua efectuarii tragerii la sorti.

Pentru validarea Castigatorului, dupa desemnare va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail cu care s-a inscris in concurs. In cazul in care nu va putea fi contactat (indiferent de modalitate) ca urmare a netransmiterii unui raspuns de confirmare si acceptare a premiului in decurs de 20 zile de la data publicarii pe site a castigatorului, castigatorul va pierde premiul. 

 

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, Organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:

numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe cartea de identitate);

valoarea sau natura premiului acordat;

in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face telefonic sau prin email la numarul de telefon indicat de acesta in procesul verbal.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de validitate, va fi extras un nou castigator al Concursului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul nu este transmisibil catre alte persoane. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor si orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva agentiei, furnizorului de origine, producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.

V. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

LUNA IULIE 2012

Premiile acordate vor consta in:

1 iPad 3 16 GB wi-fi 

 

Valoarea neta estimata a premiului care face obiectul Concursului este de 2100 lei. Impozitul pe venit aferent (pentru premiile cu valoare mai mare de 600 RON) este suportat de catre Organizator.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul datorat se va aplica pe venitul net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.

VII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe web site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul organizatorului (mentionat prin prezentul Regulament), in urma unei cereri scrise.

In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Concursul, un simplu anunt in aceasta privinta va fi afisat pe site. Prin afisarea anuntului respectiv, Concursul va fi suspendat sau intrerupt de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

In situatia in care Concursul este suspendat sau intrerupt inainte de expirarea duratei stabilita pentru derularea sa, RTV SATELLITE S.R.L. poate acorda premiile castigatorului desemnat anterior datei suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament.

In caz de forta majora ce face imposibila continuarea Concursului, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Concursul operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea, prin manifestarea expresa a consimtamantului participantilor ca datele cu caracter personal (nume, prenume, data si locul nasterii, adresa postala, telefon, imagine, CNP) de catre S.C. RTV SATELLITE S.R.L. si/sau partenerii acestuia conform prezentului Regulament si ale Notificarii inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 0004226 / 22/02/2012, sa poata fi prelucrate in scopul: validarii, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori prin posta; derularii unei activitati de promovare aferenta Concursului; derularii unor activitati diverse de marketing si promovare; indeplinirii obligatiilor fiscale ale S.C. RTV SATELLITE S.R.L. in cadrul prezentului Concurs;

Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa operatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere, nr 1, corp A3. etaj 2, iar acesta se obliga: sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului."

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare şi a fost semnat si stampilat în 5 (cinci) exemplare originale.

Organizator,

S.C. RTV SATELLITE S.R.L.

Alexandru Iacobescu

Director general

 

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. RTV SATELLITE S.R.L., persoana juridica de drept privat roman, S.C RTV Satellite SRL, cu sediul in Ploiesti, Str. Democratiei, nr 28 A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/605/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28330130, reprezentata de Alexandru Iacobescu in calitate de Director General

lanseaza incepand cu data de 01.07.2012 o noua campanie promotionala, sub denumirea „Prietenii Romania TV pe Facebook sunt informati si castiga” [identificat in continuare ca fiind „Concursul”],

Derularea Concursului se va realiza in Romania, pe pagina de Facebook a Romania TV,  www.facebook.com/rtvnet. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, in mod gratuit, in aceeasi modalitate in care a realizat si informarea initiala.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 01.07.2012 – 31.07.2012. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 01 iulie 2012 ora 00:01 pana pe 31 iulie 2012 ora 23:59 pe pagina www.facebook.com/rtvnet.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Participarea la Concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:

– ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);

– ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

– ca, in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Organizatorului;

– ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui Concurs;

– ca sunt membri reali ai retelei de socializare „Facebook”.

– are afisat numele sau complet (nume si prenume) in profilul de „Facebook”.

– ca au dat LIKE paginii Romania TV de pe Facebook

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Angajatii Organizatorului, rudele si afiniii acestora de gradul I inclusiv, precum si angajatii, rudele si afinii de gradul I ai partenerilor Organizatorului implicati in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul I – Reguli de concurs

a) Participantii au posibilitatea ca accesand www.facebook.com/rtvnet sa castige premiul oferit.

b) Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

c) Participantii, care in prealabil au dat LIKE paginii Romania TV, intra automat in concurs vizitand cel putin o data RTV.net, prin intermediul aplicatiei special create pe pagina de Facebook RTV.net

g )Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, la care participa toti concurentii care au accesat cel putin o data www.rtv.net

  

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 41, ALIN. 2 DIN O.G. NR. 99/2000, PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA , IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 8, LIT. c) DIN H.G. NR. 251/1999, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, CONCURSUL NU PRESUPUNE O TAXA DE PARTICIPARE, ASTFEL INCAT NU POATE FI CONSIDERAT JOC DE NOROC SI NU NECESITA O AUTORIZARE SPECIALA PENTRU A PUTEA FI DERULAT.

Pasul 2 – Acordarea premiilor

Tragerea la sorti va avea loc in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la incheierea concursului (31 iulie 2012). prin tragere la sorti, in sistem computerizat, implementat in cadrul consolei de administrare a aplicatiei random.org. Tragerea la sorti se va realiza pe baza ID-ului si a adresei de e-mail sub care s-a realizat inscrierea in Concurs. Premiile se acorda in termen de 10 zile de la tragerea la sorti.

In conformitate cu dispozitiile art. 42, alin. 2 din O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate. Numele/ID-ul castigatorului precum si câştigul acordat vor fi facute publice prin afisare pe web site-ul Concursului, in ziua efectuarii tragerii la sorti.

Pentru validarea Castigatorului, dupa desemnare va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail cu care s-a inscris in concurs. In cazul in care nu va putea fi contactat (indiferent de modalitate) ca urmare a netransmiterii unui raspuns de confirmare si acceptare a premiului in decurs de 20 zile de la data publicarii pe site a castigatorului, castigatorul va pierde premiul. 

 

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, Organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:

numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe cartea de identitate);

valoarea sau natura premiului acordat;

in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face telefonic sau prin email la numarul de telefon indicat de acesta in procesul verbal.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de validitate, va fi extras un nou castigator al Concursului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul nu este transmisibil catre alte persoane. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor si orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva agentiei, furnizorului de origine, producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.

V. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

LUNA IULIE 2012

Premiile acordate vor consta in:

1 iPad 3 16 GB wi-fi 

 

Valoarea neta estimata a premiului care face obiectul Concursului este de 2100 lei. Impozitul pe venit aferent (pentru premiile cu valoare mai mare de 600 RON) este suportat de catre Organizator.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul datorat se va aplica pe venitul net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.

VII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe web site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul organizatorului (mentionat prin prezentul Regulament), in urma unei cereri scrise.

In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Concursul, un simplu anunt in aceasta privinta va fi afisat pe site. Prin afisarea anuntului respectiv, Concursul va fi suspendat sau intrerupt de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

In situatia in care Concursul este suspendat sau intrerupt inainte de expirarea duratei stabilita pentru derularea sa, RTV SATELLITE S.R.L. poate acorda premiile castigatorului desemnat anterior datei suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament.

In caz de forta majora ce face imposibila continuarea Concursului, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Concursul operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea, prin manifestarea expresa a consimtamantului participantilor ca datele cu caracter personal (nume, prenume, data si locul nasterii, adresa postala, telefon, imagine, CNP) de catre S.C. RTV SATELLITE S.R.L. si/sau partenerii acestuia conform prezentului Regulament si ale Notificarii inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 0004226 / 22/02/2012, sa poata fi prelucrate in scopul: validarii, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori prin posta; derularii unei activitati de promovare aferenta Concursului; derularii unor activitati diverse de marketing si promovare; indeplinirii obligatiilor fiscale ale S.C. RTV SATELLITE S.R.L. in cadrul prezentului Concurs;

Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa operatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere, nr 1, corp A3. etaj 2, iar acesta se obliga: sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.”

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare şi a fost semnat si stampilat în 5 (cinci) exemplare originale.

Organizator,

S.C. RTV SATELLITE S.R.L.

Alexandru Iacobescu

Director general

 

Spynews
Tzancă Uraganu, gest impresionant în memoria lui Lucas. Ce decizie a luat în carieră, pentru nepoțelul său, care a murit: ”Am promis” / FOTO
Bzi.ro
Andreea Bostănică, despre presupusul iubit arab: „Lăsați să vă cucerească frumos!”
Fanatik.ro
Greșeala care îți strică cuptorul cu microunde. Niciodată să nu-l cureți cu acest lucru
Capital.ro
UNGURII, la ani lumină de România. Deja nu se mai poate face NIMIC, totul s-a decis
Playtech.ro
Imagini INTERZISE cu Simona Halep! Așa arăta înainte să-și micșoreze sânii, pozele sunt indecente
DailyBusiness
Taxa care scade cu 50%! Anunțul făcut de Guvern
Adevarul
Ce bani avea Florian Coldea când conducea SRI. Profitul incredibil făcut din consultanţă, după ce s-a pensionat
Spynews
Hidrologii, anunț de ultimă oră! Pericol de inundații în mai multe județe din țară. A fost emis un cod galben de viituri / FOTO
Spynews
EXCLUSIV! Fostul iubit al Cristinei Pucean, acuzații extrem de grave la adresa dansatoarei și a familiei ei! Bărbatul susține că a fost păcălit și își vrea banii înapoi! Declarații pentru Spynews.ro!
Evz.ro
Pro TV pregătește marea lovitură. Filmările au început
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. Cum arată blonda care l-a asaltat pe fiul celebrului milionar român
wowbiz.ro
Mama Geta a scăpat porumbelul: „Iancu e trup și suflet pentru o femeie. Pentru Culiță nu bag nici acum mâna în foc”
Cancan.ro
MEGA-BOMBĂ! Cristina Cioran e însărcinată cu Alex Dobrescu
Playsport.ro
Mădălina Ghenea a arătat TOT de data asta! Imaginile interzise au fost făcute publice
kanald.ro
Dovezile găsite acasă la Alexandru Piscan, presupusul spion al rușilor: fotografii și filmări detaliate de la o unitate NATO! Anchetatorii au făcut descoperiri surprinzătoare
Capital.ro
Marele actor al României s-a stins mult prea devreme. Drum lin, maestre!
StirileBZI
Produse din ciocolată și biscuiţi, vândute mai scump în România! Amendă de 337,5 milioane de euro
Prosport.ro
Scandal la Cluj între Simona Halep și Sorana Cîrstea!
stirilekanald.ro
Descoperirea secolului! Breaking news!
substantial.ro
Parintele Calistrat Chifan recomanda rugaciune si calm în situatii dificile: ‘Totul e in mana lui Dumnezeu!’
MediaFlux
MOSCOVA AMENINȚĂ ROMÂNIA! Atac dur chiar de la KREMLIN la adresa BUCUREȘTIULUI
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'